Jesteś tutaj

Zakład Inżynierii Oprogramowania

Zakład Inżynierii Oprogramowania (ZIO) powstał 1 czerwca 2000r. Stanowi on jeden z pięciu zakładów w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT.

Do jego podstawowych zadań należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, a także podstaw baz danych.

Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów w Wydziale Cybernetyki WAT i poza nim.

W skład zakładu wchodzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu:

 • algorytmiki
 • technik progrogramowania
 • systemów baz danychh
 • systemów operacyjnych
 • przetwarzania rozproszonego
 • sieci komputerowych
 • bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
 • wspomagania decyzji
 • informatycznych technologii dla Internetu
 • oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.

Prowadzą oni w tym zakresie zajęcia dydaktyczne, aktywną działalność naukowo-badawczą, jak również prace w biznesie informatycznym, gdzie również są cenionymi fachowcami.

Nasze zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • języki i techniki programowania (strukturalnego, obiektowego, współbieżnego)
 • systemy baz danych (obiektowych, temporalnych, rozproszonych)
 • mechanizmy systemów w serwerach danych
 • techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych
 • metody badania jakości programów współbieżnych
 • konstrukcje oprogramowania systemowego
 • technologie sieci rozległych i sieci Internet
 • projektowania i integracja systemów rozproszonych
 • projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych
 • projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacja procesów biznesowych
 • technologia elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych
 • polityka ochrony danych w systemach informatycznych
 • systemy wspomagania decyzji
 • sieci semantyczne i sztuczna inteligencja.

Przedstawiona powyżej tematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach doktorskich, artykułach w prasie fachowej, referatach na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także w postaci monografii. Pracownicy zakładu uczestniczą ponadto w seminariach Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie biorą czynny udział w seminariach IPI PAN.

ZIO odpowiada za kształcenie w następujących grupach przedmiotów:

Nazwa przedmiotu
Charakterystyka
Wprowadzenie do programowania

Podstawowe techniki programowania strukturalnego: implementacja algorytmów i struktur danych w języku Pascal.

Programowanie współbieżne

Podstawowe techniki programowania współbieżnego. Teoria i praktyka programowania współbieżnego i rozproszonego. Narzędzia do komunikacji i synchronizacji zadań. Realizacja w środowisku Delphi Pascal, Modula2, Ada.

Programowanie obiektowe

Podstawy teorii programowania i projektowania obiektowego i zorientowanego obiektowo: notacje, techniki, narzędzia. Podstawy obiektowości w środowiskach Delphi Pascal, C++, Modula2, Java.

Pracownia problemowa technik programowania

Samodzielna implementacja programów strukturalnych w środowisku Borland Pascal/Delphi Pascal.
Samodzielna realizacja programów współbieżnych w środowisku Modula2/Delphi Pascal (C++).

Wstęp do bazy danych
i algorytmów

Podstawy bazy danych, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy i post-relacyjny model danych. Elementy projektowania baz danych. Język SQL i OQL.

Pracownia problemowa baz danych

Samodzielna realizacja oprogramowania przetwarzania danych w środowisku SYNON, DB2, Oracle.

Elementy systemów operacyjnych

Wprowadzenie do systemów operacyjnych: historia, podstawowe definicje, struktury (prosta, warstwowa, mikrojądro). Realizacja oprogramowania systemowego w środowisku Windows NT.

