You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 1
Tytuł projektu: Złożone niedeterministyczne problemy decyzyjne uwarunkowane czasowo w systemach zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Marian Chudy, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Tomasz Tarnawski, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk
Streszczenie: Złożone niedeterministyczne problemy decyzyjne uwarunkowane czasowo w systemach zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Słowa kluczowe: systemy zarządzania bezpieczeństwem narodowym, modelowanie sytuacji konfliktowych i kryzysowych,
Numer ewidencyjny: PBW-571
Symbol: PBW-571/WAT/2006
Kwota projektu: 200,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 571
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym efektem podjętego problemu badawczego będą: • modele wybranych typów sytuacji kryzysowych i konfliktowych; • metody identyfikacji i klasyfikacji sytuacji kryzysowych i konfliktowych wraz z ich implementacją; • metody wspomagania decyzji w zakresie:  planowania działań w otoczeniu opisywanym sieciami stochastycznymi uwarunkowanymi czasowo;  rozdziału sił i środków służb reagowania kryzysowego we wszystkich fazach kryzysu; • metody weryfikacji modeli i metod wspomagania podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; • wyniki analiz scenariuszowych wybranych typów sytuacji kryzysowych; • wzorce projektowe oprogramowania dla sytuacji kryzysowych i konfliktowych.
Opis uzyskanych wyników: W ramach realizacji zadań badawczych opracowano: (1) metodę identyfikacji sytuacji kryzysowych na etapie ich przygotowywania poprzez wyznaczanie skojarzeń w sieciach semantycznych oraz wybranych charakterystyk sieci złożonych reprezentujących model organizacji terrorystycznej; (2) metodę wielokryterialnej identyfikacji sytuacji konfliktowych w oparciu o dopasowanie sytuacji decyzyjnej, reprezentowanej za pomocą grafu ważonego, do pewnego wzorca zapisanego w bazie wzorców sytuacji decyzyjnych; (3) wielorozdzielczy algorytm planowania tras w sieciach dużych rozmiarów; (4) modele harmonogramowania i symulacji zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów zgodnie z pewnym wzorcem ugrupowania. (4) koncepcję i wyniki kalibracji modeli w symulacyjnym systemie pola walki. (5) koncepcję architektury rozproszonego systemu wspomagającego modelowanie zagrożeń i zarządzanie kryzysowe w aglomeracji miejskiej, którego zadaniem jest przetwarzanie danych dotyczących sytuacji kryzysowej i generowanie oceny stanu zagrożenia oraz wariantów działań wraz z ich ocenami. (6) wzorce projektowe oprogramowania dla sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz sposób ich wykorzystania do konstruowania informatycznych SZBN.
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-01-01
Data zakończenia realizacji: 2007-12-31
Nr porządkowy: 2
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i algorytmizacja wybranych procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych - analiza złożoności, efektywności i zastosowań
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i algorytmizacja wybranych procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych - analiza złożoności, efektywności i zastosowań
Słowa kluczowe: modelowanie procesów decyzyjnych, sytuacje kryzysowe i konfliktowe, złożoność algorytmów, symulacja procesów decyzyjnych
Numer ewidencyjny: GW-AD 604
Symbol: GW-AD 16 604/WAT/2008
Kwota projektu: 7,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: gospodarka
Sposób finansowania: GW-AD
Stanowisko kosztów: 16
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 604
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Najważniejsze wyniki szczegółowe, które udało się uzyskać są następujące: • zdefiniowano problem harmonogramowania zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów w postaci dwukryterialnego nieliniowego zadania optymalizacji. Omówiono sposób rozwiązania sformułowanego problemu dwukryterialnego poprzez poszukiwanie rozwiązania leksykograficznego. Zaproponowano dwa algorytmy harmonogramowania oraz opisano ich własności. Sformułowano i udowodniono twierdzenia dotyczące warunków koniecznych i wystarczających umożliwiających otrzymanie rozwiązania optymalnego z algorytmów. Oszacowano złożoności obliczeniowe prezentowanych algorytmów oraz przedyskutowano ich własności; • opracowano ideę oraz model dowodzenia i sterowania związanego z automatem decyzyjnym do marszu na szczeblu batalionu. Rozpatrzono wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne modelowania i optymalizacji procesu planowania marszu, symulacji i sterowania jego przebiegiem. Opisano sposób implementacji automatu oraz wybrane wyniki symulacji w inter-aktywnym rozproszonym systemie wspomagania szkolenia operacyjnego SSWSO „Złocień”; • opracowano sposób wykorzystania metod wyznaczania przepływu w sieciach do rozwiązania specyficznego problemu planowania manewru wojsk. Sformułowano optymalizacyjny problem planowania przegrupowania wielu obiektów z rejonu startowego do rejonu docelowego, z dodatkowym ograniczeniem na roz-łączność dróg. Opisano sposób poszukiwania jednego z rozwiązań dopuszczalnych sformułowanego problemu planowania przegrupowania z użyciem metody znajdowania przepływu maksymalnego oraz metodę poszukiwania rozwiązania optymalnego bazującą na algorytmie znajdowania przepływu zaspokajającego o minimalnym koszcie w pewnej sieci zastępczej. Oszacowano złożoności obliczeniowe prezentowanych algorytmów. • dokonano analizy istniejących modeli wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych i reagowaniu kryzysowym oraz ich zastosowań w praktycznych problemach związanych z zarządzaniem kryzysowym, sformułowano modele optymalizacyjne problemów pokrycia i alokacji zasobów oraz odniesiono się do ich złożoności obliczeniowej. Zaprezentowano przykład liczbowy wykorzystania jednego ze zdefiniowanych modeli w celu optymalnego rozlokowania służb ratowniczych, w oparciu o zbiór zagrożeń będących źródłami hipotetycznych sytuacji kryzysowych w aglomeracji warszawskiej
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-01-01
Data zakończenia realizacji: 2008-12-31
Nr porządkowy: 3
Tytuł projektu: Integracja systemów dowodzenia
Tytuł projektu w j.ang.: Integration of command and control systems
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Tomasz Tarnawski, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Integracja systemów dowodzenia
Słowa kluczowe: integracja systemów dowodzenia, modelowanie działań w operacji połączonej, wspomaganie podejmowania decyzji w operacji połączonej,
Numer ewidencyjny: O R00 50 06
Symbol: PBR- 15 010 / MNiSW 0050/R/T00/2008/6
Druga strona umowy: MNiSW, AON, Asseco Poland SA, PIT SA, WIŁ
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 7,000,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 2,120,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 010
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-12-15
Data zakończenia realizacji: 2010-12-14
Nr porządkowy: 4
Tytuł projektu: Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Andrzej Ameljańczyk, Marian Chudy, Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Walczak, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
Słowa kluczowe: modelowanie i algorytmizacja procesów decyzyjnych, sytuacje konfliktowe i kryzysowe, systemy wspomagania decyzji
Numer ewidencyjny: PBS 806
Symbol: PBS 23 806/WAT/2010
Kwota projektu: 433,419
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 806
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym wynikiem pracy będą przede wszystkim modele i algorytmy wspomagania decyzji dla wybranych problemów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, jak również elementy metodyk wytwarzania i integracji informatycznych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, wraz z modelami oceny efektywności i niezawodności konstruowanych/integrowanych systemów oraz oprogramowania tych systemów. Wynikiem pracy będą również publikacje w czasopismach naukowych oraz referaty na konferencjach dotyczące wybranych elementów wytwarzania i integracji systemów symulacyjnych oraz informatycznych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Przewiduje się, że w wyniku realizacji pracy powstaną rozprawy doktorskie i fragmenty rozpraw habilitacyjnych. Odrębnym rezultatem pracy będzie przygotowanie wniosków o finansowanie badań w ramach 7-mego Programu ramowego UE oraz programów badawczych finansowanych przez EDA oraz MNiSW. Ponadto wyniki zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach kształcenia studentów na specjalnościach wojskowych (systemy wspomagania dowodzenia) i cywilnych (systemy informatyczne, informatyczne systemy zarządzania).
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-01-01
Data zakończenia realizacji: 2011-12-31
Nr porządkowy: 5
Tytuł projektu: Algorytmizacja i symulacja procesów decyzyjnych w systemach klasy DSS, CMS i symulacyjnych: analiza złożoności i efektywności
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata
Streszczenie: Algorytmizacja i symulacja procesów decyzyjnych w systemach klasy DSS, CMS i symulacyjnych: analiza złożoności i efektywności
Słowa kluczowe: algorytmy wspomagania decyzji, systemy wspomagania decyzji, systemy zarządzania kryzysowego, symulacja procesów decyzyjnych, złożoność algorytmów
Numer ewidencyjny: GW-AD 858
Symbol: PBW -GW-AD 16 858/WAT/2010
Kwota projektu: 7,470
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: 16
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 858
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-01-01
Data zakończenia realizacji: 2010-12-31
Nr porządkowy: 6
Tytuł projektu: Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Zbigniew Tarapata, Jarosław Koszela, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski, Wojciech Kulas, Tomasz Drozdowski, Dariusz Pierzchała
Streszczenie: Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji
Słowa kluczowe: symulacja, HLA
Numer ewidencyjny: O R00 0055 06
Symbol: PBR -15 496 MNiSW/ 0055/R/T00/2008/06
Kwota projektu: 6,000,000
Druga strona umowy: MNiSW, AON, OBR Centrum Techniki Morskiej, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji SA, Pentacomp Systemy Informatycz
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 4,400,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 2,493,333
Charakter współpracy: centrum naukowo-przemysłowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 496
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: W aspekcie praktycznym wymiernym efektem realizacji projektu jest heterogeniczne rozproszone środowisko symulacyjne, wykorzystujące funkcjonujące w wojsku polskim autonomiczne symulatory programowe, rozszerzone o przedstawione powyżej modele działań. Sprzętowo-programowa platforma komunikacji i synchronizacji charakteryzuje się otwartością architektury, umożliwiając jej maksymalną użyteczność i elastyczność. Większość obecnie konstruowanych symulatorów posiada architekturę wielowarstwową, w której wyróżnia się warstwę pośredniczącą. Jest to uzasadnione heterogenicznością źródeł danych, różnymi językami i środowiskami programowania, długim planowanym okresem użytkowania systemu, koniecznością zapewnienia skalowalności i rekonfigurowalności, dużym jednoczesnym obciążeniem systemu przez użytkowników. W projekcie zaproponowano sposób komunikacji symulatorów, umożliwiający przesyłanie pomiędzy systemami informacji o symulowanych obiektach. Wykorzystany został przede wszystkim NATO-wski standard HLA (High Level Architecture), który umożliwia spójną i zrozumiałą wymianę informacji pomiędzy symulowanymi obiektami rozproszonych systemów. W porównaniu ze standardami „przemysłowymi” warstwy pośredniej (np. CORBA) tylko HLA posiada usługi zarządzania czasem symulacyjnym.
