You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 1
Tytuł projektu: Złożone niedeterministyczne problemy decyzyjne uwarunkowane czasowo w systemach zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Marian Chudy, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Tomasz Tarnawski, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk
Streszczenie: Złożone niedeterministyczne problemy decyzyjne uwarunkowane czasowo w systemach zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Słowa kluczowe: systemy zarządzania bezpieczeństwem narodowym, modelowanie sytuacji konfliktowych i kryzysowych,
Numer ewidencyjny: PBW-571
Symbol: PBW-571/WAT/2006
Kwota projektu: 200,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 571
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym efektem podjętego problemu badawczego będą: • modele wybranych typów sytuacji kryzysowych i konfliktowych; • metody identyfikacji i klasyfikacji sytuacji kryzysowych i konfliktowych wraz z ich implementacją; • metody wspomagania decyzji w zakresie:  planowania działań w otoczeniu opisywanym sieciami stochastycznymi uwarunkowanymi czasowo;  rozdziału sił i środków służb reagowania kryzysowego we wszystkich fazach kryzysu; • metody weryfikacji modeli i metod wspomagania podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; • wyniki analiz scenariuszowych wybranych typów sytuacji kryzysowych; • wzorce projektowe oprogramowania dla sytuacji kryzysowych i konfliktowych.
Opis uzyskanych wyników: W ramach realizacji zadań badawczych opracowano: (1) metodę identyfikacji sytuacji kryzysowych na etapie ich przygotowywania poprzez wyznaczanie skojarzeń w sieciach semantycznych oraz wybranych charakterystyk sieci złożonych reprezentujących model organizacji terrorystycznej; (2) metodę wielokryterialnej identyfikacji sytuacji konfliktowych w oparciu o dopasowanie sytuacji decyzyjnej, reprezentowanej za pomocą grafu ważonego, do pewnego wzorca zapisanego w bazie wzorców sytuacji decyzyjnych; (3) wielorozdzielczy algorytm planowania tras w sieciach dużych rozmiarów; (4) modele harmonogramowania i symulacji zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów zgodnie z pewnym wzorcem ugrupowania. (4) koncepcję i wyniki kalibracji modeli w symulacyjnym systemie pola walki. (5) koncepcję architektury rozproszonego systemu wspomagającego modelowanie zagrożeń i zarządzanie kryzysowe w aglomeracji miejskiej, którego zadaniem jest przetwarzanie danych dotyczących sytuacji kryzysowej i generowanie oceny stanu zagrożenia oraz wariantów działań wraz z ich ocenami. (6) wzorce projektowe oprogramowania dla sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz sposób ich wykorzystania do konstruowania informatycznych SZBN.
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-01-01
Data zakończenia realizacji: 2007-12-31