Jesteś tutaj

Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji

Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji (ZBOiWD) jest jednym z pięciu zakładów w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne jaki zadania naukowo-badawcze. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych pracownicy zakładu tworzą specjalizowane informatyczne systemy wspomagania podejmowania decyzji.

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:

 • modelowania procesów decyzyjnych 
 • modelowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych 
 • budowa i rozwój eksperckich systemów wspomagania decyzji
 • teoria gier
 • gry rozproszone
 • metody i narzędzia analizy decyzyjnej
 • metody optymalizacji wielkiej skali
 • optymalizacja dyskretna (w tym: teoria grafów i sieci)
 • optymalizacja wielokryterialna
 • metody rozpoznawania wzorców 
 • metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy
 • metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej
 • metody i narzędzia analizy ryzyka
 • metody eksploracji danych
 • modelowanie pajęczynowe w procedurach eksploracji danych
 • hurtownie danych
 • analiza algorytmów
 • sieci neuronowe
 • informatyka kwantowa
Zakład BOiWD prowadzi kształcenie studentów w następujących obszarach:
Blok przedmiotów
Charakterystyka oraz lista przedmiotów
Informatyczne wspomaganie decyzji

Identyfikacja procesów decyzyjnych i modelowanie procesów decyzyjnych. Formułowanie zadań decyzyjnych 
z wykorzystaniem metod optymalizacji i sztucznej inteligencji.

 • Metody i narzędzia 
  informatycznego wspomagania decyzji
 • Teoria decyzji.
Sztuczna inteligencja

Metody i techniki sztucznej inteligencji. Podstawy algorytmów genetycznych, maszynowego uczenia się. 
Metody reprezentacji i pozyskiwania wiedzy, konstrukcja systemów ekspertowych. Metody poszukiwania rozwiązań 
w systemach ekspertowych. Klasyfikacja i zastosowania sieci neuronowych.

 • Sztuczna inteligencja
 • Systemy eksperckie
 • Sieci neuronowe.
Metody optymalizacji

Klasyfikacja zadań optymalizacji, metody rozwiązywania zadań optymalizacji liniowej i nieliniowej, programowanie dyskretne.

 • Algorytmy optymalizacji
 • Podstawy optymalizacji.
Teoretyczne podstawy informatyki

Zagadnienia podstaw informatyki, będące podstawą budowy narzędzi informatycznych i aplikacji: złożoność obliczeniowa algorytmów, klasyfikacja problemów, gramatyki języków formalnych, bramki uniwersalne.

 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Algorytmy kwantowe.
Badania operacyjne

Modele matematyczne wykorzystujące teorię grafów i sieci, 
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konfliktowych. Formułowanie zadań optymalizacji jedno oraz wielokryterialnych. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji wielokryterialnych. Formułowanie i rozwiązywanie zadań wyznaczania optymalnych strategii dla wybranych klas gier dwu i wieloosobowych.

 • Modelowanie matematyczne
 • Badania operacyjne
 • Teoria grafów i sieci
 • Wybrane zagadnienia badań operacyjnych
 • Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji
 • Teoria gier.
Efektywność systemów informatycznych

Zaawansowane modele matematyczne wybranych systemów informatycznych, problemy oceny ilościowej systemów informatycznych. Zastosowanie wskaźników efektywności 
w zarządzaniu zasobami oraz ocena efektywności inwestycji informatycznych.

 • Efektywność systemów informatycznych.  
Systemy wspomagania decyzji 
w biznesie

Systemy wspomagania decyzji biznesowych w oparciu 
o analizę wielowymiarową danych (OLAP), analizę statystyczną oraz modele ekonometryczne. Metody eksploracji danych (analiza asocjacji, grupowanie, klasyfikacja, analiza danych tekstowych).