Systemy operacyjne
Systemowe mechanizmy zarządzania zasobami: przydział procesora, zarządzanie PAO, urządzeniami zewnętrznymi. System operacyjny UNIX i Solaris.
Oprogramowanie sieci komputerowych
Podstawy sieci komputerowych: Architektura, protokoły komunikacyjne, planowanie sieci. Organizacja i użytkowanie sieci Intranet/Internet. Konfiguracja usug sieciowych, użytkowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie systemami Windows NT, 9.x. oraz Linux i Novell NetWare.
Systemy przetwarzania rozproszonego Teoretyczne i praktyczne podstawy architektury i funkcjonowania systemów rozproszonych. System operacyjny QNX (technologia 3-warstwowa), systemy klient-serwer oraz technologie środowisk rozproszonych i obiektowych (CORBA, COM/DCOM, COM+, EJB).
Pracownia problemowa systemów przetwarzania rozproszonego Projekt i implementacja systemu przetwarzania rozproszonego na platformie CORBA, COM+.
Systemy pracy grupowej Techniczne aspekty organizacji i zarządzania systemami pracy grupowej. Przykłady systemów Lotus Notes i Novell Group Wise.
Systemy elektronicznej wymiany informacji
Organizacja systemów klasy EDI. Podstwowe mechanizmy zarządzania przepływem prac w systemach pracy grupowej. Przykłady systemów klasy EDI.
Ochrona i bezpieczństwo danych w systemach informatycznych Techniczne aspekty ochrony danych w systemach informatycznych. Systemowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa danych w SZD: DB2, SYNON i Oracle. Systemowe mechanizmy bezpieczeństwa w SO: UNIX, Windows NT i Solaris.
Systemy uwarunkowane czasowo Podstawy oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Przegląd systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Przykład systemu operacyjnego QNX.
Systemy operacyjne i język C (kryptologia) Podstawy teorii i praktyki systemów operacyjnych. Systemowe mechanizmy zarządzania zasobami: przydział procesora, zarządzanie PAO, urządzeniami zewnętrznymi. System operacyjny UNIX i Solaris. Oprogramowanie warstwy systemowej 
w języku C.
Ochrona bazy danych (kryptologia) Techniczne aspekty ochrony baz danych. Systemowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa danych w SZD: DB2, SYNON i Oracle.
Bazy danych (kryptologia) Projektowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych. Administracja bazą danych - język SQL. Zapoznaie z systemami DB2, SYNON, Oracle.
   

 

 Wykaz przedmiotów w poszczególnych grupach jest następujący:

Nazwa grupy przedmiotu
Nazwy przedmiotów
Podstawy programowania dla nieinformatyków (PP)
Podstawy informatyki (Inf)
Podstawy Informatyki (WPTW)Informatyka (ZiM)
Techniki programowania (TP)
Algorytmika (Inf - um)
Wstęp do programowania (Inf)
Programowanie obiektowe (Inf)
Programowanie współbieżne (Inf)
Techniki Programowania (Inf, Inf-um, WPTW)
Technologie ochrony danych (TOD) Ochrona i bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych (Inf)
Ochrona baz danych (Inf, Krypt)
Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych (PSSI)
Bezpieczeństwo danych w sieciach informatycznych (WPTW)
Podstawy baz danych (PBD) Wstęp do baz danych i algorytmów (Inf)
Bazy danych (Inf, Krypt)
Bazy danych (Inf, Ele)
Podstawy systemów rozproszonych (PSR) Systemy przetwarzania rozproszonego (Inf)
Przetwarzanie rozproszone (ZiM)
Systemy przetwarzania rozproszonego (PSSI)
Technologie sieciowego oprogramowania użytkowego (TSOU) Organizacja i projektowanie witryn internetowych (TPSA)
Systemy pracy grupowej (Inf)
Systemy elektronicznej wymiany informacji (Inf)
Użytkowe oprogramowanie sieci (PSSI)
Podstawy systemów operacyjnych (PSO) Elementy systemów operacyjnych  (Inf)
Elementy systemów operacyjnych  (Inf, Krypt)
Systemy operacyjne (Inf)
Systemy operacyjne i język C (Krypt)
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego (Inf, Ele)
Podstawy sieci komputerowych (PSK) Oprogramowanie sieci komputerowych (Inf)
Sieci komputerowe (ZiM)
Oprogramowanie sieci komputerowych (PSSI)
Organizacja i administrowanie systemami klient-serwer (TPSA)

Inf - Informatyka,
ZiM -Zarządzanie i Marketing,
Krypt -kryptologia,
Ele - studia na Wydziale Elektroniki,
PSSI - podyplomowe studium systemów informatycznych,
WPTW - podyplomowe studium wybranych problemów techniki wojskowej,
TPSA - podyplomowe studium dedykowane dla TP S.A.

