You are here

Przedstawiciele ISI na ćwiczeniach Aster'2010 oraz Stokrotka'2010

16-10-2010

W dniach 11-14.10.2010r. zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT uczestniczył w Warsztatach Łączności i Informatyki ASTER’10, które odbyły się w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu a w dniach 15-16.10.2010r. w pokazach w ramach ćwiczeń „STOKROTKA’10” w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. W przedsięwzięciach tych udział wzięli: ppłk dr inż. Jarosław Rulka, mjr dr inż. Jarosław Koszela, ppłk rez. dr inż. Zbigniew Tarapata, mjr rez. dr inż. Wojciech Kulas, kpt. rez. dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, oraz dodatkowo w ćwiczeniu „Stokrotka’10” kpt. mgr inż. Mariusz Chmielewski, mgr inż. Marcin Wilkos, mgr inż. Krzysztof Wilkos.
W ramach obu tych ćwiczeń prezentowane były wybrane wyniki trzech projektów rozwojowych współrealizowanych przez Wydział Cybernetyki, które kończą się w tym roku:
1. „Integracja systemów dowodzenia” (lider konsorcjum: AON);
2. „Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji” (lider konsorcjum: WCY WAT);
3. „Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych” (lider konsorcjum: WIŁ).

Zespół z Instytutu uczestniczący w ćwiczeniach prezentował i testował demonstrator aplikacji do wspomagania planowania i rozważenia (symulacji) wariantów działań wojsk lądowych, która powstała w ramach realizacji dwóch pierwszych projektów (robocza nazwa aplikacji: ComPlanSim - Combat Planning and Simulation). Idea działania prezentowanego narzędzia polega na tym, że automatycznie pobierane są dane o aktualnej sytuacji taktycznej ze zautomatyzowanych systemów dowodzenia („Szafran”, „Jaśmin” lub innych, w których zaimplementowany jest NATO’wski standard wymiany danych DEM – model danych JC3IEDM), w oparciu o te dane dokonywana jest identyfikacja sytuacji decyzyjnej (polegająca na znalezieniu tzw. wzorcowej sytuacji decyzyjnej, zapisanej w bazie wiedzy wzorców sytuacji decyzyjnych wcześniej zaistniałych, najbardziej zbliżonej do sytuacji aktualnej), generowane są (automatycznie lub półautomatycznie) wybrane warianty działań wojsk lądowych (wraz z ich zobrazowaniem) związane ze zidentyfikowaną sytuacją decyzyjną, następnie warianty te są symulowane (symulacja krokowa w zakresie przemieszczania wojsk, utraty potencjału i zdolności bojowych) oraz prezentowana jest ich ocena.
W ramach warsztatów udało się wielokrotnie przetestować, w warunkach poligonowych ćwiczeń sztabowych, pełną „ścieżkę”: od zdalnego pobrania danych z ZSyD (m.in. „Jaśmin”), poprzez wypracowanie wariantów działania, ich przesymulowanie oraz ocenę skutków wraz z rekomendacją wariantu najlepszego.

Uczestniczący w ćwiczeniu specjaliści wojskowi z zakresu taktyki i sztuki operacyjnej wysoko ocenili funkcjonalność prezentowanego rozwiązania, w szczególności podkreślając fakt, że jest to produkt polski. Łatwość i szybkość budowy scenariuszy działań oraz możliwość szybkiego przesymulowania zbudowanych (lub wygenerowanych) wariantów działania to podstawa zaleta narzędzia podkreślana przez uczestników ćwiczenia. Zbudowanie pojedynczego wariantu działania dla brygady z wykorzystaniem prezentowanego narzędzia zajmowało wprawnemu operatorowi czas ok. 15 minut, szybkość symulacji jest nawet do kilkuset razy większa, niż w czasie rzeczywistym, tzn. w czasie jednej minuty czasu astronomicznego może być symulowane nawet do kilkuset minut działań wojsk (oczywiście przyspieszenie to zależy od szczebla wojsk, liczby symulowanych jednostek, itp.). W ramach warsztatów ASTER’10 zespół z WCY zapoznał się również z systemem C3IS „Jaśmin” oraz z wybranym wyposażeniem teleinformatycznym SZ WP (m.in. zainstalowanym na kołowych transporterach opancerzonych „Rosomak”, instalowanym i testowanym na śmigłowcach Mi-17 oraz zautomatyzowanych wozach dowodzenia Łowcza-3).
W dniach 15-16.10.2010r. zespół uczestniczył w Sieradzu w przedsięwzięciach związanych z ćwiczeniami „Stokrotka’10”. Omawiane narzędzie prezentowane było m.in. przed: szefem Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysławem Cieniuchem, zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP wiceadmirałem Waldemarem Głuszko, szefem Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Andrzejem Kaczyńskim, szefem Zarządu Dowodzenia i Łączności DWLąd G6 płk. Leszkiem Stypikiem, dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON dr. inż. Romualdem Hoffmannem i wieloma innymi gośćmi oraz uczestnikami ćwiczenia.
Prezentowane wyniki projektu „Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych” obejmowały demonstrację usług oraz środowiska budowy informacji semantycznej dla dowódców niskiego szczebla. Zbudowane na Wydziale narzędzie wykorzystywało usługi pozyskania aktualnej sytuacji operacyjno-taktycznej i dokonywało fuzji danych wybranych źródeł C4I (Szafran, Łeba, NNFI), budując świadomość sytuacyjną dowódcy szczebla taktycznego. Aplikacja, wykorzystując środowisko NEC, uzyskiwała dostęp do strumieni video, podsystemu meldunkowego oraz mechanizmów weryfikacji uprawnień użytkowników. Prezentowany produkt Common Tactical Picture wykorzystywał środowisko rozproszonych usług mapowych oraz mechanizmów semantycznego mapowania symboliki operacyjno-taktycznej APP-6A. Prace badawcze Wydziału Cybernetyki skupiły się na opracowaniu mechanizmów zarządzania wiedzą na polu walki, w tym budowy bazy wiedzy operacyjno-taktycznej oraz dedykowanych usług wsparcia dowodzenia. Wyniki uzyskanych badań pozwalają na obecnym etapie wdrażać opracowane rozwiązania dostarczając usług mapowych w środowisku SOA oraz integrować dane w oparciu o ontologię JC3IEDM oraz jej mapowanie do standardu symboliki taktycznej APP-6A.
Uczestnicy ćwiczeń, zarówno „Aster’10”, jak i „Stokrotka’10”, podkreślali, że warto rozwijać prezentowane narzędzie w ścisłej współpracy ze specjalistami wojskowymi. Jedną z form tej współpracy mógłby być regularny udział zespołu wytwórczego z WCY w ćwiczeniach i warsztatach wojskowych, na których wykorzystywane są zautomatyzowane systemy dowodzenia i istnieje potrzeba wspomagania decyzji podejmowanych przez dowódców. Zespół z WCY otrzymał zaproszenia na kolejne ćwiczenia i warsztaty dotyczące wspomagania dowodzenia, które odbędą się w najbliższej przyszłości, aby testować i rozwijać prezentowaną aplikację.

>> Napisz do autora <<