 • Hurtownie danych
 • Metody eksploracji danych
 • Prognozowanie i symulacje.  
Profesura
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Marian Chudy nauki techniczne 09-12-2002
Andrzej Ameljańczyk nauki techniczne 22-03-1987
Habilitacja
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Zbigniew Tarapata Models and Algorithms for Knowledge-Based Decision Support and Simulation in Defence and Transport Applications nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 30-05-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Ryszard Antkiewicz Modelowanie i metody oceny efektywności wybranych podsystemów sieci korporacyjnych nauki techniczne Informatyka systemy teleinformatyczne 28-05-2004 Rada Naukowa IBS PAN
Marian Chudy Optymalizacja procesów hierarchicznego uzupełniania zasobów nauki techniczne automatyka i robotyka sterowanie zasobami 09-07-1987 Rada Wydziału Elektroniki WAT
Andrzej Ameljańczyk Wektorowa optymalizacja rozwiązania w modelach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modeli growych nauki techniczne informatyka optymalizacja systemów 03-05-1979 Rada Naukowa WAT
Andrzej Chojnacki Przepływy w sieciach pojemnościowych nauki techniczne automatyka i robotyka
Doktorat
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Joanna Wiśniewska Algorytm wspomagający podejmowanie decyzji wraz z koncepcją zastosowania adekwatnych obliczeń kwantowych nauki techniczne Informatyka algorytmy kwantowe 22-05-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Rafał Kasprzyk Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-03-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marcin Mazurek Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych nauki techniczne Informatyka systemy wspomagania decyzji 09-12-2008 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Zbigniew Tarapata Algorytmy komputerowego wspomagania planowania równoległego przemieszczania kolumn nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 08-10-1998 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Ryszard Antkiewicz Optymalizacja strategii aktualizacji i ochrony przed utratą danych bazy informacyjnej nauki techniczne Informatyka 16-03-1989
Andrzej Chojnacki Modelowanie matematyczne i algorytmizacja planowania działań bojowych nauki techniczne 12-05-1977
Andrzej Ameljańczyk Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną nauki techniczne informatyka optymalizacja systemów 16-01-1976 Komisja Rady Naukowej Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatyki PAN
Marian Chudy Probabilistyczny model dwuszczeblowego magazynu z losowym czasem obsługi zamówiń nauki techniczne informatyka 15-05-1975 Rada Wydziału Elektroniki WAT

Andrzej Ameljańczyk - "Filtr Pareto w procesie syntezy klasyfikatorów wieloetykietowych w algorytmach wspomagania diagnostyki medycznej ", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 5-10, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Analiza własności klasyfikatorów wieloetykietowych na przykładzie określania wstępnej diagnozy ", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 11-16, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Mathematical aspects of ranking theory", Computer Science and Mathematical Modelling, 2, 5-10, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Symulator procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych w regionie", -, EKOMILITARIS 2015, Zakopane, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej", -, Nie-bezpieczny świat: Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo, 11-25, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk, Chung Trang Quang - "Leksykograficzno – binarna implementacja rekurencyjnego filtra Pareto w procedurach kategoryzacji ", Computer Science and Mathematical Modelling, 2/2015, 11-15, Warszawa, 2015

Andrzej Chojnacki - "Modelowanie rozmyte w jakościowej analizie z wykorzystaniem środowiska OLAP", -, Nie-bezpieczny świat: Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo, 86-90, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2015

Andrzej Chojnacki, Fryderyk Darnowski - "Selected Methods of File Carving and Analysis of Digital Storage Media in Computer Forensics", Przegląd Teleinformatyczny, 1-2(39), 25-40, -, 2015

Andrzej Chojnacki, Grzegorz Pieniążek - "Deterministyczny model czasowy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji biznesowej", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 17-24, Warszawa, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, No. 1/2015, 67-75, -, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Tracing of an Entanglement Level in Short Qubit and Qutrit Spin Chains", -, 22nd International Conference on Computer Networks (CN 2015), -, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Detecting Entanglement in Quantum Systems with Artificial Neural Network", -, ACIIDS 2015, 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Detecting Entanglement in Quantum Systems with Artificial Neural Network", -, Intelligent Information and Database Systems, 358-367, Springer, Berlin, 2015

