You are here

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do rozwiązywania silnie ograniczonego RCPSP

Streszczenie: 
Praca dotyczyć będzie optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów dla problemu szeregowania zadań w projektach z ograniczonymi zasobami (RCPSP). Do tego celu zostaną użyte nowe algorytmy ewolucyjne, które pozwolą na znaczne zmniejszenie kosztów projektu wykorzystując w pełni przydzielony czas na jego wykonanie. Proponowany wariant RCPSP polega na dodatkowym ograniczeniu dostępności zasobów, poprzez wstępne przypisanie do nich zadań, które nie mogą być zmieniane w procesie optymalizacji. Rozwiązanie postawionego problemu oparte będzie na dwóch komplementarnych podejściach do procesu ewolucji, a mianowicie na rozwojowym programowaniu genetycznym oraz metaheurystyce sterowanej funkcją zysku. Oba podejścia są relatywnie nowe i jak dotąd stosowano je rozłącznie oraz w ograniczonym zakresie.
Prelegent (spoza ISI): 
mgr inż. Grzegorz Pawiński, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska
Rodzaj seminarium: 
Data: 
Thursday, October 23, 2014 - 14:15