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-12-15
Data zakończenia realizacji: 2010-12-15
Nr porządkowy: 7
Tytuł projektu: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych
Kierownik projektu: Ryszard Antkiewicz
Wykonawcy: Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski, Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych
Słowa kluczowe: świadomość sytuacyjna, sieciocentryczność
Numer ewidencyjny: PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007
Symbol: PBZ-28 217- MNiSW-DBO-02/I/2007
Kwota projektu: 18,000,000
Druga strona umowy: MNiSW, Wojskowy Instytut Łączności, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, AON, OBR, Centrum
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBZ
Stanowisko kosztów: 28
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 5,616,000
Kwota przyznana dla projektu: 18,000,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 5,616,000
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 217
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-07-18
Data zakończenia realizacji: 2010-09-23
Kontakt tel. slużbowy: 839031
Kontakt e-mail: anajgebauer@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 8
Tytuł projektu: Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia
Tytuł projektu w j.ang.: Repository Modeling and Analysis of the Effectiveness of Information Guidelines and Clinical Pathways in the Health Care System
Kierownik projektu: Grzegorz Bliźniuk
Wykonawcy: Grzegorz Bliźniuk, Andrzej Ameljańczyk, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Gaj, Tomasz Górski, Tomasz Gzik, Piotr Kędzierski, Piotr Kosiuczenko, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa
Streszczenie: Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia
Słowa kluczowe: ścieżki kliniczne
Słowa kluczowe w j.ang.: clinical pathways
Numer ewidencyjny: POIG. 01.03.01-00-145/08
Symbol: POIG. 01.03.01-00-145/08
Druga strona umowy: OPI
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: UE
Sposób finansowania: PRUE
Stanowisko kosztów: 32
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: centrum naukowo-przemysłowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 025
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2009-04-01
Data zakończenia realizacji: 2010-06-30
Nr porządkowy: 9
Tytuł projektu: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy
Tytuł projektu w j.ang.: Urban Area Threat Models Along with a Crisis Management System on the Example of the Capital City of Warsaw
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Dariusz Pierzchała, Roman Wantoch-Rekowski, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski, Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski, Wojciech Kulas
Streszczenie: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy
Słowa kluczowe: informatyczny system wspomagania zarządzania bezpieczeństwem
Numer ewidencyjny: PBZ-MIN/011/013/2004
Symbol: PBZ-MIN/011/013/2004
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: gospodarka
Sposób finansowania: PBN
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: centrum naukowo-przemysłowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 416
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-07-01
Data zakończenia realizacji: 2009-06-30
Nr porządkowy: 10
Tytuł projektu: Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania Decyzji - System Ekspercki pk. GURU
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Dariusz Pierzchała, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Mariusz Chmielewski, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania Decyzji - System Ekspercki pk. GURU
Słowa kluczowe: systemy eksperckie
Symbol: PBU 02-199/WAT/2007 ,,GURU"
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: MON
Sposób finansowania: PBU-MON
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 199
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2004-01-01
Data zakończenia realizacji: 2007-01-01
Kontakt tel. slużbowy: dr hab. inż Andrzej Najgebauer
Nr porządkowy: 11
Tytuł projektu: Badanie wrażliwości wielowarstwowych sigmoidalnych sieci neuronowych
Kierownik projektu: Roman Wantoch-Rekowski
Wykonawcy: Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Badanie wrażliwości wielowarstwowych sigmoidalnych sieci neuronowych
Słowa kluczowe: sieci neuronowe, sieci sigmoidalne
Numer ewidencyjny: PBW 854/WAT/2003
Symbol: PBW 13 854/WAT/2003
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 854
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Wyniki pracy przedstawiono w publikacjach dostępnych w periodykach naukowych. Pełna lista zawarta jest w raporcie końcowym z pracy badawczej nr PBW 854/2003/WAT
Data rozpoczęcia realizacji: 2003-01-01
Data zakończenia realizacji: 2003-12-30
Nr porządkowy: 12
Tytuł projektu: System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego SSWSO pk. Złocień
Kierownik projektu: Marian Chudy
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Dariusz Pierzchała, Roman Wantoch-Rekowski, Tomasz Tarnawski, Wojciech Kulas, Jarosław Koszela, Marian Chudy, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak
Streszczenie: System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego SSWSO pk. Złocień
Słowa kluczowe: symulacja działań bojowych, symulacja stochastyczna
Symbol: PBU-MON Złocień
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: MON
Sposób finansowania: PBU-MON
Stanowisko kosztów: 32
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 366
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wykonanie systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego umożliwiającego szkolenie dowództw na szczeblu brygady, dywizji i korpusu, spełniającego funkcje: - wspomagania procesu planowania i kierowania wojskami realizowanego przez sztaby - symulowania działania podległych wojsk zgodnie z zadaniami postawionymi przez sztaby i uwzględniające przy tym możliwości tych wojsk oraz warunki działania - jako narzędzie badawcze w celu optymalizacji struktur wojsk oraz sposobu ich użycia w operacjach
Data rozpoczęcia realizacji: 2000-01-01
Data zakończenia realizacji: 2003-01-01
Nr porządkowy: 13
Tytuł projektu: HiTS/ISAC - Autostrada do Bezpieczeństwa: Współdziałanie dla Świadomości Sytuacyjnej i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł projektu w j.ang.: Highway to Security: Interoperability for Situation Awareness and Crisis Management
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Wojciech Kulas, Rafał Kasprzyk
Streszczenie: HiTS/ISAC - Autostrada do Bezpieczeństwa: Współdziałanie dla Świadomości Sytuacyjnej i Zarządzania Kryzysowego
Słowa kluczowe: systemy wczesnego ostrzegania, antyterroryzm, rozproszone systemy wspomagania decyzji
Słowa kluczowe w j.ang.: early warnings systems, distributed decision support systems
Symbol: SEC5-PR-113700 (WAT/07-134/3/5467)
Druga strona umowy: SAAB Sweden, European Commision
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: UE
Sposób finansowania: PRUE
Stanowisko kosztów: 31
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 1,820,528
Kwota projektu przyznana dla WAT: 36,658.54000000000087
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 134
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-06-01
Data zakończenia realizacji: 2008-03-31
Nr porządkowy: 14
Tytuł projektu: Metoda wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA
Kierownik projektu: Dariusz Pierzchała
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Metoda wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA
Słowa kluczowe: Symulacja rozproszona, wspomaganie decyzji, systemy reagowania kryzysowego, architektura SOA, standard HLA
Numer ewidencyjny: GD675/2009
Symbol: GD- 13 675/WAT/2009
Kwota projektu: 20,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: GD
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 20,000
Kwota przyznana dla projektu: 20,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 20,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 675
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Opracowana metoda dotyczy wymiany informacji pomiędzy systemami o architekturach HLA i SOA zakłada wykorzystanie usługi sieciowej dostępnej w sieci Internet, która z jednej strony spełnia wymagania interfejsów SOA a z drugiej strony komunikuje się z oprogramowaniem RTI (Runtime Infrastructure) architektury HLA. Rola pośrednika między środowiskiem RTI i aplikacjami, które wymagają dostępu do tego środowiska, spełniona jest m.in. przez tłumaczenie komunikatów do postaci zrozumiałej dla środowiska HLA. Komunikacja odbywa się w obie strony. Zakupione pakiety oprogramowania HLA RTI stanowią implementacje standardu HLA, który jest podstawowym protokołem komunikacji w systemach symulacji rozproszonej. Wykonano z ich pomocą implementację i badania tytułowej metody. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie systemów nowoprojektowanych oraz spadkowych. Otwarta architektura systemu opartego na usługach gwarantuje możliwość rozszerzania jego funkcjonalności oraz dynamiczne re-konfigurowanie.