Marcin Mazurek - "Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej", -, TIAPISZ 2015, -, 2015

Marcin Mazurek, Łukasz Walkiewicz - "Wykorzystanie języka PMML w systemach wspomagania decyzji medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 411-424, Warszawa, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Informatyka kwantowa. Wybrane obwody i algorytmy", -, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Tracing of an Entanglement Level in Short Qubit and Qutrit Spin Chains", -, COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 270-279, Springer International Publishing AG, -, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska, Wiesław Leoński - "High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems", -, Journal of Physics: Conference Series 574, 1-4, IOP Institute of Physics, Londyn, 2015

Marian Chudy - "Model sterowania procesem ubywania", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 25-30, Warszawa, 2015

Marian Chudy - "Model procesu ubywania w sytuacji istnienia obiektów pozornych ", Computer Science and Mathematical Modelling, 2, 17-21, Warszawa, 2015

Joanna Wiśniewska - "Transfers of Entangled Qudit States in Quantum Networks", COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 344-353, Springer, Berlin, 2013

Marcin Mazurek - "Metody wdrażania modeli procesów biznesowych na platformie integracyjnej", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 197-219, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Wielokryterialna analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli", 331-344, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Farmakoekonomika a bezpieczeństwo zdrowotne człowieka", 345-352, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Koncepcja informatycznego systemu oceny skutków wprowadzanych leków i technologii medycznych", 39-52, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Marcin Mazurek - "Metoda wdrażania procesów biznesowych na platformie integracyjnej", 389-396, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Analiza wpływu przyjętej koncepcji modelowania systemu wspomagania decyzji medycznych na sposób generowania ścieżek klinicznych", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 257-267, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Marian Chudy - "Simulation needs efficient algorithms", Modelling Simulation and Optimalization, 1-17, IN-TECH, Wiedeń, 2010

Andrzej Ameljańczyk - "Analiza specyfiki Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji Medycznych w kontekście modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych", Metody i narzędzia projektowania Komputerowych Systemów Medycznych, 5-11, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Andrzej Ameljańczyk - "Matematyczny model przestrzeni życia w Komputerowym Systemie Wspomagania Decyzji Medycznych", Metody i narzędzia projektowania Komputerowych Systemów Medycznych, 12-18, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Joanna Wiśniewska - "Algorytm decyzyjny wraz z koncepcją jego kwantowej implementacji", Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych, 11-18, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2009

Marian Chudy - "Remarks on 0-1 Optimalization Problems with Superincreasing and Superdecreasing Objective Functions", System Modeling and Optimalization, 185-195, Springer International Publishing AG, Berlin, 2009

Joanna Wiśniewska - "Metoda szybkiego wyznaczania macierzy reprezentującej operator unitarny", Współczesne aspekty sieci komputerowych, 13-22, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2008

Marian Chudy - "Oszacowanie błędu w obliczeniach z rozmytymi danymi", Badania operacyjne i systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, 299-303, PAN IBS, Warszawa, 2008

Andrzej Ameljańczyk - "Metody optymalizacji wielokryterialnej w projektowaniu", Nowoczesne technologie dla budownictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2007

Joanna Wiśniewska - "Kwantowy algorytm wspomagający proces podejmowania decyzji", Sieci Komputerowe, 53-62, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2007

Marian Chudy - "Szczególne binarne zadania optymalizacji", Badania operacyjne i systemowe 2006. Metody i techniki, 257-262, EXIT, Warszawa, 2006

Joanna Wiśniewska - "Profil osobowości skłonnej do agresji i jego model matematyczny dla potrzeb systemu informatycznegorozpoznającegowzorzec sytuacji zagrożenia", -, PTETIS, Warszawa, 2005

Marian Chudy - "Some properties of 0-1 optimization problems", -, 61-68, EXIT, Warszawa, 2005

Andrzej Ameljańczyk - "Projektowanie rankingów odpornych na manipulacje", EKOMILITARIS 2014, Warszawa, 2014

