You are here

Jubileusz 70. urodzin prof. Bolesława Szafrańskiego

26-07-2016

29 lipca br. uroczystość 70. urodzin obchodzi prof. nadzwyczajny WAT, dr hab. inż. Bolesław Szafrański. Z tej okazji w imieniu całej społeczności Instytutu życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych lat owocnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Prof. Szafrański jest absolwentem Technikum Łączności w Poznaniu. W 1971 roku ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera wojskowych zastosowań cybernetyki. Pracę i służbę zawodową rozpoczął w Instytucie Automatyzacji Systemów Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, potem kontynuował ją w Wojskowym Instytucie Informatyki.  Zajmował stanowiska od asystenta, aż do zastępcy komendanta instytutu ds. naukowych. W pracy badawczej i projektowej zajmował się głównie problematyką  baz danych i ochrony zasobów informacyjnych państwa.

Rozprawę doktorską pt. „Zagadnienia programowej ochrony danych w bazie danych” obronił w 1979 roku, a rozprawę habilitacyjną pt. „Modelowanie procesów ochrony danych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji” w roku 1987. Zawarte w rozprawie habilitacyjnej rozwinięcie teorii ochrony baz danych bazującej na wykorzystaniu struktury algebraicznej kraty do modelowania procesów ochrony w scentralizowanych i rozproszonych bazach danych prof. Szafrański uważa za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe.

Jest autorem lub współautorem  publikacji książkowych „Komputery VAX”, „System operacyjny RT-11”, „Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych”. Kierował zespołami tłumaczy dwóch bardzo ważnych dla środowiska akademickiego monografii: „Wstępu do baz danych” C. J. Dare’a oraz ”Kryptografii i ochrony danych” D. Denning. Przez wiele lat stanowiły one podstawę programową podstawowych wykładów akademickich. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, wygłosił wiele referatów na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, będąc często również ich współorganizatorem. Był ekspertem rządowym w trakcie tworzenia i procedowania ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ekspertem Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyki i Telekomunikacji (KRMI), prezentował dwukrotnie na posiedzeniach plenarnych tego komitetu wyniki prac dotyczących infrastruktury informacyjnej państwa wykonanych w ramach Zespołu Zadaniowego KRMI ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa.

Przez kilka lat był animatorem i kierownikiem naukowym Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa” utworzonego przez Wojskową Akademię Techniczną, Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlową oraz międzyśrodowiskowych warsztatów koncepcyjnych „Podstawy dokumentu cyfrowego” zorganizowanego w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ważnym dorobkiem ww. seminarium było opracowanie pod kierunkiem prof. Szafrańskiego i  wydanie monografii pt. „Wstęp do architektury korporacyjnej”, pierwszej w Polsce książki tak szeroko ujmującej problematykę architektury korporacyjnej.

Od ponad 10 lat jest Przewodniczącym Rady Programowej Forum Teleinformatyki adresowanego do środowisk zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa (jest to największa, ponad 400 uczestników) tego rodzaju konferencja w Polsce), był kierownikiem zakończonych dwóch edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz akademickich kursów z zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym zorganizowanych na zamówienie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla wiodących specjalistów informatyki z centralnych instytucji rządowych.

Po odejściu z wojska w 1991r. rozpoczął działalność gospodarczą, którą łączył z elementami pracy naukowej. W tym czasie pod jego kierunkiem powstały istotne opracowania analityczno-koncepcyjne dotyczące infrastruktury informacyjnej państwa, w tym m. in.:
1.    „Model informacyjny rejestrów państwowych i wymagań w zakresie komputerowego systemu wspomagania zarządzania rejestrami”, Warszawa, MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI,  2003.12.17
2.    „Modele obiektowe wybranych obiektów, istotnych dla rejestrów publicznych”, Warszawa, MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI, 2003.12.22
3.    „Model przetwarzania informacji w systemach informatycznych administracji publicznej eksploatowanych z wykorzystaniem źródeł informacji o różnych klauzulach tajności”, Warszawa, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, 2005.12.19
4.    „Koncepcja integracji rejestrów z platformą ePUAP w ramach programu Wrota Polski oraz sposób ich wykorzystania. Specyfikacja założeń projektowych dla systemu ePUAP w zakresie zintegrowanego udostępniania i wykorzystania rejestrów publicznych”, Warszawa, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI, 2006.09.30
5.    „Klasyfikacja informacji i zagrożeń w rejestrach  państwowych, w tym w centralnej ewidencji kierowców zwanych dalej rejestrami wraz z wnioskami i propozycjami wynikającymi z przeprowadzonej analizy”, Warszawa, MSWiA, 2005.04.19

Prof. B. Szafrański ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie infrastruktury informacyjnej państwa, które od 1997 roku wykorzystuje w pracy naukowo-dydaktycznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego WAT. Kierował kompleksową realizacją wielu złożonych projektów informatycznych dla wielu dużych podmiotów gospodarczych  i publicznych takich, jak:  Mostostal Export, PLL LOT, Rolimpex, Bakoma, Biuro Informacji Kredytowej, MPK Kraków, Cukrownia Lublin, Cemet, Cementownia Ożarów, Zakłady Energetyczne, Elektrownia Turów, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralny Zarząd Zakładów Karnych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia. W ramach tych prac pod jego kierunkiem opracowano m.in.: „Metodę szacowania kosztów prac projektowo-programowych i wdrożeniowych oraz narzędzia komputerowego do dokumentowania procesu szacowania tych kosztów” dla Poczty Polskiej, „Model zależności głównych czynników wpływających na kondycję finansową firm produkcyjnych w wybranych branżach oraz przeprowadzenie eksperymentalnych obliczeń symulacyjnych przy zadanych wariantowo założeniach” dla Ministerstwa Gospodarki oraz „Koncepcję i metodę budowy Centralnego Modelu Danych” dla Ministesrtwa Administracji i Cyfryzacji (wraz drem inż. Leopoldem Żurkiem).

Obecnie skupia się zwłaszcza na zagadnieniach badawczych i projektowych gromadzenia i wykorzystania kluczowych zasobów cyfrowych, w tym zwłaszcza na modelowaniu procesów przetwarzania baz danych, identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni oraz architekturze korporacyjnej. Wyrazem tego zainteresowania są bardzo praktyczne i dlatego znaczące dla środowiska projektantów systemów informatycznych publikacje i wystąpienia konferencyjne  nt. interoperacyjności rejestrów publicznych, realizacji zadań publicznych, wyzwań dla nowoczesnej administracji publicznej, możliwości platform elektronicznych, rozumienia  i sposobu wykorzystania dorobku architektury korporacyjnej.

W okresie studiów był inicjatorem oddolnego powstania w WAT masowego studenckiego ruchu turystycznego kierując powstałą wtedy Akademicką Sekcją Turystyki. Jest miłośnikiem gór, jednym z pierwszych studenckich przewodników bieszczadzko-beskidzkich. Jego ulubionymi książkami są: „Mój Dagestan„ Rasula Gamzatowa i „Podręcznik mądrości świata tego” Józefa Bocheńskiego”. Jest laureatem ogólnopolskiej nagrody „INFO STAR” za propagowanie informatyki. Został odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, w tym Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

>> Napisz do autora <<