 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów są dostępne w Dziekanacie Wydziału Cybernetyki WAT, tel. +48 22 6837150.
 
Materiały dydaktyczne do niektórych przedmiotów prowadzonych przez pracowników ZIO są dostępne 
w trybie public domain w internecie. Bez ograniczeń można je wykorzystywać wyłącznie w działalności edukacyjnej na różnych jej płaszczyznach.
Nasi koledzy z ZIO mają również swój współudział w prowadzeniu zajęć na uczelniach poza WAT na kierunkach informatycznych i ekonomicznych, jak również w powstaniu materiałów do wielu różnych wykładów. Polecamy między innymi interesujące wykłady z inżynierii oprogramowania, których można wysłuchać w PJWSTK w Warszawie.
Profesura
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Andrzej Walczak nauki techniczne 19-01-2011
Habilitacja
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Kazimierz Worwa Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 10-05-2005
Andrzej Walczak Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych nauki techniczne inżynieria materiałowa fizyka ciekłych kryształów 18-11-1999
Doktorat
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Paweł Moszczyński Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ - półprzewodnik nauki techniczne Elektronika 27-06-2017 Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Andrzej Walczak Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych nauki techniczne fizyka i mechanika ciała stałego 28-01-1987 Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
Kazimierz Worwa Optymalizacja procesu testowania oprogramowania systemów informatycznych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 03-07-1984

Tomasz Pałys, Krzysztof Murawski, Artur Arciuch, Andrzej Walczak - "Optical Driving for a Computer System with Augmented Reality Features", -, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, Praga, 2017

Andrzej Walczak, Karol Antczak - "Patient Safety versus Computer Diagnosis", -, CSCC 2016, -, 2016

Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Medical data preprocessing for increased selectivity of diagnosis", Bio-Algorithms and Med-Systems, vol. 12, nr 1, 39-43, -, 2016

Kazimierz Worwa - "Analysis of the main stages of the software testing process", Zeszyty Naukowe, 4(54), 173-186, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa - "Logistical aspects of the software testing process", Research in Logistics & Production, 6(2), 155-164, Poznań, 2016

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "System verification architecture of the input information into the information system", Zeszyty Naukowe, 4(54), 77-88, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Optimization of the Document Placement in the RFID Cabinet", -, CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Method for assessing software reliability of the document management system using the RFID technology", -, CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Software simulator for property investigation of document management system with RFID tags", -, CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Badanie charakterystyk procesów obiegu dokumentów ze znacznikami RFID w administracji państwowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 169-182, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Programy i metodyki badań systemu informatycznego w kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 93-110, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Optymalizacja problemu rozmieszczania w szafach kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 141-150, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Symulacyjna metoda badania własności SI w kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 151-166, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Coupled electric fields in photorefractive driven liquid crystal hybrid cells – theory and numerical simulation", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 24, issue 4, 163-168, Warszawa, 2016

Paweł Moszczyński, Piotr Marciniak - "Nonlinear optimization approach to determine optical dispersion in liquid crystals", OPTICA APPLICATA, 46(4), 619-628, -, 2016

Paweł Moszczyński, Piotr Marciniak, Tomasz Derski - "Modelowanie numeryczne detektorów podczerwieni.", -, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk, Jarosław Napiórkowski, Andrzej Walczak - "Network model of security system", -, CSCC 2016, -, 2016

Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk, Jarosław Napiórkowski, Andrzej Walczak - "Sieciowy model systemu bezpieczeństwa", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 9-24, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Piotr Marciniak, Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja strojonego filtra interferencyjnego", -, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Data flow between RFID devices in a modern restricted access administrative office", -, CSCC 2016, -, 2016

Andrzej Walczak - "Zastosowanie IT w diagnostyce guzów płuca ", Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, 23-56, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2013

