Jesteś tutaj

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych (ISSN 1508-4183) to czasopismo naukowe, w którym opublikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych. Artykuły są recenzowane, napisane w języku polskim lub angielskim. Biuletyn jest półrocznikiem. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych jest czasopismem indeksowanym w bazach:http://baztech.icm.edu.pl/ 

http://indexcopernicus.com/

Pełne wersje artykułów oraz streszczenia, w j. angielskim, wszystkich opublikowanych artykułów są dostępne na oficjalnej stronie naszego czasopisma http://biuletynisi.wcy.wat.edu.pl

UWAGA: Od 2015 roku kontynuacją wydawniczą "Biuletynu" jest czasopismo pod nowym tytułem COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL MODELLING (ISSN 2450-0054)szczegóły

 
KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk
dr hab. inż. R. Antkiewicz, prof. WAT
prof. dr hab. inż. M. Chudy (redaktor naczelny)
dr L. Kowalski (redaktor statystyczny)
dr hab. inż. A. Najgebauer, prof. WAT
dr hab. inż. T. Nowicki, prof. WAT
dr hab. inż. Z. Tarapata, prof. WAT (redaktor tematyczny)
dr hab. inż. B. Szafrański, prof. WAT
prof. dr hab. inż. A. Walczak (redaktor tematyczny)
dr hab. inż. K. Worwa, prof. WAT

ADRES REDAKCJI
Redakcja "Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych"
Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
e-mail: biuletynisi@wat.edu.pl
tel. 261-839-504, fax 261-837-338

 

 

Artykuły w numerze 14/2014

1. R. Kasprzyk, K. Szkółka, T. Popławski, M. Pyżanowski, P. Giętkowski - CART - Creative Application to Remedy Traffic (5-12)
2. R. Kasprzyk, M. Cieślewicz, K. Krajewski, M. Perka, A. Stachurski - COPE - Common Operational Picture Environment (13-18)
3. P. Michałowski - Stock market as a game with continuum of players (19-24)
4. G. Szostek, M. Jaszuk, A. Walczak - Automatic Building of a Semantic Model of Disease Symptoms Based on Text Corpus (25-34)
5. A. Wożniak - The Concept of server allocation to components in SOA Architecture (35-42)

Artykuły w numerze 13/2014

1. M. Kniotek - Early exit from a function as method of code optimization in the component environments (5-13)
2. P. Michałowski - Multi-criteria models of player's preferences in investment process (15-23)
3. R. Pełka - A multifaceted model for software reliability prediction during testing (25-36)
4. Ł. Ślęzak, J. Butanowicz - Security of Statistical Databases as an element of Enterprise Security Architecture (37-44)
5. K. Tomaszewski - Clustering method based on the analysis of the access request stream in object-oriented databases (45-50)

Artykuły w numerze 12/2013

1. A. Ameljańczyk - Metoda podziału zbioru obiektów na wielokryterialne klastry jakościowe (1-7)
2. L. Belava - Platforma hybrydowej kompozycji, gruntowania i egzekucji usług sieciowych w środowisku SOA (9-17)
3. R. Hoffmann, T. Protasowicki - Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów (19-28)
4. R. Hoffmann, T. Protasowicki - Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej (29-34)
5. A. Jarynowski, S. Boland - Rola analizy sieci społecznych w odkrywaniu narracyjnej struktury fikcji literackiej (35-42)

Artykuły w numerze 11/2013

1. R. Kasprzyk, M. Cieślewicz, K. Krajewski, M. Perka, A. Stachurski - SAVE - State of the Art and Visionary Energetics (1-6)
2. R. Kasprzyk, M. Zabielski, P. Kowalski, G. Oksiuta, K. Rzempołucha - GUARDIAN - Emergency Response System with Incremental Information Delivery Model (7-14)
3. J. Koszela, T. Drozdowski, M. Niedziela, H. Ostap, R. Wantoch-Rekowski - Zaawansowane metody przygotowania danych terenowych do symulatora szczebla taktycznego VBS2 (15-22)
4. T. Rzeźniczak - Applying Figural Goodness to Data Visualization (23-31)
5. J. Szymonik - Sztuczne sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych do śledzenia obiektów w obrazach wideo (33-39)

