Jesteś tutaj

Konferencja pt. „Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego”

30-01-2017

W dniu 23.01.2017 w Sali Senatu WAT odbyła się konferencja naukowa podsumowująca realizację oraz wyniki projektu badawczo-rozwojowego DOBR/0023/R/ID3/2013/03 pt. „Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego”. Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej oraz firmy Mlabs realizowanym w ramach 3 konkursu BIO Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konferencję otworzyli prorektor ds. wojskowych Pan płk dr inż. Artur Król oraz Pani prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT.

Na konferencji członkowie Konsorcjum przedstawili zaproszonym przedstawicielom MSWiA, Straży Granicznej oraz gościom, główne cechy i funkcjonalności środowiska symulacyjnego dedykowanego szkoleniu kierowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej wraz z koncepcją wykorzystania opracowanego oprogramowania w procesie szkolenia kierowników i funkcjonariuszy SG. Przedmiotem projektu było opracowanie oprogramowania symulacyjnego Symulatora Sztabowego, Symulatora Wysokiej Rozdzielczości oraz aplikacji wspierających działanie środowiska symulacyjnego, jak również metodyki CAX wykorzystania symulatorów w szkoleniu Straży Granicznej. Tego typu narzędzie po raz pierwszy trafia do jednostek szkoleniowych Straży Granicznej stąd duże zainteresowanie formą samego oprogramowania oraz potencjałem, który może dostarczać w szkoleniu zwłaszcza w zakresie współdziałania służb MSWiA oraz SZ RP.

Konferencja była okazją na zaprezentowanie dorobku naukowego i technicznego członków Konsorcjum oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Dorobek zespołu eksperckiego CSSG i specyfikę szkolenia Centrum zaprezentowała Pani mjr SG Anna Różycka, przedstawiając zakres wsparcia analitycznego i operacyjnego funkcjonariuszy CSSG wniesionego w budowę systemu. Aby przybliżyć specyfikę działania członków Konsorcjum przygotowany został panel prezentacji dorobku poszczególnych instytucji. Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych, Pan dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT zaprezentował potencjał dydaktyczny i naukowy Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT oraz osiągniecia Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, natomiast dr inż. Mikołaj Sobczak przedstawił osiągnięcia firmy Mlabs na tle realizowanych projektów naukowych jak również zrealizowanych wdrożeń komercyjnych.

Przedstawienie głównych wyników projektu wraz z podsumowaniem poszczególnych zadań badawczo rozwojowych projektu wykonał kierownik projektu i architekt systemu mjr dr inż. Mariusz Chmielewski. Prezentacje zawierały opis własności operacyjnych zbudowanego zbioru narzędzi symulacyjnych wraz ze szczegółami architektonicznymi ich budowy. Prezentacje zawierały omówienie własności Symulatora Sztabowego, Symulatora Wysokiej Rozdzielczości oraz środowiska integracyjnego zbudowanego na potrzeby zarzadzania ćwiczeniami symulacyjnymi oraz prowadzenia procesów szkolenia i oceny wiedzy funkcjonariuszy SG. Prezentację własności aplikacji wspierających działanie środowiska symulacyjnego w tym imitację Systemu Wspomagania Kierowania, Moduł Komunikacyjny oraz Aplikację Kierownika Ćwiczenia przedstawił mgr inż. Mateusz Dembski kierujący pracami implementacyjnymi firmy Mlabs. Zwieńczeniem prezentowanych treści było omówienie metodyki CAX (ang. computer assisted excercises) wraz z koncepcja wykorzystania środowiska symulacyjnego w procesie szkolenia kierowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przedstawiona przez mjr. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego koncepcja zawierała projekt specjalizowanego laboratorium symulacyjnego wykorzystywanego do prowadzenia opracowanego zbioru 15 konfigurowalnych ćwiczeń symulacyjnych w zakresie działań granicznych, kontroli gruchu granicznego, działań blokadowych oraz pirotechnicznych.

Konferencja gościła przeszło 40 gości z jednostek bezpośrednio zaangażowanych w projekt Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Placówki SG Warszawa-Modlin, Placówki SG w Gołdap, Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej SG oraz innych instytucji zainteresowanych wynikami projektu m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego Straży Granicznej w Lubaniu, Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Biura Ochrony Rządu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytutu Optoelektroniki WAT, Fundacji Sprzymierzeni z GROM oraz Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego Pamięć.

Zwieńczeniem konferencji projektu było rozpoczęcie badań w warunkach operacyjnych środowiska symulacyjnego SymSG Border Tactics prowadzonych w dniach 24-26.01.2017 w pomieszczeniach laboratorium 95, przy udziale funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Placówki SG Warszawa-Modlin. Zespół ekspertów w składzie mjr SG Anna Różycka, ppłk SG Ireneusz Sadowski, mjr SG Dariusz Leżała, kpt. SG Artur Tyszko, ppor. dr SG Marcin Rawski, st. chor. SG Eliza Odrzywolska, st. chor. szt. SG Dariusz Koźbier wraz z zespołem wykonawców WAT i MLabs przeprowadzili szereg testów funkcjonalnych środowiska symulacyjnego oraz narzędzi wspierających prowadzenie ćwiczeń. Badania systemu składały się z części szkoleniowej oraz rzeczywistego wykorzystania systemu do prowadzenia ćwiczeń symulacyjnych realizując opracowane zestawy scenariuszy i zadań praktycznych. Badania pozwoliły na weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych środowiska symulacyjnego, dostarczając dodatkowo wielu spostrzeżeń dotyczących wykorzystania zbudowanych narzędzi jak również ich dalszej rozbudowy. Badania systemu potwierdziły osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej zbudowanego narzędzia i zweryfikowały elementy opracowanej metodyki CAX i przygotowanej dokumentacji systemu. Konsorcjum w porozumieniu z Gestorem prowadzi aktualnie prace mające na celu rozszerzenie zakresu projektu i pozyskanie środków na budowę zaproponowanego laboratorium symulacyjnego w zasobach Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

  Zdjęcia: https://1drv.ms/f/s!AstjiNXUewBi1nDpoIjdDFNnnZaK

 

 

 

 

>> Napisz do autora <<