Data rozpoczęcia realizacji: 2009-01-01
Data zakończenia realizacji: 2009-12-31
Kontakt e-mail: dpierzchala@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 15
Tytuł projektu: Zorientowana na usługi magistrala wymiany informacji w systemach symulacyjnych wspomagających reagowanie kryzysowe i konfliktowe
Kierownik projektu: Dariusz Pierzchała
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer
Streszczenie: Zorientowana na usługi magistrala wymiany informacji w systemach symulacyjnych wspomagających reagowanie kryzysowe i konfliktowe
Słowa kluczowe: Symulacja rozproszona, wspomaganie decyzji, systemy reagowania kryzysowego, architektura SOA, standard HLA
Symbol: PBW GD 13 930/WAT/2010
Kwota projektu: 20,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: GD
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 20,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 20,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 930
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Opublikowanie referatów na konferencjach krajowych (m.in. Warsztaty Symulacyjne PTSK 2010) i międzynarodowych („Seventh International Conference on Computer Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation”) oraz wygłoszenie seminarium. Praktycznym wynikiem pracy to takżeimplementacja metody wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA. Platformą aplikacyjną dla opracowanej metody jest Framework Mule – biblioteka komponentów integracyjnych klasy open source, realizujących koncepcję szyny usług ESB (ang. Enterprise Service Bus). Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane w przyszłych pracach nad wydajną, niezawodną i rozszerzalną architekturą systemów wspomagania decyzji na potrzeby reagowania kryzysowego.
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-01-01
Data zakończenia realizacji: 2010-12-31
Kontakt e-mail: dpierzchala@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 16
Tytuł projektu: Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji
Tytuł projektu w j.ang.: Tunable and reconfigurable micro-optoelectronic system for signal switching in photonic and telecommunication devices
Kierownik projektu: Andrzej Walczak
Wykonawcy: Andrzej Walczak
Streszczenie: Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji
Słowa kluczowe: ciekły kryształ, falowód, fale elektromagnetyczne, sieci optyczne
Słowa kluczowe w j.ang.: liquid crystal, waveguide, electromagnetic waves, optical net
Numer ewidencyjny: N N517 2282 35
Symbol: PBG 12 462/2008/WAT MNiSW N N517 228235
Kwota projektu: 367,634
Druga strona umowy: MNiSW
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBG
Stanowisko kosztów: 12
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 367,634
Kwota przyznana dla projektu: 367,634
Kwota projektu przyznana dla WAT: 367,634
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 462
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Opracowanie know-how technologii, wykorzystującej unikalne właściwości złącza półprzewodnik-ciekły kryształ, do konstruowania samo-organizującego się sprzęgania wiązek sygnałów optycznych w planarnej komórce ciekłokrystalicznej. Zaproponowanie nowej generacji układu optoelektronicznego dla telekomunikacji szerokopasmowej.
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-11-05
Data zakończenia realizacji: 2012-07-04
Kontakt tel. slużbowy: 6389249
Kontakt e-mail: awalczak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 17
Tytuł projektu: Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (SYNAT), „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” Zadanie naukowe: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Realizacja Etapu B19 pt. Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.
Kierownik projektu:
Wykonawcy: Jerzy Gawinecki, Piotr Bora, Krzysztof Mańk, Łukasz Dzieł, Michał Misztal, Tomasz Kijko, Jarosław Koszela, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik
Streszczenie: Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (SYNAT), „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” Zadanie naukowe: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Realizacja Etapu B19 pt. Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.
Słowa kluczowe: .............................
Numer ewidencyjny: STPB/38-526/2010
Symbol: STPB/38-526/2010/WAT
Kwota projektu: 59,788,013
Druga strona umowy: NCBiR, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: STPB
Stanowisko kosztów: 38
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,244,444
Kwota przyznana dla projektu: 59,788,713
Kwota projektu przyznana dla WAT: 1,244,444
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 526
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-08-10
Data zakończenia realizacji: 2013-08-10
Kontakt tel. slużbowy: 839556
Kontakt e-mail: jgawinecki@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 18
Tytuł projektu: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Michał Kapałka, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Tomasz Tarnawski, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: PBZ-MNiSW-01/I/2007
Symbol: PBZ -K 28 201/2007/WAT
Kwota projektu: 5,500,000
Druga strona umowy: MNiSW, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBZ
Stanowisko kosztów: 28
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 5,500,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 3,101,600
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 201
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Projekt został zrealizowany w dwóch płaszczyznach: technologicznej oraz formalnoprawnej. Kompleksowej analizie poddano ustawodawstwo polskie i zagraniczne pod kątem znalezienia efektywnych sposobów walki z zagrożeniami bezpieczeństwa obywateli, w tym najbardziej zagrażających współczesnych patologii, tj. przestępczości zorganizowanej i terroryzmu ze szczególnym naciskiem na aspekt ich funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Przeprowadzono analizę wykorzystania nowych technologii przy realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania. Opracowano demonstratory sieciowego systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania, reagowania i wspomagania zarządzania kryzysowego wraz z procedurami komputerowymi wspomagania decyzji oraz symulatorami rozprzestrzeniania się zagrożeń.
Data rozpoczęcia realizacji: 2007-04-24
Data zakończenia realizacji: 2010-10-18
Kontakt tel. slużbowy: 839031
Kontakt e-mail: anajgebauer@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 19
Tytuł projektu: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
Kierownik projektu: Tadeusz Nowicki
Wykonawcy: Tadeusz Nowicki, Tomasz Tarnawski
Streszczenie: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: O R00 0009 09
Symbol: PBR- K 15 507/2010/WAT MNiSW
Druga strona umowy: MNiSW, WIHIE, SGGW, PW, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, BPDI Sp. z o.o.
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 2,960,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 200,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 507
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2009-12-16
Data zakończenia realizacji: 2011-12-15
Kontakt tel. slużbowy: 837118
Kontakt e-mail: tnowicki@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 20
Tytuł projektu: Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
Kierownik projektu: Dariusz Pierzchała
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Rulka, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Rafał Kasprzyk, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Krzysztof Chlebicki
Streszczenie: Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
Słowa kluczowe: Elektroniczny moduł procesowy, analiza kryminalna, BPMN
Numer ewidencyjny: O ROB 0021 01/ID 21/2
Symbol: PBR -K 15 047/2011/WAT
Kwota projektu: 6,152,600
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: PMPP
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,820,596.36000000010245
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 047
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Wojskowa Akademia Techniczna zrealizowała zadania w dwu wewnętrznych jednostkach organizacyjnych: Wydział Cybernetyki (zadanie II.1) oraz Instytut Optoelektroniki (zadanie II.3). Realizacja zadania „Opracowanie elektronicznego modułu procesowego – etap badań naukowych/rozwojowych” obejmowała szereg prac, których finalnym wynikiem są następujące produkty informatyczne uzupełniające istniejący moduł procesowy o: (1) Odwzorowanie zgodnej z aktualną litery prawa metodyki pracy sędziego sądu rejonowego w wydziale karnym – modele BPM oraz system workflow; (2) Podsystem zarządzania czynnościami oraz obiegiem dokumentów w postępowaniu sądowym w wydziale karnym sądu rejonowego; (3) Podsystem elektronicznego biura podawczego wraz z identyfikowaniem dokumentów w oparciu o kody QR; (4) Słownik pojęć dla ontologii procesu karnego oraz zestaw kilkudziesięciu elektronicznych szablonów dokumentów formalnych – MS Word, edytowalny PDF, formatki GUI, tabele bazy danych; (5) System SWS: wsparcie wybranych czynności w wydziale karnym sądu rejonowego: planowanie i harmonogramowanie posiedzeń, prowadzenie wielu spraw przez wielu sędziów, kalendarze, notyfikacje, monitorowanie spraw; (6) Narzędzia do symulacji i optymalizacji wybranych czynności procesu karnego w wydziale karnym. Zadanie II.3, czyli „Rozpoznanie zagadnień związanych z techniką operacyjną stosowaną w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych (głównie ich aspekt dowodowy)” zrealizowano w obszarze nowoczesnych technologii do zwalczania przestępczości, w tym przede wszystkim: zorganizowanej, stadionowej, cyberprzestępczości i przestępczości internetowej. Następnie w zadaniu „Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości” przeprowadzono prace, których materialnym wynikiem jest sprzętowy demonstrator technologii systemu do zwalczania przestępczości stadionowej (bramka automatycznej kontroli biometrycznej osób). System ma za zadanie automatyzację kontroli osób uczestniczących w imprezie masowej (np. wchodzących na obiekt sportowy) poprzez weryfikację osoby na podstawie parametrów biometrycznych. Wykonane fizycznie urządzenie oraz opracowane dla niego oprogramowanie realizuje dwie podstawowe funkcje: (1) uzupełnianie bazy danych materiałem biometrycznym; (2) weryfikacja biometryczna osób przechodzących przez bramkę. Zainteresowanie wynikami projektu, potwierdzone stosownymi pismami o udostępnienie wyników oraz propozycjami zawarcia porozumienia o współpracy, wyraziły następujące instytucje: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Karny; Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Departament Strategii i Deregulacji; Prokuratura Generalna, Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych; Komenda Główna Policji. Podkreślić należy zgłoszone potrzeby wykorzystania wyników zadania II.1 przez Ministerstwo Sprawiedliwości w nowym projekcie CaSuS oraz Sądu Rejonowego W Białymstoku do testowego uruchomienia w Wydziale Karnym.