Joanna Wiśniewska - "Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej", XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Generation of Entangled Qudits States with XY-Like Dynamics in 1D Qudits Spins", 21st International Science Conference on Computer Networks (CN 2014), -, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems", 3rd International Conference on Mathematical Modeling i Phisical Sciences, -, 2014

Marcin Mazurek - "Applying NoSQL Databases for Operationalizing Clinical Data Mining Models", 10th International Conference on Beyond Data Bases, Architectures and Structures (BDAS 2014), -, 2014

Rafał Kasprzyk, Marcin Paź, Zbigniew Tarapata - "Modelowanie i symulacja cyberzagrozeń typu botnet", XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie wzorców medycznych i ich podobieństwa w procedurach diagnostycznych", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), -, 2013

Andrzej Ameljańczyk - "Analiza jakości procesów wspomagania diagnozowania medycznego w symulatorach opartych na jedno- i dwustopniowych modelach podobieństwa", XX Warsztaty Naukowe PTSK 2013, -, 2013

Joanna Wiśniewska - "Quantum road traffic model for ambulance travel time estimation", XVIII International Conference Medical Informatics & Technologies (MIT 2013), -, 2013

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Transfers of entangled qudit statea in quantum networks", 20th International Conference on Computer Networks (CN 2013), -, 2013

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania decyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych Big Data.doc ", TIAPISZ 2013, -, 2013

Andrzej Ameljańczyk, Paweł Długosz - "Symulator badania jakości systemu wspomagania procesów diagnozowania medycznego", XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Andrzej Ameljańczyk, Paweł Długosz - "Computer simulation of the medical diagnosingsupport process", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Joanna Wiśniewska - "Quantum Computer Network Model for a Decision Making Algorithm", Sieci Komputerowe 2012, -, 2012

Marcin Mazurek - "Distributed database for decision support in Smart Grid", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Wzorce transformacji danych wielorelacyjnych w procesie eksploracji danych", BDAS 2012, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Symulacyjna metoda badania wiarygodności procedur rozpoznawania wzorców medycznych", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Koncepcja algorytmu detekcji pacjentów typu HEAVY USERS", ISPOR 2011, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i jego zagrożeń", TIAPISZ 2011 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Warszawa, 2011

Marcin Mazurek - "Podsystem Metainformacji – Architektura rozwiązania i funkcjonalność ", Postscriptum XXVI Jesiennych Spotkań PTI - "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w spisach powszechnych", -, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "The Analysis of the Conflicts Similarity in the Aspect of Different Similarity Models", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 5, 139-154, Warszawa, 2014

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania drcyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych ,big data’ ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 257-272, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Multicriteria similarity models for medical diagnostic support algorithms", Bio-Algorithms and Med-Systems, 9, 1-7, -, 2013

Andrzej Ameljańczyk - "Metoda podziału zbioru obiektów na wielokryterialne klastry jakościowe", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 1-7, Warszawa, 2013

Andrzej Ameljańczyk, Paweł Długosz - "Computer simulation of medical diagnosing support process", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 13-31, Warszawa, 2013

Joanna Wiśniewska - "Implementacja funkcji logicznych za pomocą sieci bramek kwantowych", Studia Informatica, 34, No 3(113), 155-166, Gliwice, 2013

Joanna Wiśniewska - "QUANTUM ROAD TRAFFIC MODEL FOR AMBULANCE TRAVEL TIME ESTIMATION", Journal of Medical Informatics & Technologies, 22, 257-264, Katowice, 2013

Marcin Mazurek - "Concept of distributed database for decision support in Smart Grid", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 115-128, Warszawa, 2013

Andrzej Ameljańczyk - "Nowe technologie medyczne - holistyczna ocena wpływu na stan zdrowia jednostki i społeczeństwa", -, 18/2012, 5-8, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego państwa i jego zagrożeń ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 9-20, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Optimization of effects and medical costs in the system of medical care for the heavy users patient group", -, 2/2012, 78-85, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Symulator procesu badania charakterystyk jakościowych diagnoz medycznych generowanych przez komputerowy system wspomagania decyzji medycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 10/2012, 1-10, Warszawa, 2012

