You are here

Konferencja podsumowująca realizację projektu WAZkA

14-12-2017

W dniu 13.12 b.r. w Sali Senatu WAT odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”, realizowanego na potrzeby Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konferencja wpisywała się jednocześnie w program obchodów 50-lecia Wydziału Cybernetyki WAT. Projekt (o akronimie WAZkA) realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lider, HTRC sp. z o.o., Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT (dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki) przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Rektor-Komendant WAT, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, dziekani: Wydziału Cybernetyki - prof. Kazimierz Worwa, Wydziału Logistyki - płk prof. Szymon Mitkow, Wydziału Mechanicznego - prof. Jerzy Małachowski, prodziekan Wydziału Elektroniki ds. naukowych - prof. Mateusz Pasternak. Gestora projektu - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej -reprezentował st. bryg. Paweł Kwiatkowski. Na sali obrad obecni byli również: z-ca dyrektora ds. naukowych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, dr hab. Jerzy Bertrandt, z-ca komendanta Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, ppłk Krzysztof Budyn, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Wojciech Radecki, komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, st. bryg. Jan Kołdej, komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, st. bryg. Jacek Antos, przedstawiciele Zarządu OPBMR DG RSZ, GIOŚ, DNiSW MON, WCZK oraz konsorcjantów.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant WAT. Następnie odbyła się pierwsza sesja referatów, w której głos zabrali: płk Bogusław Kot (Zarząd OPBMR DG RSZ) w referacie dotyczącym roli i miejsca KSWSiA, Wojciech Radecki (DOLiZK MSWiA) na temat funkcji oraz perspektyw rozwoju Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) oraz prof. Zbigniew Tarapata (kierownik projektu) w referacie dotyczącym głównych założeń i wyników projektu. W kolejnych sesjach występowali przedstawiciele konsorcjantów prezentując poszczególne komponenty funkcjonalne prototypu systemu WAZkA.

Szczegółowy program konferencji znajduje się pod adresem: http://wazka.wat.edu.pl/konferencja-naukowa/plan.

Konferencji towarzyszyła również wystawa osiągnięć Instytutu Systemów Informatycznych WCY.

Celem głównym projektu WAZkA było opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład KSWSiA wysoko zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy: wymiany informacji pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego działania oraz przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi. 

W ramach projektu powstał prototyp systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) jako aplikacja zaprojektowana w architekturze klient-serwer, tzn. dostęp użytkowników do systemu jest zapewniony poprzez przeglądarkę WWW. Prototyp umożliwia realizację szeregu funkcji (wymieniono tylko najważniejsze): 

- pozyskiwanie danych z systemów monitorowania zagrożeń (automatyczne pozyskiwanie danych z systemu SAPOS, IMGW),
- ręczne wprowadzania, wyświetlanie, filtrowanie, grupowanie, usuwanie danych o zagrożeniach przechowywanych w postaci ustrukturalizowanej, łatwej do dalszego przetwarzania,
- analiza ryzyka (z wykorzystaniem Analizatora Drzewa Zdarzeń),
- symulacja zagrożeń (m.in. integracja z istniejącymi symulatorami SI Promień i Aloha),
- szacowanie potencjalnych strat w ludziach wynikających z rozwoju zagrożenia oraz obszarów (gmin) zagrożonych,
- informowanie o "zagrożeniach trwających" oraz ich skutkach,
- wysyłanie komunikatów ostrzegawczych do RSO,
- wysyłanie alarmów do syren IP,
- zobrazowanie sytuacji operacyjnej na podkłądzie mapowym,
- tworzenie bazy wiedzy dotyczącej przeciwdziałania i neutralizacji zagrożeń zawierającej: akty prawne, modele zagrożeń/symulacje, metodyki, katalog zagrożeń CBRN, procedury reagowania kryzysowego.

Więcej o projekcie i jego wynikach można przeczytać na stronie WWW projektu pod adresem: http://wazka.wat.edu.pl.

>> Napisz do autora <<