Kazimierz Worwa - "Assessing the Reliability of Component Based Software System", Information Technology and Its Application in Science, Technology and Education: COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 119-132, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2013

Kazimierz Worwa - "Działalność dydaktyczna Wydziału Cybernetyki w latach 2009-2013", Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2009-2013, 29-43, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Andrzej Walczak - "Ontology Design for Medical Diagnostic Knowledge", Human Computer Systems Interaction, AISC 99, 175-189, Springer Verlag, Berlin, 2012

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Współpraca międzynarodowa a rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Ukrainie - szanse zagrożenia", WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA - OŚWIATA - ZDROWIE - TURYSTYKA), 61-73, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Uczelnia Warszawska in. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2012

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Optimization of the numberof vehicles in the car transport company", Transport - strategical and operational issues, 59-68, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012

Kazimierz Worwa - "Link Based WEB Search Algorithms", COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 218-232, Institute for Sustainable technologies - National Research Institute, Radom, 2012

Kazimierz Worwa - "A Survey of Mathematical Methods for Some Link Based Web Information Retrieval Algorithms", DEPENDABILITY in COMPUTER SYSTEM MODELLING, 201-217, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012

Andrzej Walczak - "Zbiór falek z inteligencją roju do ekstrakcji krawędzi w obrazach", Image Processing & Communications, 131-138, Springer International Publishing AG, Berlin, 2011

Kazimierz Worwa - "A formal approach to slection the best software developer", 7-20, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Kazimierz Worwa - "Effectiveness analysis of some test case allocation schemes in software partition testing", 131-141, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom, 2011

Jerzy Stanik, Kazimierz Worwa - "Quality of Web-Based Information Systems", eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship, 169-185, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2010

Kazimierz Worwa - "Optimization of the architecture-based software reliability ", Knowledge Management and Innovation in the Enterprises, 213-226, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2010

Kazimierz Worwa - "An Approach to Reliability Assessment of Component Based Software Systems ", Dependability of Networks, 183-196, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010

Kazimierz Worwa - "Analiza podatności standaryzacyjnej opisu kluczowej wiedzy medycznej pozyskiwanej w formie elektronicznej", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 111-119, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Kazimierz Worwa - "Badanie możliwości wykorzystania zidentyfikowanych zasobów wiedzy medycznej w opisie modelu repozytorium. Ocena źródeł Cochrane, PubMed, PubMed Central i Embase z perspektywy informatycznej", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 375-385, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Kazimierz Worwa - "Opracowanie projektu testów oprogramowania eksperymentalnego", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 567-583, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Kazimierz Worwa - "Organizacja i analiza wyników testowania oprogramowania eksperymentalnego repozytorium", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 877-886, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Andrzej Walczak - "Edge extraction in polarized images", Image Processing and Communications Challenges, 97-105, EXIT, Warszawa, 2009

Jarosław Koszela, Andrzej Walczak - "Zagrożenie dla sieci dystrybucji gazu", Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, 273-294, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk, Jarosław Napiórkowski, Andrzej Walczak - "Network model of security system", CSCC 2016, -, 2016

Piotr Marciniak, Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja strojonego filtra interferencyjnego", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Data flow between RFID devices in a modern restricted access administrative office", CSCC 2016, -, 2016

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Business Processes in the RFID-Equipped Restricted Access Administrative Office", CSCC 2016, -, 2016

Andrzej Walczak - "Komputerowa diagnoza medyczna - tworzenie i interpretowanie", Konferencja Naukowa INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, Warszawa, 2015

Andrzej Walczak, Edyta Wińciorek - "Mining rules of diagnostic procedures for hypothesis testing problem", MCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków, 2015

Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Medical data preprocessing for increased selectivity of diagnosis", MCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków, 2015

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Analysis and model of the photorefractive-like effect in hybrid asymmetric liquid crystal cell", OLC 2015, -, 2015

Kazimierz Worwa - "Wykorzystanie metod statystycznych w ocenie niezawodności oprogramowania systemów informatycznych", Konferencja GUS-WAT pt. "System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych", Warszawa, 2015