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-12-28
Data zakończenia realizacji: 2014-06-27
Kontakt tel. slużbowy: dr inż. Dariusz Pierzchała
Kontakt e-mail: dariusz.pierzchala@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 21
Tytuł projektu: Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG
Kierownik projektu: Roman Wantoch-Rekowski
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Mariusz Chmielewski, Wojciech Kulas, Ryszard Antkiewicz, Rafał Kasprzyk, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela
Streszczenie: Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: O ROB 0001 01/ID 1/3
Symbol: PBR-K/15 033/2011/WAT LIDER
Druga strona umowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 033
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wynikiem projektu będzie symulator stanowiska kierowcy w zakresie szkolenia dojazdu wozem bojowym do miejsca prowadzenia akcji. Poligon wirtualny wykonany zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny będzie wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia) Projekt poligonu fizycznego i wirtualnego będzie stanowił tzw. koncepcję „niedokończoną” i będzie umożliwiał jego rozbudowę, umożliwiając dostosowanie stanowisk do najnowszych rozwiązań technicznych i wiedzy pożarniczej. Zaprojektowane i wykonane stanowiska będą umożliwiały realizację programów kształcenia, związanych z kształceniem zawodowym realizowanym w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Poligon wirtualny w zakresie proponowanego projektu ukierunkowany będzie na szkolenie załóg pojazdów bojowych mające na celu zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. <br><br><b>Skład konsorcjum</b>: <br>1. Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna <br>2. Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie <br>3. Akademia Obrony Narodowej <br>4. PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu <br>5. SPECOPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-12-28
Data zakończenia realizacji: 2013-12-27
Kontakt tel. slużbowy: dr inż. Roman WANTOCH-REKOWSKI
Nr porządkowy: 22
Tytuł projektu: Asymmetric Threat Environment Analysis (through Asymmetric Engagement Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat Scenario Generation from environmental factors), (Analiza zagrożeń w środowisku asymetrycznym)
Tytuł projektu w j.ang.: Asymmetric Threat Environment Analysis (through Asymmetric Engagement Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat Scenario Generation from environmental factors)
Kierownik projektu: Ryszard Antkiewicz
Wykonawcy: Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Asymmetric Threat Environment Analysis (through Asymmetric Engagement Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat Scenario Generation from environmental factors), (Analiza zagrożeń w środowisku asymetrycznym)
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: EDA PUM/09-510/2010/WAT nr A-0937-RT-GC
Symbol: ,,ATHENA"
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: EDA
Sposób finansowania: EDA
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 510
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-03-01
Data zakończenia realizacji: 2012-09-30
Kontakt e-mail: mchmielewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 23
Tytuł projektu: Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych szeregów czasowych
Tytuł projektu w j.ang.: Computational models for chaotic time series prediction
Kierownik projektu: Zbigniew Wesołowski
Wykonawcy: Zbigniew Wesołowski
Streszczenie: Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych szeregów czasowych
Słowa kluczowe: szeregi czasowe,sterowanie optymalne,sterowanie rozproszone, alokacja zasobów sieciowych, systemy rozproszone
Numer ewidencyjny: Nr 508/2008
Symbol: PBW - GD 13 508/WAT/2008
Kwota projektu: 10,000
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 508
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wynikiem pracy będzie rozprawa habilitacyjna.
Opis uzyskanych wyników: Opracowano metody modelowania szeregów czasowych wykorzystując modele w relacji wejście-wyjście oraz modele z przestrzenią stanów. Do modelowania wielowymiarowych szeregów czasowych wykorzystano procesy VAR, VMA, VARMA. Opracowano metody identyfikacji statycznych i dynamicznych układów fizycznych wykorzystując w szczególności lokalne liniowe modele z przestrzenią stanów. Opracowano metodykę modelowania dynamicznych systemów rozproszonych. Do rozwiązania problemu alokacji zasobów sieciowych sieciowych systemów rozproszonych wykorzystano podejście scentralizowane, zdecentralizowane i rozproszone. W podejściach scentralizowanym i zdecentralizowanym założono, iż agenci rozproszeni współpracują w zakresie rozwiązywania zadania optymalizacji alokacji zasobów sieciowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie rozwiązania optymalnego sensie Pareto. W podejściu rozproszonym przyjęto założenie, że agenci nie współpracują w zakresie rozwiązania zadania optymalizacji alokacji zasobów sieciowych. Umożliwia to uzyskanie rozwiązania optymalnego w sensie Nasha. Zaproponowano oryginalną metodę sterowania chaotycznego systemami rozproszonymi polegającą na wykorzystaniu wielowymiarowej metody OGY do stabilizacji orbit w otoczeniach rozwiązań zadań optymalizacji zasobów sieciowych.
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-01-01
Data zakończenia realizacji: 2008-12-31
Kontakt tel. slużbowy: (22) 683 71 28
Kontakt e-mail: zwesołowski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 24
Tytuł projektu: Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych
Kierownik projektu: Andrzej Walczak
Wykonawcy: Andrzej Walczak, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Andrzej Gaj, Piotr Kędzierski, Piotr Kosiuczenko, Jarosław Koszela, Piotr Marciniak, Andrzej Najgebauer, Jarosław Napiórkowski
Streszczenie: Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: POIG. 02.03.03-00-13/08
Symbol: POIG.02.03.03-00-013/08
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: UE
Sposób finansowania: POiG
Stanowisko kosztów: 32
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 059
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2009-04-01
Data zakończenia realizacji: 2012-03-31
Nr porządkowy: 25
Tytuł projektu: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Tytuł projektu w j.ang.: Quantum implementation method’s study for a decision making algorithm
Kierownik projektu: Joanna Wiśniewska
Wykonawcy: Joanna Wiśniewska
Streszczenie: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Słowa kluczowe: bramki kwantowe, operatory unitarne, wspieranie podejmowania decyzji
Słowa kluczowe w j.ang.: quantum gates, unitary operators, decision making support
Numer ewidencyjny: Nr 661/2011
Symbol: PBW 661/2011
Kwota projektu: 6,343.19999999999982
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 661
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Celem pracy jest podanie algorytmów konstruowania jak najmniej złożonych układów znanych bramek kwantowych realizujących operacje, które można zapisać za pomocą binarnych macierzy unitarnych.
Opis uzyskanych wyników: Udało się podać algorytm konstruowania operatorów kwantowych za pomocą zbioru operacji podstawowych, który w najgorszym przypadku ma złożoność 2^n (udowodniono, że konstruując macierz o wymiarach 2^n x 2^n, w najgorszym przypadku nie można osiągnąć bardziej efektywnej złożoności), gdzie n jest liczbą wejść/wyjść układu, oraz pokazano, że wspomniane operacje podstawowe mogą być implementowane za pomocą podukładów zbudowanych ze znanych bramek kwantowych. Liczba warstw bramek w tych układach dla konkretnej operacji podstawowej jest stała (niezależna od liczby wejść/wyjść układu n).
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-06-01
Data zakończenia realizacji: 2011-12-31
Nr porządkowy: 26
Tytuł projektu: Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas
Streszczenie: Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 999/2011
Symbol: RMN 999/2011
Kwota projektu: 23,032.75
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 999
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-01-01
Data zakończenia realizacji: 2012-06-05
Kontakt tel. slużbowy: mjr mgr inż. Mariusz Chmielewski
Nr porządkowy: 27
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym w systemach sieciowych
Kierownik projektu: Rafał Kasprzyk
Wykonawcy: Rafał Kasprzyk, Dariusz Pierzchała, Michał Dyk
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym w systemach sieciowych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 651/2011
Symbol: RMN 651/2011
Kwota projektu: 23,032.75
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 651
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-01-01
Data zakończenia realizacji: 2011-12-31
Kontakt tel. slużbowy: kpt. Mgr inz Rafał Kasprzyk
Nr porządkowy: 28
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i badanie zachowania tłumu w aglomeracji
Kierownik projektu: Michał Kapałka
Wykonawcy: Michał Kapałka
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i badanie zachowania tłumu w aglomeracji
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 652/2011
Symbol: RMN 652/2011
Kwota projektu: 15,355.17000000000007
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 652
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-01-01
Data zakończenia realizacji: 2011-12-31
Kontakt tel. slużbowy: mgr inz Michał Kapałka
Nr porządkowy: 29
Tytuł projektu: Analiza efektywności działania rozproszonego systemu zarządzania informacją badawczą
Kierownik projektu: Gustaw Konopacki
Wykonawcy: Gustaw Konopacki, Jarosław Koszela
Streszczenie: Analiza efektywności działania rozproszonego systemu zarządzania informacją badawczą
Słowa kluczowe:
Symbol: PBW 584/2006
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 572
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-05-01
Data zakończenia realizacji: 2008-08-01
Kontakt e-mail: gustaw.konopacki@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 30
Tytuł projektu: Systemy obliczeń naukowych, równoległych i klastrowych
Kierownik projektu: Andrzej Walczak
Wykonawcy: Andrzej Walczak, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Romuald Hoffmann, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Edward Nowinowski-Kryszelnicki, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Wojciech Stecz, Tomasz Tarnawski, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Systemy obliczeń naukowych, równoległych i klastrowych
Słowa kluczowe:
Symbol: PBS 741/2006
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 741
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-01-01
Data zakończenia realizacji: 2007-12-01
Nr porządkowy: 31
Tytuł projektu: Obliczenia równoległe i rozproszone w analizie sytuacji sieciocentrycznej
Kierownik projektu: Andrzej Walczak
Wykonawcy: Andrzej Walczak, Ryszard Antkiewicz, Grzegorz Bliźniuk, Marian Chudy, Mariusz Chmielewski, Andrzej Gaj, Tomasz Górski, Rafał Kasprzyk, Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Marcin Mazurek, Andrzej Najgebauer, Marek Nowak, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Wojciech Stecz, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski, Joanna Wiśniewska, Kazimierz Worwa
Streszczenie: Obliczenia równoległe i rozproszone w analizie sytuacji sieciocentrycznej
Słowa kluczowe:
Symbol: PBS 788/2008
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 788
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-01-01
Data zakończenia realizacji: 2009-01-01
Nr porządkowy: 32
Tytuł projektu: Praca wdrożeniowa systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego – ZŁOCIEŃ w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Marian Chudy, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Rafał Kasprzyk, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Tomasz Tarnawski, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Praca wdrożeniowa systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego – ZŁOCIEŃ w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON
Słowa kluczowe:
Symbol: PBU 322 ZŁOCIEŃ
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: MON
Sposób finansowania: PBU-MON
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 322
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2005-07-25
Data zakończenia realizacji: 2008-01-31
Nr porządkowy: 33
Tytuł projektu: Symulator Systemu Kierownia Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak
Kierownik projektu: Roman Wantoch-Rekowski
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata, Wojciech Kulas, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Rulka
Streszczenie: Symulator Systemu Kierownia Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak
Słowa kluczowe: symulacja, VBS2, KTO Rosomak
Symbol: PBU 115/2012
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: gospodarka
Sposób finansowania: PBU
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: wojskowy
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: współpraca
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 115
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-05-17
Data zakończenia realizacji: 2013-11-19
Nr porządkowy: 34
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym w systemach sieciowych
Kierownik projektu: Rafał Kasprzyk
Wykonawcy: Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym w systemach sieciowych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 696/2012
Symbol: RMN 696/2012
Kwota projektu: 24,921
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: gospodarka
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 24,921
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 696
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: W pracy podjęto próbę opisu dynamiki zjawisk zachodzących na/w systemach sieciowych, celem: - Analizy wpływu ewolucji sieci na zmiany jej właściwości. W tym celu wykorzystano popularne algorytmy generacji sieci złożonych typu Small World i Scale Free oraz ich liczne modyfikacje, w tym algorytmy autorskie. - Analizy rozprzestrzeniania się zjawisk o charakterze wirusowym w systemach sieciowych jak np.: szerzenie się chorób zakaźnych, dystrybucja informacji/rozkazy/plotki w sieci społecznej czy wirusów komputerowych w sieciach teleinformatycznych. Praktycznym wynikiem pracy będzie implementacja oprogramowania do badania ewolucji sieci oraz dyfuzji zjawisk o charakterze wirusowym w systemach sieciowych.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-06-01
Data zakończenia realizacji: 2012-12-31
Kontakt e-mail: rkasprzyk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 35
Tytuł projektu: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Tytuł projektu w j.ang.: Quantum implementation method’s study for a decision making algorithm
Kierownik projektu: Joanna Wiśniewska
Wykonawcy: Joanna Wiśniewska
Streszczenie: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Słowa kluczowe: bramki kwantowe, operatory unitarne, wspieranie podejmowania decyzji
Słowa kluczowe w j.ang.: quantum gates, unitary operators, decision making support
Numer ewidencyjny: Nr 698/2012
Symbol: RMN 698/2012
Kwota projektu: 8,307
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 8,307
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 698
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Pokazanie, że pewien zbiór operatorów kwantowych, potrzebnych do rozwiązania zadania decyzyjnego, można zaimplementować za pomocą układu bramek kwantowych o wielomianowej liczbie warstw.