Joanna Wiśniewska - "QuantumComputer Network Model for a Decision Making Algorithm", COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, 291, 73-81, Berlin, 2012

Marcin Mazurek - "WZORCE TRANSFORMACJI DANYCH WIELORELACYJNYCH W PROCESIE EKSPLORACJI DANYCH", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33, No 2A (105), 581-591, Gliwice, 2012

Marcin Mazurek - "Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Uproszczona metoda wyznaczania gier równoważnych i ich rozwiązań", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 1-8, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Własności algorytmu wyznaczania wstępnej diagnozy medycznej w oparciu o dwukryterialny model podobieństwa ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 9-16, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Wyznaczanie rozwiązań kompromisowych wieloosobowych gier kooperacyjnych w postaci analitycznej", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LX, Nr 4, 2011, 231-249, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie podobieństwa diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LX, Nr 4, 2011, 359-376, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Pacjenci typu "HEAVY USERS" - istotny segment optymalizacji efektów i kosztów medycznych", -, 7/2011, 12-14, Wrocław, 2011

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania drcyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych ,big data’ ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 257-272, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Multicriteria similarity models for medical diagnostic support algorithms", Bio-Algorithms and Med-Systems, 9, 1-7, -, 2013

Andrzej Ameljańczyk - "Metoda podziału zbioru obiektów na wielokryterialne klastry jakościowe", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 1-7, Warszawa, 2013

Andrzej Ameljańczyk, Paweł Długosz - "Computer simulation of medical diagnosing support process", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 13-31, Warszawa, 2013

Joanna Wiśniewska - "Implementacja funkcji logicznych za pomocą sieci bramek kwantowych", Studia Informatica, 34, No 3(113), 155-166, Gliwice, 2013

Joanna Wiśniewska - "QUANTUM ROAD TRAFFIC MODEL FOR AMBULANCE TRAVEL TIME ESTIMATION", Journal of Medical Informatics & Technologies, 22, 257-264, Katowice, 2013

Marcin Mazurek - "Concept of distributed database for decision support in Smart Grid", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 115-128, Warszawa, 2013

Andrzej Ameljańczyk - "System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego państwa i jego zagrożeń ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 9-20, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Symulator procesu badania charakterystyk jakościowych diagnoz medycznych generowanych przez komputerowy system wspomagania decyzji medycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 10/2012, 1-10, Warszawa, 2012

Joanna Wiśniewska - "QuantumComputer Network Model for a Decision Making Algorithm", COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, 291, 73-81, Berlin, 2012

Marcin Mazurek - "WZORCE TRANSFORMACJI DANYCH WIELORELACYJNYCH W PROCESIE EKSPLORACJI DANYCH", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33, No 2A (105), 581-591, Gliwice, 2012

Marcin Mazurek - "Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Uproszczona metoda wyznaczania gier równoważnych i ich rozwiązań", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 1-8, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Własności algorytmu wyznaczania wstępnej diagnozy medycznej w oparciu o dwukryterialny model podobieństwa ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 9-16, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Wyznaczanie rozwiązań kompromisowych wieloosobowych gier kooperacyjnych w postaci analitycznej", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LX, Nr 4, 2011, 231-249, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie podobieństwa diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LX, Nr 4, 2011, 359-376, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań", INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 17, 144-148, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych - historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych", FIZJOTERAPIA POLSKA, 11, 91-105, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowy System Wspomagania Decyzji Medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu", ORTOPEDIA.TRAUMATOLOGIA. REHABILITACJA, 13, 219-228, Warszawa, 2011

Joanna Wiśniewska - "Konstruowanie układów kwantowych dla pewnych operacji unitarnych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 53-59, Warszawa, 2011

Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2014-06-27 / 2015-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2014-05-10
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2011-06-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2005-07-25 / 2008-01-31
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Marian Chudy
Okres realizacji:: 2000-01-01 / 2003-01-01
Źródło finansowania: MON