Artykuły w numerze 10/2012
1. A. Ameljańczyk, P. Długosz - Symulator procesu badania charakterystyk jakościowych diagnoz medycznych generowanych przez komputerowy system wspomagania decyzji medycznych (1-10)
2. P. Długosz - Analiza wybranych własności modeli pajęczynowych wzorców medycznych w procesie wspomagania diagnozowania medycznego (11-18)
3. R. Pełka - Software reliability growth models (19-29)
4. Z. Tarapata - Czy sieci rządzą światem? Od Eulera do Barabasiego (31-51)
5. K. Tomaszewski - Obiektowe bazy danych - wybrane kierunki rozwoju (53-61)

Artykuły w numerze 9/2012
1. G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela - Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR (1-8)
2. G. Konopacki - A Model the Process of Overcoming Multizone Protection Stationary Object by an Intruder (9-14)
3. T. Rzeźniczak - Data Visualization While Determining Similarities of Medical Patterns (15-25)
4. M. Strawa - Concept of Usage of Bayesian Networks on Clinical Decision Support Module (27-34)
5. G. Szostek, M. Jaszuk, A. Walczak - Automatyczna budowa semantycznego modelu objawów chorobowych na bazie korpusu słownego (35-43)

Artykuły w numerze 8/2011
1. A. Ameljańczyk - A Simplified Method for Determining Equivalent Gamesand Their Solutions (1-8)
2. A. Ameljańczyk - Properties of Algorithm for Determining an Initial Medical DiagnosisBased on a Two-Criteria Similarity Model (9-16)
3. G. Bliźniuk, R. Dawidczyk - Selected Interoperability Mechanisms Implementationwith the Use of the SOA Approach (17-24)
4. T. Dawidowicz - Properties of a Meshless Simulation Method of Diffusion froma Fnite Source (25-33)
5. R. Kasprzyk, J. Sroczyński, K. Stelmach, P. Szadkowski, K. Wawruch - Enhancing Usability of the Human- -Computer Interfaceswith Software Architecture (35-43)
6. A. Machnacz - Risk Management for the Needs of Critical Infrastructure (45-52)
7. P. Michałowski - Analyzing the Possibility of Modeling Specificity of an IndividualStock Market Investors' Behavior (53-58)
8. K. Worwa, J. Stanik - Comparision Study of Test Case Allocation Schemes in Software Partition Testing (59-66)

Artykuły w numerze 7/2011
1. C. Bartosiak, R. Kasprzyk, Z. Tarapata - Application of graphs and networks similarity measures for analyzing complex networks (1-7)
2. T. Górski - Performance analysis of selected frameworks for an integration platform development (9-17)
3. A. Lipski - Requirements modeling in Agile methodologies with X-Machines (19-24)
4. A. Misztak - Transformation of the network model with complete information of the network structure into a network model with incomplete information of the network structurea game theory approach (25-29)
5. P. Osial - Job scheduling in homogeneous distributedsystems (31-38)
6. Z. Tarapata - Terrain-based modelling and optimization of groups movement using group patterns (39-46)
7. R. Wantoch-Rekowski - Vehicles classification using HRBF neural network (47-52)
8. J. Wiśniewska - Constructing quantum circuits for unitary operations (53-59)
9. K. Witan - The optimization of SQL queries by means of drawing up query diagrams (61-68)
10. K. Worwa, J. Stanik - Optimal resource allocation for reliability of modularsoftware systems (69-76)
11. K. Worwa, J. Stanik - Quality modelling for Web-based information systems (77-86)

Artykuły w numerze 6/2010
1. G. Bliźniuk - Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta (1-10)
2. T. Górski - Zastosowanie podejścia ukierunkowanego na architekturę przy projektowaniu oprogramowania eksperymentalnego (11-18)
3. T. Górski - Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych (19-26)
4. M. Mazurek - Ukryte modele Markowa jako metoda eksploracji danych tekstowych (27-32)
5. R. Pełka - Modele wzrostu niezawodności oprogramowania (33-46)
6. J. Wiśniewska - Wyznaczanie postaci macierzowej operatora opisującego działanie złożonego układu kwantowego (47-52)

Artykuły w numerze 5/2010
1. A. Ameljańczyk - Wielokryterialne mechanizmy wspomagania podejmowania decyzji klinicznych w modelu repozytorium w oparciu o wzorce (1-6)
2. A. Ameljańczyk - Model informatycznego modułu wspomagania decyzyjnego ustalania wstępnej diagnozy medycznej (7-12)
3. A. Chojnacki, O. Szwedo - Wybór systemu klasy ERP metodą AHP (13-22)
4. S. Czech - Metody badania wybranych usług dodanych w sieciach rozległych (23-30)
5. M. Kapałka - The fine-coarse Network model for simulating crowd behavior (31-36)
6. G. Konopacki, K. Worwa - Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej (37-46)
7. A. Lipski - Inżynieria wymagań w metodach Agile (47-53)

Artykuły w numerze 4/2009
1. A. Ameljańczyk - Analiza wpływu przyjętej koncepcji modelowania systemu wspomagania decyzji medycznych na sposób generowania ścieżek klinicznych (1-8)
2. A. Ameljańczyk - Matematyczne aspekty modelowania pajęczynowego obiektów (9-16)
3. T. Górski - Analiza przydatności wybranych standardów do modelowania architektury systemu informatycznego dla służby zdrowia (17-28)
4. P. Kosiuczenko - Przydatność języka Gello i standardu RIM do obiektowego modelowania systemów medycznych (29-33)
5. M. Mazurek - Wielokryterialne zadanie optymalizacji schematu agregatów (35-40)
6. A. Najgebauer, R. Kasprzyk - Symulator rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowaniaw sieciach komputerowych (41-47)
7. G. Sabak - Metoda analizy ruchu drogowego na podstawie zachowania użytkowników sieci telefonii komórkowej (49-58)
8. J. Wiśniewska - Określanie priorytetów zmiennych pewnych funkcji decyzyjnych (59-63)

Artykuły w numerze 3/2009
1. R. Antkiewicz, A. Najgebauer, D. Pierzchała, Z. Tarapata - Systemy wspomagania dowodzenia w procesie planowania działań operacyjnych: problem modelowania, projektowaniai integracji (1-12)
2. G. Bliźniuk - O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych (13-18)
3. M. Chmielewski - Wykorzystanie modeli ontologicznych na potrzeby budowy wspólnego obrazu pola walki (19-28)
4. T. Górski - Metoda zarządzania architekturą korporacyjną (29-37)
5. R. Kasprzyk - The vaccination against epidemic spreeding in complex Networks (39-43)
6. R. Kasprzyk, B. Lipiński, K. Wilkos, C. Bartosiak - CARE Creative Application to Remedy Epidemics (45-52)
7. G. Konopacki, K. Worwa - Early estimating the number of errors encountered during program testing (53-57)

Artykuły w numerze 2/2008
1. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz - Aspect of data communication security in the Central Node of Poland`s Schengen Information System and Visa Information System Component (1-12)
2. T. Górski - Use case driver scheduling method of information technology project (13-19)
3. T. Górski - Simulation efficiency analysis method of Java Enterprise Edition application (21-29)
4. Z. Tarapata - Zastosowanie metod wyznaczania przepływu w sieciach do planowania manewru wojsk (31-44)
5. Z. Tarapata, Ł. Daleki - Wykorzystanie modeli pokrycia i alokacji zasobów do wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych i reagowaniu kryzysowym (45-57)
6. J. Wiśniewska - Konstruowanie macierzy unitarnych dla kwantowego algorytmu decyzyjnego (59-65)

Artykuły w numerze 1/2008
1. G. Bliźniuk - Interoperability and Security Standards and Rules in the Polish Law on Informatization (1-8)
2. M. Chmielewski - Ukryte zależności w sieciach semantycznych (9-16)
3. A. Gaj - Metoda badania własności statycznych i dynamicznych obiektowego oprogramowania symulacyjnego (17-24)
4. R. Kasprzyk - Własności sieci złożonych posiadających cechy Small Word i Scale Free (25-29)
5. R. Kasprzyk - The Concept of Complex Network Evolution (31-34)
6. M. Kiedrowicz, Ł. Wieczorek - Hurtownie danych w systemach zarządzania wiedzą (35-52)
7. M. Kiedrowicz, Ł. Wieczorek - Hurtownia danych w systemie zarządzania wiedzą - rozwiązanie modelowe (53-68)
8. J. Wiśniewska - Podstawy działania komputera kwantowego, zaprojektowanego z wykorzystaniem zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego (69-74)