Opis uzyskanych wyników: W trakcie realizacji projektu zaproponowano zbiór operacji podstawowych, za pomocą których można przedstawić potrzebne operatory oraz dokładny algorytm, pokazujący w jaki sposób konstruować obwody znanych ramek kwantowych rozwiązujące zadanie. Ze względu na to, że liczba operacji, a tym samym liczba bramek układu kwantowego, wykonywanych przez algorytm w najgorszym i średnim przypadku okazała się rzędu wykładniczego, zaproponowano pewne modyfikacje, które pozwoliły na zmniejszenie liczby bramek w układach choć ich złożoność nadal pozostała wykładnicza. Następnie, dzięki dokładnemu opisowi cech potrzebnych operatorów udało się wskazać, iż zadanie znalezienia wartości dla zadanej funkcji logicznej możnej można rozwiązać za pomocą układu o liczbie bramek zależnej w sposób wielomianowy od liczby zmiennych funkcji. Rezultat ten można osiągnąć wprowadzając modyfikacje w tej części algorytmu decyzyjnego, gdzie opisany jest sposób interpretacji wyników zadania na podstawie stanu rejestru kwantowego poddanego działaniu konstruowanego układu.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-06-01
Data zakończenia realizacji: 2013-12-31
Kontakt e-mail: jwisniewska@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 36
Tytuł projektu: Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 695/2012
Symbol: RMN 695/2012
Kwota projektu: 24,921
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: inne
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 24,921
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 695
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-07-01
Data zakończenia realizacji: 2013-03-31
Kontakt e-mail: mchmielewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 37
Tytuł projektu: Modele numeryczne propagacji elektromagnetycznej w hiperspektralnych sprzęgaczach fotonicznych
Kierownik projektu: Paweł Moszczyński
Wykonawcy: Paweł Moszczyński
Streszczenie: Modele numeryczne propagacji elektromagnetycznej w hiperspektralnych sprzęgaczach fotonicznych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 697/2012
Symbol: RMN 697/2012
Kwota projektu: 16,614
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 16,614
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 697
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: W pracy przedstawiono modele matematyczne, ponadto skonstruowano algorytmy i modele numeryczne pozwalające wyznaczyć rozwiązanie przybliżone. Całość tych działań tworzy komplet składników niezbędnych do wykonania symulacji w przedstawianym przypadku. Uzyskano możliwość badania, jak w zaproponowanych modelach parametry stosowanych warstw wpływają na zachowanie się skomplikowanego układu optoelektronicznego. Ponadto wieloetapowy algorytm pozwala testować adekwatność modeli w poszczególnych etapach i ewentualną ich zmianę w przypadku pojawienia się modelu dla którego wyniki symulacji będą bliższe wynikom eksperymentalnym. Zaproponowane modele oraz algorytmy w pełnej postaci zostały zaimplementowane, a wyniki opublikowane.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-06-01
Data zakończenia realizacji: 2014-12-31
Kontakt e-mail: pmoszczynski@onet.pl
Nr porządkowy: 38
Tytuł projektu: Modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby obronności państwa i gospodarki narodowej
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata
Streszczenie: Modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby obronności państwa i gospodarki narodowej
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 666/2012
Symbol: PBS 666/2012
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 666
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-01-01
Data zakończenia realizacji: 2013-12-31
Kontakt e-mail: ztarapata@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 39
Tytuł projektu: Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie
Tytuł projektu w j.ang.: Reconstruction of the building no 65 for Advanced Studies Centre of Systems Engineering at Military University of Technology in Warsaw
Kierownik projektu: Tomasz Górski
Wykonawcy: Tomasz Górski, Jarosław Koszela, Krzysztof Murawski, Piotr Bora, Dariusz Kluczyk, Roman Budziło, Teresa Kołecka, Ryszard Piwowarczyk, Szczepan Malmur, Łukasz Skibniewski, Roman Konieczny
Streszczenie: Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie
Słowa kluczowe: Inżynieria systemów
Słowa kluczowe w j.ang.: Systems engineering
Symbol: POIS.13.01.00-00-007/12
Kwota projektu: 42,176,938.67000000178814
Druga strona umowy: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: UE
Stanowisko kosztów: 32
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: inwestycyjny
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 42,176,938.67000000178814
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 285
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Głównym rezultatem realizacji projektu będzie powstanie na Wydziale Cybernetyki WAT kompleksowego ośrodka dydaktyczno-badawczego, wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę ICT o wysokim standardzie. Infrastruktura ta pozwoli na kształcenie studentów studiów wyższych I, II i III na najwyższym poziomie, zgodnie z systemem krajowych ram kwalifikacji oraz prowadzenie badań naukowych.
Data rozpoczęcia realizacji: 2009-09-21
Data zakończenia realizacji: 2015-06-30
Kontakt tel. slużbowy: 226839914
Kontakt e-mail: tomasz.gorski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 40
Tytuł projektu: Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej
Kierownik projektu: Maciej Kiedrowicz
Wykonawcy: Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Roman Wantoch-Rekowski, Mariusz Chmielewski, Jerzy Stanik
Streszczenie: Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 283/2012 LIDER
Kwota projektu: 9,232,400
Druga strona umowy: NCBiR
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 3,965,987
Charakter współpracy: centrum naukowo-przemysłowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 283
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-12-19
Data zakończenia realizacji: 2018-04-18
Kontakt e-mail: mkiedrowicz@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 41
Tytuł projektu: System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 303/2012 LIDER
Kwota projektu: 9,831,800
Druga strona umowy: NCBiR
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 5,068,096
Charakter współpracy: centrum naukowo-przemysłowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 303
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: W wyniku realizacji projektu w pełni zrealizowano cel główny projektu, jakim było opracowanie systemu informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie technologicznym umożliwiającym demonstrację w warunkach operacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych: • algorytmów analizy wybranych zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego RP, • symulacji wybranych kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych szczebli dowodzenia, • analizy systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, • wykorzystanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w warunkach pracy sztabów. Realizacja celu potwierdzona została poprzez zrealizowany z wynikiem pozytywnym proces walidacji narzędzia tj. Systemu informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych SZRP warunkach zbliżonych do rzeczywistych potwierdzająca osiągnięcie przez system IX poziomu gotowości technologii. Efekt ten osiągnięty został poprzez zrealizowanie kolejnych celów cząstkowych, jakimi były: 1. Opracowanie metody analizy zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego RP. 2. Opracowanie modelu i algorytmów funkcjonowania SZ RP z uwzględnieniem aktualnej strategii obronności RP i podziału SZ RP na systemy funkcjonalne (zdolności Sił Zbrojnych), Projekt i implementacja symulatora wybranych kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych szczebli dowodzenia oraz dla potrzeb analizy systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, umożliwiającego: • edycję sytuacji kryzysowej i konfliktowej; • przechowywanie danych normatywnych o systemie obronnym RP, parametrów operacyjno-taktycznych uzbrojenia i sprzętu oraz środków bojowych, scenariuszy zagrożeń, parametrów modeli funkcjonowania SZ RP, wyników symulacji i analizy postsymulacyjnej; • generowanie scenariuszy na podstawie wyników analizy zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego RP; • symulację rozwoju konfliktu wg opracowanych algorytmów funkcjonowania SZ RP; • wsparcie analizy postsymulacyjnej. 3. Opracowanie projektu i implementacja: • usług wspomagania optymalizacji planowania, programowania, budżetowania, prognozowania rozwoju zdolności SZ RP oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych SZ RP z uwzględnieniem podziału na systemy funkcjonalne w warunkach budżetu zadaniowego; • programowego integratora usług. 4. Testowanie systemu w warunkach operacyjnych i w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 5. Opracowanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju zdolności SZ RP.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-12-20
Data zakończenia realizacji: 2016-03-19
Kontakt e-mail: andrzej.najgebauer@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 42
Tytuł projektu: System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową
Tytuł projektu w j.ang.: Support system for simulation exercises and training procedures in the work of sanitary supervisors in cases of food-borne diseases
Kierownik projektu: Tadeusz Nowicki
Wykonawcy: Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa, Arkadiusz Netczuk, Andrzej Ameljańczyk, Wojciech Stecz, Dariusz Pierzchała, Grzegorz Bliźniuk, Barbara Fedyna, Gustaw Konopacki, Joanna Wiśniewska, Szczepan Malmur, Bogdan Dębski, Wojciech Migdał
Streszczenie: System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową
Słowa kluczowe: zatrucia pokarmowe, epidemie, organy nadzoru sanitarnego, ćwiczenia symulacyjne
Słowa kluczowe w j.ang.: food-borne poisoning, epidemics, health supervisors, simulation exercises
Numer ewidencyjny: ID: 180693
Symbol: NESE
Kwota projektu: 6,967,000
Druga strona umowy: NCBiR
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,992,000
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 269
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wynikiem projektu będzie opracowany system informatycznego wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową.
Opis uzyskanych wyników: Opracowano modele w postaci diagramów procesowych uwzględniających procedury, normy i inne dokumenty wykorzystywane w działaniach inspekcji sanitarnych w zakresie opracowania ognisk epidemicznych zatruć i/lub chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową. Opracowano modele pozwalające na opis obszaru, w którym występuje ognisko zatrucia pokarmowe. Opracowano scenariusze ćwiczeń dla inspekcji sanitarnych. Skonstruowano symulator i modele dynamiczne procesów rozwoju i przeciwdziałania epidemii. Opracowano system komunikacji, w tym mobilnej, typu użytkownicy-system w zakresie wymaganych interfejsów graficznych. Opracowano sposób monitorowania ćwiczeń wraz z funkcjonalnością After Action Review oraz generowaniem raportów z ćwiczeń symulacyjnych. Uruchomiono system wspomagania ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych z użyciem opracowanych modeli dynamicznych i symulatora.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-07-01
Data zakończenia realizacji: 2014-06-30
Kontakt tel. slużbowy: 261839429
Kontakt e-mail: tnowicki@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 43
Tytuł projektu: Shared Situational Awareness in EU led CMO
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Shared Situational Awareness in EU led CMO
Słowa kluczowe:
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: EDA
Sposób finansowania: EDA
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 253
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-12-01
Data zakończenia realizacji: 2014-03-31
Kontakt e-mail: mchmielewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 44
Tytuł projektu: Projekt unijny „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kierownik projektu: Grzegorz Bliźniuk
Wykonawcy: Grzegorz Bliźniuk, Joanna Borowska, Leszek Brzeźny, Tomasz Gumowski, Wojciech Matuszewski, Bogdan Miszczak
Streszczenie: Projekt unijny „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: UDA-POKL.03.03.04-00-110/12-00
Symbol: UDA-POKL.03.03.04-00-110/12-00
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: UE
Sposób finansowania: PRUE
Stanowisko kosztów: 31
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: współpraca
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-12-14
Data zakończenia realizacji: 2015-12-14
Kontakt tel. slużbowy: 83 95 56
Kontakt e-mail: grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 45
Tytuł projektu: Semantic indirect association identification using graph and logic reasoning methods for crisis situation assessment.
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski, Piotr Stąpor
Streszczenie: Semantic indirect association identification using graph and logic reasoning methods for crisis situation assessment.
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 880/2013
Symbol: RMN 880/2013
Kwota projektu: 12,346.76000000000022
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 12,346.76000000000022
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 880
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-06-01
Data zakończenia realizacji: 2014-05-10
Kontakt e-mail: mchmielewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 46
Tytuł projektu: Wyszukiwanie obrazów na podstawie zawartości
Kierownik projektu: Tomasz Drozdowski
Wykonawcy: Tomasz Drozdowski, Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński
Streszczenie: Wyszukiwanie obrazów na podstawie zawartości
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 881/2013
Symbol: RMN 881/2013
Kwota projektu: 7,846
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 7,846
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 881
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-06-01
Data zakończenia realizacji: 2013-12-31
Kontakt e-mail: hipek@poczta.onet.pl
Nr porządkowy: 47
Tytuł projektu: Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji sytuacji kryzysowych
Kierownik projektu: Rafał Kasprzyk
Wykonawcy: Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata, Dariusz Pierzchała, Cezary Bartosiak
Streszczenie: Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji sytuacji kryzysowych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 883/2013
Symbol: RMN 883/2013
Kwota projektu: 13,203.68000000000029
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 13,203.68000000000029
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 883
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-06-01
Data zakończenia realizacji: 2014-03-28
Kontakt e-mail: rkasprzyk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 48
Tytuł projektu: Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 476/2013 LIDER
Kwota projektu: 5,340,000
Druga strona umowy: NCiR
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 3,070,160
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 476
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-05-17
Data zakończenia realizacji: 2018-08-16
Kontakt e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 49
Tytuł projektu: Badania i Rozwój Systemu Symulacji Działań Wojennych w Cyberprzestrzeni dla celów Wsparcia Decyzji (BOEING)
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer
Streszczenie: Badania i Rozwój Systemu Symulacji Działań Wojennych w Cyberprzestrzeni dla celów Wsparcia Decyzji (BOEING)
Słowa kluczowe:
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: współpraca
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 557
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-07-16
Data zakończenia realizacji: 2015-07-16
Nr porządkowy: 50
Tytuł projektu: Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości
Kierownik projektu: Maciej Kiedrowicz
Wykonawcy: Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Andrzej Walczak, Roman Wantoch-Rekowski, Kazimierz Worwa, Tadeusz Nowicki, Jerzy Stanik, Robert Waszkowski, Tomasz Górski, Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Piotr Adamczyk
Streszczenie: Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 080/2013 LIDER
Kwota projektu: 8,800,000
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 2,671,749.60000000009313
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 080
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-12-23
Data zakończenia realizacji: 2017-04-22
Kontakt tel. slużbowy: 22 6 837 293
Kontakt e-mail: mkiedrowicz@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 51
Tytuł projektu: Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania
Kierownik projektu: Jerzy Stanik
Wykonawcy: Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski, Tomasz Drozdowski
Streszczenie: Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 082/2013
Kwota projektu: 13,090,451
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 4,350,335
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 082
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-12-01
Data zakończenia realizacji: 2016-11-30
Kontakt e-mail: jstanik@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 52
Tytuł projektu: Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego oraz administracji publicznej
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata
Streszczenie: Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego oraz administracji publicznej
Słowa kluczowe:
Symbol: PBS 912/2014
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 912
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2014-01-01
Data zakończenia realizacji: 2015-12-31
Nr porządkowy: 53
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i analiza zagrożeń typu botnet
Kierownik projektu: Rafał Kasprzyk
Wykonawcy: Rafał Kasprzyk
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i analiza zagrożeń typu botnet
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 949/2014
Kwota projektu: 19,000
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 19,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 949
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2014-07-01
Data zakończenia realizacji: 2015-05-31
Kontakt e-mail: rkasprzyk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 54
Tytuł projektu: Wysokowydajne implementacje generatorów liczb pseudo-losowych dla potrzeb symulacji obliczeń kwantowych
Kierownik projektu: Joanna Wiśniewska
Wykonawcy: Joanna Wiśniewska
Streszczenie: Wysokowydajne implementacje generatorów liczb pseudo-losowych dla potrzeb symulacji obliczeń kwantowych
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 950/2014
Kwota projektu: 14,556.049999999999272
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 14,556.049999999999272
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 950
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Ze względu na zbyt wysoką cenę urządzenia Quantis-USB-4M Module, implementacja przewiduje dwie alternatywne metody pozyskiwania wartości potrzebnych w procesie symulacji. W chwili obecnej kończone są prace nad pierwszą z tych metod, która przewiduje pozyskiwanie wartości losowych z generatorów udostępnianych przez różne ośrodki naukowe za pomocą sieci internet. Problem związany z tym podejściem polega na tym, iż uzyskiwane pakiety wartości losowych nie są zbyt liczne. Dodatkowo należy sprawdzać jakość wartości losowych otrzymywanych w ten sposób. Jako kolejny krok realizacji projektu przewidywane są prace nad drugą metodą dostarczania wartości, które są liczbami pseudolosowymi, pochodzącymi z takich generatorów jak: MT19937, MRG32K3A, LFSR113, GM19, GM31, czy GM61. Są to nowoczesne rozwiązania oferujące generację liczb pseudolosowych o bardzo dużych okresach. Implementacja wybranych generatorów będzie zrealizowana w języku Cuda C lub OpenCL.