Kazimierz Worwa - "Using a software reliability-growth model for planning program testing process", IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU, Radom, 2015

Kazimierz Worwa - "Logistic aspects of the software testing process", X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Kazimierz Worwa - "PORÓWNANIE STRATEGII TESTOWANIA W PEŁNI LOSOWEGO ORAZ STRATEGII TESTOWANIA Z PODZIALEM NA PARTYCJE", ISIM 2015, Warszawa, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Analiza i model fotorefrakcyjnego sterowania w niesymetrycznej hybrydowej komórce ciekłokrystalicznej", IV Polska Konnferencja Optyczna - PKO 2015, -, 2015

Andrzej Walczak - "Systemy informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa - "A case study in scool transportation logistics", VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Badanie efektywności algorytmu PageRank", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model do symulacji foto-indukowanych falowodów wewnątrz hybrydowej komórki ciekłokrystalicznej", III Polska Konferencja Optyczna (PKO 2013), -, 2013

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Symulacyjne badanie efektywności algorytmu pagerank", XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Model for simulation of foto-induced wavweguides inside the hybrid LC cells ", 4th Workshop on Liquid Crystals for Photonics 2012, -, 2012

Kazimierz Worwa - "Analiza porównawcza wybranych strategii statycznej kontroli jakości wyrobów", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 77-83, -, 2014

Kazimierz Worwa - "Modelling the software testing process", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Rok 4 Nr 6, 359-375, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "A case study in school transportation logistics", Research in Logistics & Production, Vol. 4, Nr 1, 45-54, Poznań, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Analysis of the PageRank algorithm ", Zeszyty Naukowe, 46, 195-209, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Studium przypadku zarządzania transportem szkolnym", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 83-88, Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Evaluation of the PageRank algorithm effectiveness", Information Systems in Management, 2, 73-84, Warszawa, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model for simulation of photo-induced charges inside the hybrid LC cells", Photonics Letters of Poland, Vol. 5 (1), 11-13, -, 2013

Andrzej Walczak - "Automatyczna budowa semantycznego modelu objawów chorobowych na bazie korpusu słownego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 35-43, Warszawa, 2012

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor-LC Layer Boundary and Photonic Structures", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 559, 186-193, -, 2012

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12/2012, Poznań, 2012

Kazimierz Worwa - "Formalna metoda wyznaczania najlepszego producenta oprogramowania", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, 60-63, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa - "Analiza porównawcza wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", -, vol. 1 nr 3/2010, 309-321, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa - "Wykorzystanie metod optymalizacji do wyznaczania najlepszego producenta oprogramowania", -, Vol. 2, Nr 2/2011, 113-123, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 69-76, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Modelowanie jakości webowych systemów informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 77-86, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "On Some Challenges in Web Information Retrieval", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 165-182, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Andrzej Walczak - "Ciekłokrystaliczne mono i nano warstwy kowalencyjnie wiązane do podłoża krzemowego", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, Volume 526, 18-27, -, 2010

Andrzej Walczak - "Electromagnetic wave beam self  guidance in a liquid crystal  semiconductor cell", -, 2, No. 2, 73-75, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Andrzej Walczak - "Automatyczna budowa semantycznego modelu objawów chorobowych na bazie korpusu słownego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 35-43, Warszawa, 2012

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12/2012, Poznań, 2012

Kazimierz Worwa - "Formalna metoda wyznaczania najlepszego producenta oprogramowania", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, 60-63, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 69-76, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Modelowanie jakości webowych systemów informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 77-86, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "On Some Challenges in Web Information Retrieval", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 165-182, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 53-57, Warszawa, 2009

Andrzej Walczak - "Przetwarzanie obrazów spolaryzowanych", ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (ELEKTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING), 9, 21-23, -, 2008

Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2017-05-01 / 2020-04-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2017-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2018-06-30
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Drozdowski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2014-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-11-05 / 2012-07-04
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -