Jesteś tutaj

Rozszerzamy Regionalny System Ostrzegania w ramach projektu pozyskanego z NCBR

06-01-2016

W dniu 22.12.2015r. została podpisana umowa między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), HTRC sp. z o.o., Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015 pt.: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”. Kierownikiem projektu został dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. Wniosek na konkurs, we współpracy z konsorcjantami, przygotowany został przez pracowników naszego Instytutu, członków Zespołu Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT. 

Celem głównym projektu, wynikającym z wymagań konkursowych, jest opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy: wymiany informacji pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego działania oraz przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi. 

We wniosku konkursowym, który w ocenie recenzentów okazał się być najciekawszym i rekomendowanym do finansowania, zaproponowaliśmy, że głównym wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania), jako rozszerzenie Regionalnego Systemu Ostrzegania ludności (RSO), który składa się z czterech głównych modułów: Modułu Integracyjnego MI1 (do komunikacji, transferu i wstępnej obróbki danych pochodzących z istniejących systemów monitorowania zagrożeń), Modułu Integracyjnego MI2 (do integracji z istniejącymi systemami ostrzegania i alarmowania), Modułu Gromadzenia Danych i Analiz MGDiA (centralny moduł systemu odpowiadający za analizę danych pozyskanych z systemów monitorowania, optymalizację decyzji i generowanie alertów do systemów alarmowania), Modułów Wizualizacji (do prezentacji danych o zagrożeniach). W ramach projektu zostanie również opracowana metodyka wykorzystania systemu WAZkA oraz rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

Okres realizacji projektu to 24 miesiące, a pozyskana kwota dofinansowania - 3,4 mln zł.

>> Napisz do autora <<