Data rozpoczęcia realizacji: 2014-06-27
Data zakończenia realizacji: 2015-12-31
Kontakt e-mail: jwisniewska@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 55
Tytuł projektu: Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 948/2014
Kwota projektu: 21,455.88999999999942
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 21,455.88999999999942
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 948
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2014-07-01
Data zakończenia realizacji: 2016-12-31
Kontakt e-mail: mchmielewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 56
Tytuł projektu: Modele i metody komputerowej analizy ewolucji sieci rzeczywistych
Kierownik projektu: Cezary Bartosiak
Wykonawcy: Cezary Bartosiak
Streszczenie: Modele i metody komputerowej analizy ewolucji sieci rzeczywistych
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 954/2014
Kwota projektu: 5,000
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 5,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 954
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Wyniki pracy: • W ramach pracy udało się przeprowadzić szereg eksperymentów, które argumentują słuszność podjętego kierunku badań. • Dokonano przeglądu technologii i narzędzi służących przetwarzaniu sieci wielkiej skali. Przegląd ten był konieczny przed podjęciem decyzji o jakie technologie i narzędzia oprzeć implementację symulatora. • Został przygotowany obszerny i dokładny opis koncepcyjny symulatora, który posłuży do jego zaimplementowania jako samodzielnego środowiska do analizy sieci wielkiej skali ze szczególnym nastawieniem na możliwość symulacji dyfuzji zjawisk w sieciach ewoluujących. • Zidentyfikowano szereg koncepcji, dla których istnieje potrzeba skonstruowania modelu matematycznego – stanowi to część pracy doktorskiej. • W przygotowaniu są 3 artykuły – na konferencje PTSK’2014, PTSK’2015 oraz do Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych. • Planowany jest udział w konferencji PTSK’2015, na którym przedstawione zostaną częściowo wyniki pracy.
Data rozpoczęcia realizacji: 2014-07-01
Data zakończenia realizacji: 2015-03-31
Kontakt e-mail: cezary.bartosiak@gmail.com
Nr porządkowy: 57
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń
Kierownik projektu: Rafał Kasprzyk
Wykonawcy: Rafał Kasprzyk
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 762/2015
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 26,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 762
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2015-06-01
Data zakończenia realizacji: 2017-12-31
Kontakt e-mail: rkasprzyk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 58
Tytuł projektu: Wielorozdzielczy system gromadzenia i wymiany danych w hierarchicznych systemach symulacyjnych i dowodzenia
Kierownik projektu: Michał Dyk
Wykonawcy: Michał Dyk
Streszczenie: Wielorozdzielczy system gromadzenia i wymiany danych w hierarchicznych systemach symulacyjnych i dowodzenia
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 767/2015
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 767
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2015-06-01
Data zakończenia realizacji: 2015-12-31
Kontakt e-mail: mdyk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 59
Tytuł projektu: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Wojciech Kulas, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk, Agnieszka Kacprzak, Dariusz Pierzchała, Mariusz Chmielewski, Krzysztof Chlebicki, Jarosław Rulka
Streszczenie: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania
Słowa kluczowe: analiza zagrożeń CBRN, prognozowanie przyczyn i skutków zagrożeń, system monitorowania zagrożeń, system ostrzegania i alarmowania, symulatory zagrożeń
Numer ewidencyjny: ID 300072
Symbol: PBR 362/2015 LIDER (WAZkA)
Kwota projektu: 3,750,000
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,276,000
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 362
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Projekt dotyczy integracji i wsparcia procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach skażeniami. Głównym wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania), który składa się z czterech głównych modułów: Modułu Integracyjnego MI1 (do komunikacji, transferu i wstępnej obróbki danych pochodzących z istniejących systemów monitorowania zagrożeń), Modułu Integracyjnego MI2 (do integracji z istniejącymi systemami ostrzegania i alarmowania), Modułu Gromadzenia Danych i Analiz MGDiA (centralny moduł systemu odpowiadający za analizę danych pozyskanych z systemów monitorowania, optymalizację decyzji i generowanie alertów do systemów alarmowania), Modułów Wizualizacji (do prezentacji danych o zagrożeniach). Zostanie opracowana metodyka wykorzystania systemu WAZkA oraz rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.
Data rozpoczęcia realizacji: 2015-12-22
Data zakończenia realizacji: 2017-12-21
Kontakt e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 60
Tytuł projektu: Inteligentne klasyfikatory w diagnozowaniu medycznym
Kierownik projektu: Karol Antczak
Wykonawcy: Karol Antczak
Streszczenie: Inteligentne klasyfikatory w diagnozowaniu medycznym
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: 819
Symbol: RMN 819/2016
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: inny
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 4,500
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 819
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: W ramach pracy zajmowano się problemem tzw. progu odcięcia dla systemów wieloklasyfikatorowych opartych o rankingi w diagnostyce medycznej. Dokonano identyfikacji problemu dla klasyfikatorów złożonych w Systemach Wspomagania Decyzji Medycznych [1]. Stwierdzono istnienie zależności czułości i swoistości klasyfikatora od wartości progu. Wykonana w kolejnym kroku analiza pozwoliła na podanie potencjalnych przyczyn tego zjawiska [2]. W wyniku prowadzonych prac zaproponowano rozwiązanie oparte o tzw. uczenie głębokie (ang. deep learning), które pozwoli sterować czułością i swoistościa systemów wieloklasyfikatorowych [3]. Jednym z potencjalnych beneficjentów tego rozwiązania jest diagnostyka medyczna. Prowadzone badania wykorzystane będą w Systemie Wspomagania Diagnostyki (SWD) stworzonym w WAT. Da to swobodę działania diagnostom i wprowadzi element sprzężenia zwrotnego między użytkownikiem a systemem. [1] Antczak Karol, Rank thresholds in classifier ensembles in medical diagnosis, Computer Science and Mathematical Modelling, (3) 2016 [2] Walczak Andrzej, Antczak Karol, Patient Safety versus Computer Diagnosis, MATEC Web of Conferences 76(04006), 2016 [3] Antczak Karol, Uczenie Głębokie w diagnostyce medycznej, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, Zakopane, 2016
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji: 2016-12-31
Kontakt e-mail: karol.antczak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 61
Tytuł projektu: Zastosowanie modeli prognostycznych w algorytmach decyzyjnych dedykowanych mobilnym narzędziom diagnostyki medycznej
Kierownik projektu: Damian Frąszczak
Wykonawcy: Damian Frąszczak, Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Zastosowanie modeli prognostycznych w algorytmach decyzyjnych dedykowanych mobilnym narzędziom diagnostyki medycznej
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 817/2016
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: inny
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 8,950
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 817
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu będą: • Metoda prognozowania trendów poziomu cukru we krwi pacjenta, • Model oprogramowania rozszerzający obecne funkcjonalności aplikacji iSULIN, • Publikacja otrzymanych wyników w postaci artykułu naukowego.
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: damian.fraszczak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 62
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskiwania i integracji danych geolokalizacyjnych oraz biomedycznych monitorowanych pacjentów.
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskiwania i integracji danych geolokalizacyjnych oraz biomedycznych monitorowanych pacjentów.
Słowa kluczowe:
Symbol: PBU 423/2016
Druga strona umowy: IV Solutions Sp. z o.o.
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: gospodarka
Sposób finansowania: PBU
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 423
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Planowany wynik: Zbiór usług serwerowych pozwalających na retencje danych biomedycznych pacjentów zbieranych z wybranych opasek biomedycznych i przetwarzanych przez urządzenia klasy smartphone. System zakłada budowę aplikacji mobilnej przeznaczonej do współpracy z wybranymi opaskami biomedycznymi i współpracującej z usługami serwerowymi, których zadaniem jest gromadzenie i filtrowanie otrzymywanych danych biomedycznych.
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-05-18
Data zakończenia realizacji: 2016-08-18
Kontakt e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 63
Tytuł projektu: Analiza, modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Walczak
Streszczenie: Analiza, modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa
Słowa kluczowe:
Symbol: PBS 927/2016
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 302,624.17999999999302
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 927
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym wynikiem pracy będą przede wszystkim modele i algorytmy wspomagania decyzji dla wybranych procesów decyzyjnych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrzne-go i zewnętrznego państwa, jak również elementy metodyk wytwarzania i integracji tych systemów, wraz z modelami oceny efektywności i niezawodności konstruowa-nych/integrowanych systemów oraz oprogramowania tych systemów. Wynikiem pracy będą również publikacje w czasopismach naukowych oraz referaty na konferencjach dotyczące wybranych elementów wytwarzania i integracji systemów in-formatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Przewiduje się, że w wyniku realizacji pracy powstaną rozprawy doktorskie i fragmenty rozpraw habilitacyjnych.
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-01-04
Data zakończenia realizacji: 2017-12-31
Kontakt e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 64
Tytuł projektu: Metoda wnioskowania aplikowana w mobilnych narzędziach monitoringu medycznego
Kierownik projektu: Dawid Bugajewski
Wykonawcy: Dawid Bugajewski, Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Metoda wnioskowania aplikowana w mobilnych narzędziach monitoringu medycznego
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 815/2016
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 8,950
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 815
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Celem pracy jest budowa metody analitycznej, która pozwoli na wnioskowanie (w językach logiki) na bazie danych pozyskiwanych w ramach monitoringu medycznego.
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: dawid.bugajewski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 65
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń
Kierownik projektu: Michał Dyk
Wykonawcy: Michał Dyk, Dariusz Pierzchała, Rafał Kasprzyk, Krzysztof Chlebicki
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 816/2016
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 22,390
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 816
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: michal.dyk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 66
Tytuł projektu: Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ – półprzewodnik
Kierownik projektu: Paweł Moszczyński
Wykonawcy: Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak
Streszczenie: Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ – półprzewodnik
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 818/2016
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 13,430
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 818
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: pawel.moszczynski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 67
Tytuł projektu: Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca
Kierownik projektu: Andrzej Walczak
Wykonawcy: Andrzej Walczak
Streszczenie: Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca
Słowa kluczowe:
Symbol: AMULET
Druga strona umowy: NCBiR
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: PPFN
Stanowisko kosztów: 34
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 3,294,525
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 546
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2017-05-01
Data zakończenia realizacji: 2020-04-30
Kontakt e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 68
Tytuł projektu: Zastosowanie bazy wiedzy w klasteryzacji wyników wyszukiwania
Kierownik projektu: Chung Tran Quang
Wykonawcy: Chung Tran Quang
Streszczenie: Zastosowanie bazy wiedzy w klasteryzacji wyników wyszukiwania
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Wniosek Nr 864/2017
Symbol: RMN 864/2017
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 9,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 864
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2017-06-06
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: chung.tran@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 69
Tytuł projektu: Wyznaczenie czułości i swoistości klasyfikatorów w diagnostyce medycznej
Kierownik projektu: Karol Antczak
Wykonawcy: Karol Antczak
Streszczenie: Wyznaczenie czułości i swoistości klasyfikatorów w diagnostyce medycznej
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Wniosek Nr 858/2017
Symbol: RMN 858/2017
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 10,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 858
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2017-06-06
Data zakończenia realizacji: 2017-12-31
Kontakt e-mail: karol.antczak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 70
Tytuł projektu: Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania
Kierownik projektu:
Wykonawcy: Andrzej Walczak, Tadeusz Nowicki, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania
Słowa kluczowe:
Symbol: Ergo Truck
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 366
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2015-12-22
Data zakończenia realizacji: 2019-01-31
Kontakt e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 71
Tytuł projektu: Diet by Med
Kierownik projektu: Robert Waszkowski
Wykonawcy: Robert Waszkowski
Streszczenie: Diet by Med
Słowa kluczowe:
Symbol: PBU 208/2018
Druga strona umowy: Prywatna Praktyka Specjalistyczna dr Waśko Czopnik
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 389,664
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 208
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-03-01
Data zakończenia realizacji: 2019-05-31
Kontakt e-mail: robert.waszkowski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 72
Tytuł projektu: Umowa na wykonanie oprogramowania
Kierownik projektu: Roman Wantoch-Rekowski
Wykonawcy: Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Umowa na wykonanie oprogramowania
Słowa kluczowe:
Symbol: PBU 523/2017
Druga strona umowy: Squadron Sp. z o.o.
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 90,000
Charakter współpracy: współpraca
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 523
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2017-03-14
Data zakończenia realizacji: 2017-03-20
Nr porządkowy: 73
Tytuł projektu: Umowa na wykonanie oprogramowania
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Umowa na wykonanie oprogramowania
Słowa kluczowe:
Symbol: PBU 087/2017
Druga strona umowy: IQ Pharma S.A.
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 399,100
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 087
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2017-08-14
Data zakończenia realizacji: 2018-05-31
Nr porządkowy: 74
Tytuł projektu: Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)
Kierownik projektu: Tadeusz Nowicki
Wykonawcy: Tadeusz Nowicki, Andrzej Ameljańczyk, Andrzej Walczak, Kazimierz Worwa, Marcin Mazurek, Grzegorz Bliźniuk, Dariusz Pierzchała, Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela
Streszczenie: Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)
Słowa kluczowe:
Symbol: FS 32-560
Druga strona umowy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: inne
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: współpraca
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 650
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2017-05-29
Data zakończenia realizacji: 2019-03-31
Kontakt e-mail: tadeusz.nowicki@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 75
Tytuł projektu: Modele generatywne dla uczenia głębokiego w diagnostyce medycznej
Kierownik projektu: Karol Antczak
Wykonawcy: Karol Antczak
Streszczenie: Modele generatywne dla uczenia głębokiego w diagnostyce medycznej
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 961/2018
Symbol: RMN 961/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 10,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 961
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: karol.antczak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 76
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i analiza problemu alokacji w pewnym procesie decyzyjnym
Kierownik projektu: Łukasz Matuszelański
Wykonawcy: Łukasz Matuszelański
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i analiza problemu alokacji w pewnym procesie decyzyjnym
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 962/2018
Symbol: RMN 962/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 16,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 962
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: lukasz.matuszelanski@wat.edu.p
Nr porządkowy: 77
Tytuł projektu: Modelowanie i prognozowanie rozwoju sieci złożonych
Kierownik projektu: Piotr Stąpor
Wykonawcy: Piotr Stąpor
Streszczenie: Modelowanie i prognozowanie rozwoju sieci złożonych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 963/2018
Symbol: RMN 963/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 10,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 963
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: piotr.stapor@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 78
Tytuł projektu: Standaryzacja modelu danych oraz digitalizacja deklaracji finansowych i majątkowych
Kierownik projektu: Radosław Woźniak
Wykonawcy: Radosław Woźniak
Streszczenie: Standaryzacja modelu danych oraz digitalizacja deklaracji finansowych i majątkowych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 964/2018
Symbol: RMN 964/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 7,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 964
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: radoslaw.wozniak@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 79
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i analiza operacji informacyjnych
Kierownik projektu: Kamil Banach
Wykonawcy: Kamil Banach
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i analiza operacji informacyjnych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 966/2018
Symbol: RMN 966/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 16,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 966
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2019-12-31
Kontakt e-mail: kamil@banach.net.pl
Nr porządkowy: 80
Tytuł projektu: Analiza semantyczna w zastosowaniu do akwizycji danych w analizatorze bezpieczeństwa infrastruktur technicznych
Kierownik projektu: Małgorzata Paciorkowska
Wykonawcy: Małgorzata Paciorkowska
Streszczenie: Analiza semantyczna w zastosowaniu do akwizycji danych w analizatorze bezpieczeństwa infrastruktur technicznych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 969/2018
Symbol: RMN 969/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 9,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 969
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: malgorzata.paciorkowska@wat.ed
Nr porządkowy: 81
Tytuł projektu: Systemy inteligentnej fuzji danych w diagnostyce medycznej
Kierownik projektu: Michał Nowotarski
Wykonawcy: Michał Nowotarski
Streszczenie: Systemy inteligentnej fuzji danych w diagnostyce medycznej
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 971/2018
Symbol: RMN 971/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 9,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 971
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: michal.nowotarski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 82
Tytuł projektu: Metody komputerowego wspomagania procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych
Kierownik projektu: Piotr Jakubowski
Wykonawcy: Piotr Jakubowski
Streszczenie: Metody komputerowego wspomagania procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 979/2018
Symbol: RMN 979/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 8,600
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 979
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: piotr.jakubowski@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 83
Tytuł projektu: Modele rozpoznawania wzorców strukturalnych na potrzeby analizy operacji informacyjnych
Kierownik projektu: Piotr Szczepańczyk
Wykonawcy: Piotr Szczepańczyk
Streszczenie: Modele rozpoznawania wzorców strukturalnych na potrzeby analizy operacji informacyjnych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 981/2018
Symbol: RMN 981/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 6,142
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 981
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: piotr.szczepanczyk@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 84
Tytuł projektu: Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób
Kierownik projektu: Ryszard Antkiewicz
Wykonawcy: Ryszard Antkiewicz, Zbigniew Tarapata, Dariusz Pierzchała, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Wojciech Kulas, Mariusz Chmielewski, Jarosław Rulka
Streszczenie: Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób
Słowa kluczowe:
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 2,050,003
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 513
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-12-10
Data zakończenia realizacji: 2020-12-09
Kontakt e-mail: ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 85
Tytuł projektu: Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja.
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Tadeusz Nowicki
Streszczenie: Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja.
Słowa kluczowe:
Symbol: PBS 871/2018
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 871
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym wynikiem pracy będą przede wszystkim modele i algorytmy wspomagania decyzji dla wybranych procesów decyzyjnych na potrzeby bezpieczeństwa państwa i gospodarki narodowej, jak również elementy metodyk wytwarzania i integracji tych systemów, wraz z modelami oceny efektywności i niezawodności konstruowanych / integrowanych systemów oraz oprogramowania tych systemów. Wynikiem pracy będą również publikacje w czasopismach naukowych oraz referaty na konferencjach dotyczące wybranych elementów wytwarzania i integracji systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa państwa i gospodarki narodowej. Przewiduje się, że w wyniku realizacji pracy powstaną rozprawy doktorskie i fragmenty rozpraw habilitacyjnych. Odrębnym rezultatem pracy będzie przygotowanie wniosków o finansowanie badań w ramach Programu ramowego UE oraz programów badawczych finansowanych przez EDA oraz MNiSW. Ponadto wyniki zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach kształcenia studentów na specjalnościach wojskowych i cywilnych (systemy informatyczne, informatyczne systemy zarządzania, inżynieria systemów).
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-01-02
Data zakończenia realizacji: 2019-12-31
Nr porządkowy: 86
Tytuł projektu: Opracowanie symulacyjnego środowiska do badania własności algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji dystrybucji towarów i usług.
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Rafał Kasprzyk, Przemysław Czuba, Tomasz Gutowski
Streszczenie: Opracowanie symulacyjnego środowiska do badania własności algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji dystrybucji towarów i usług.
Słowa kluczowe:
Symbol: PBU 576/2019
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBU
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 160,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 576
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2019-06-06
Data zakończenia realizacji: 2019-09-03
Kontakt e-mail: andrzej.najgebauer@wat.edu.pl
Nr porządkowy: 87
Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu analizy biosensorycznej
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu analizy biosensorycznej
Słowa kluczowe:
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: FS
Stanowisko kosztów: 32
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 891,000
Charakter współpracy: współpraca
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 570
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-04-01
Data zakończenia realizacji: 2020-06-30
Kontakt e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl