Jesteś tutaj

Historia ISI w latach 2009-2012

Struktura organizacyjna Instytutu w latach 2009-2012 wyglądała następująco:

 • kierownictwo Instytutu:
  • dyrektor instytutu: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT (do 30.08.2012 - prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk);
  • zastępcy dyrektora: dr inż. Maciej Kiedrowicz, dr inż. Jerzy Stanik (do 30.08.2012 - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata; do 30.09.2010 pełniący obowiązki - dr inż. Dariusz Pierzchała);
 • zakłady:
  • Inżynierii Oprogramowania
   • kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak (do 30.09.2010 - dr inż. Jarosław Koszela; od 1.10.2010 do 30.09.2011 - dr inż. Tomasz Tarnawski; od 1.10.2011 do 31.08.2012 - dr inż. Maciej Kiedrowicz);
   • stan osobowy: prof. - 1, dr hab. - 1, dr - 3, mgr - 4;
  • Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny: Metodyk i Narzędzi Informatyki)
   • kierownik: dr inż. Tomasz Górski (do 31.08.2012 - dr inż. Wojciech Kulas);
   • stan osobowy: dr hab. - 2, dr - 5, mgr - 6;
  • Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
   • kierownik: dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz (do 30.09.2010 pełniący obowiązki - dr inż. Jarosław Rulka; od 1.10.2010 do 31.08.2012 - dr inż. Marcin Mazurek);
   • stan osobowy: prof. - 2, dr hab. - 2, dr - 4;
  • Informatycznych Systemów Zarządzania
   • kierownik: dr Jarosław Olejniczak;
   • stan osobowy: dr hab. - 1, dr - 6, mgr -1;
  • Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (istnieje od 1.05.2011)
   • kierownik: ppłk dr inż. Jarosław Koszela (do 28.02.2013r. - dr inż. Jarosław Rulka);
   • stan osobowy: dr hab. - 1, dr - 4, mgr - 3.
  • Laboratorium Specjalizowanych Systemów Informatycznych.

Instytut posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną z wieloletnim stażem. Pracownicy Instytutu są lub byli zatrudniani w instytucjach publicznych i firmach prywatnych na stanowiskach związanych z budowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, jako specjaliści, dyrektorzy departamentów (dr inż. Romuald Hoffmann - dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON), a także na szczeblu rządowym. Są członkami lub ekspertami Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka (prof. dr hab. inż. M. Chudy, dr hab. inż. K. Worwa), ekspertami Centrum Innowacji NOT (prof. dr hab. inż. A. Walczak), ekspertami NCBiR (prof. dr hab. inż. A. Walczak), przedstawicielami Polski z ramienia MON w NATO Modeling and Simulation Group (dr hab. inż. A. Najgebauer, dr inż. D. Pierzchała), członkami zespołu eksperckiego i zespołu zadaniowego powołanego przez dyrektora Inspektoratu Uzbrojenia MON w zakresie przygotowania programu "Symulatory i trenażery" (dr inż. D. Pierzchała, dr inż. J. Rulka, dr inż. J. Koszela). Według stanu na koniec 2012 roku w Instytucie Systemów Informatycznych zatrudnionych było 46 nauczycieli akademickich, w tym:

 •     3 profesorów;
 •     7 doktorów habilitowanych;
 •     22 doktorów;
 •     14 magistrów.

Dodatkowo, biuro dyrektora instytutu zatrudnia 4 osoby. W latach 2008-2012 funkcję dyrektora Instytutu pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk. W tym okresie przedstawiciele Instytutu pełnili również kierownicze funkcje w Wydziale Cybernetyki oraz Wojskowej Akademii Technicznej: funkcję prorektora WAT ds. naukowych pełnił dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT, funkcję dziekana Wydziału Cybernetyki pełnił dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT, funkcję prodziekana ds. naukowych - prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak, funkcję zastępcy dziekana - płk dr inż. Dariusz Pierzchała, funkcję pełnomocnika dziekana ds. informatyzacji - dr inż. Roman Wantoch-Rekowski. W 2012 roku wybrano nowe władze w WAT. Na kierownicze stanowisko dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych, w kadencji 2012-2016, dziekan Wydziału Cybernetyki WAT prof. dr hab. n. mat. inż. J. Gawinecki powołał dr. hab. inż. Z. Tarapatę, prof. WAT. Zastępcami dyrektora Instytutu zostali: dr inż. M. Kiedrowicz i dr inż. J. Stanik, a kierownikami zakładów: prof. dr hab. inż. A. Walczak (Zakład Inżynierii Oprogramowania), dr inż. T. Górski (Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych), dr hab. inż. R. Antkiewicz, prof. WAT (Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji), dr J. Olejniczak (Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania) oraz płk dr inż. J. Rulka (Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia).

Nauczyciele Instytutu prowadzili zajęcia dydaktyczne z ponad 100 przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, przeprowadzając ponad 50 tys. godzin zajęć na kierunkach studiów Informatyka, Bezpieczeństwo narodowe oraz Zarządzanie. Ponadto samodzielni pracownicy nauki Instytutu prowadzili kilkanaście przedmiotów na studiach doktoranckich. W tym też okresie nauczyciele Instytutu wypromowali 7 doktorów (w tym czterech będących pracownikami Instytutu), ponad 380 magistrów oraz 170 inżynierów. Byli opiekunami naukowymi ponad 30 doktorantów oraz kilku studentów indywidualnych. Trzech nauczycieli Instytutu: dr inż. Mariusz Chmielewski, dr inż. Rafał Kasprzyk oraz dr inż. Tomasz Tarnawski przygotowywało kilkukrotnie zespoły studenckie do konkursu technologicznego Microsoft ImagineCup, w których odnieśli szereg sukcesów (m.in. 2 razy pierwsze miejsca w finałach krajowych oraz udział w finałach światowych w Nowym Jorku i Sydney).

Kształcenie w Instytucie prowadzone było w formie studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych), w specjalnościach: systemy informatyczne, informatyczne systemy zarządzania oraz systemy wspomagania dowodzenia (dla studentów wojskowych).

W ramach specjalności systemy informatyczne kształcono przyszłych analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT w zakresie: strukturalnych i obiektowych metodyk wytwarzania systemów informatycznych, projektowania i implementacji oprogramowania współbieżnego, projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich i sieci neuronowych, wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań, metod obliczeń równoległych i rozproszonych.

W ramach specjalności informatyczne systemy zarządzania kształcono przyszłych projektantów informatycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości i ochrony informacji w zakresie: procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie, przygotowania do procesu informatyzacji, monitorowania i wizualizacji procesów biznesowych, reinżynierii procesów biznesowych, zapewnienia efektywności procesów biznesowych, metod oceny wskaźników niezawodności systemów informatycznych, metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.

W ramach specjalności systemy wspomagania dowodzenia kształcono (na potrzeby MON) przyszłych analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. informatyzacji procesów dowodzenia w zakresie: strukturalnych i obiektowych metodyk wytwarzania systemów informatycznych, eksploatacji zautomatyzowanych systemów dowodzenia, metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich i sieci neuronowych, wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań, metod obliczeń równoległych i rozproszonych, projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, projektowania i wykorzystania symulatorów pola walki oraz systemów wspomagania dowodzenia, metod zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych. Za działalność dydaktyczną nauczyciele Instytutu otrzymali szereg nagród i wyróżnień, o których piszemy w rozdziale dotyczącym osiągnięć.

Informacje ogólne

Prace naukowe i badawcze w Instytucie Systemów Informatycznych prowadzone są w zakresie:

 • projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji
 • symulatorów pola walki
 • modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych
 • budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, ekonomicznych, walki)
 • modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych
 • metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych
 • metod i narzędzi projektowania baz danych
 • systemów baz danych i hurtowni danych
 • projektowania systemów rozproszonych
 • budowy inteligentnych systemów ochrony obiektów
 • modelowania i symulacji mobilnych sieci telekomunikacyjnych
 • zastosowania metod sztucznej inteligencji i badań operacyjnych
 • inżynierii oprogramowania - informatycznych systemów zarządzania
 • efektywności, eksploatacji i usprawniania systemów informatycznych
 • niezawodności oprogramowania
 • systemów mobilnych
 • analizy i projektowania fotonicznych systemów transmisji danych.

Integracja naukowa pracowników Instytutu Systemów Informatycznych ogniskuje się wokół projektów naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie. Pracownicy naukowo-dydaktyczni ISI biorą udział w pracach zespołów badawczych: Modelowania, Symulacji i Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych (kierowanego przez dr. hab. inż. Andrzeja Najgebauera, prof. WAT) oraz Analiz numerycznych i przetwarzania informacji wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji w medycynie (kierowanego przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Walczaka), jak również w pracach innych zespołów. W oparciu o odpowiedni zasób kadrowy i bazę sprzętową, zespoły te oferują usługi w zakresie prac projektowych i wdrożeniowych, wykonują badania, analizy i ekspertyzy w zakresie swoich specjalności. Instytut Systemów Informatycznych współpracuje, w szczególności w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych służących realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, z Instytutem Badań Systemowych PAN, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, SAS Institute Polska, Biurem Informacji Kredytowej, Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Obrony Narodowej, Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji, Centrum Techniki Morskiej, Southampton University w Wielkiej Brytanii, IIT Chicago Kent College of Law w Chicago, Instytutem Fizyki Uniwersytetu Kijowskiego oraz szeregiem firm z sektora informatycznego.

Prace i projekty badawcze

W latach 2009-2012 pracownicy Instytutu realizowali lub/i pozyskali dla Wydziału Cybernetyki ze źródeł zewnętrznych (głównie MNiSW, NCBiR, EDA) projekty oraz prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe na kwotę o wartości ponad 38 mln zł.

 

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Data podpisania umowy

Data zakończenia

Instytucja finansująca

1

DOBR/0069/R/ID1/2012/03

System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP

dr hab. inż. Najgebauer Andrzej

20/12/2012

19/12/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2

DOBR/0073/R/ID1/2012/03

Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej

dr inż. Kiedrowicz Maciej

19/12/2012

18/12/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3

ID: 180693 (PBST/27-269/2012/WAT)

System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową

dr hab. inż. Nowicki Tadeusz

10/12/2012

30/06/2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

4

PBU/01-15/2012/WAT (Nr umowy 4/NB/2012)

Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak

dr inż. Wantoch-Rekowski Roman

17/05/2012

15/02/2013

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o. o.

5

O ROB 0021 01/ID 21/2

Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne

dr inż. Pierzchała Dariusz

28/12/2011

21/06/2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

6

O ROB 0001 01/ID 1/3

Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG

dr inż. Wantoch-Rekowski Roman

21/12/2011

27/12/2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

7

EDA PUM/09-510/2010/WAT nr A-0937-RT-GC

Asymmetric Threat Environment Analysis (through Asymmetric Engagement Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat Scenario Generation from environmental factors), ,,(Analiza zagrożeń w środowisku asymetrycznym),,

dr hab. inż. Antkiewicz Ryszard

16/12/2009

30/09/2012

European Defence Agency (EDA), Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Tno), Delft, The Netherlands

8

O R00 0009 09

Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

dr hab. inż. Nowicki Tadeusz

12/11/2009

15/12/2011

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9

POIG. 02.03.03-00-13/08

Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

prof. dr hab. inż. Walczak Andrzej

07/04/2009

31/03/2012

85% środki pozyskane z Unii Europejskiej, 15% środki przyznane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10

POIG. 01.03.01-00-145/08

Modelowanie repozytorium
i analiza efektywności informacyjnej wytycznych
i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia

dr inż. Bliźniuk Grzegorz

17/02/2009

30/06/2010

85% środki pozyskane z Unii Europejskiej, 15% środki przyznane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11

O R00 0055 06

Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji

dr hab. inż. Najgebauer Andrzej

15/12/2008

15/12/2010

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12

O R00 50 06

Integracja systemów dowodzenia

dr hab. inż. Tarapata Zbigniew

28/10/2008

14/12/2010

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13

N N517 2282 35

Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji

prof. dr hab. inż. Walczak Andrzej

04/08/2008

04/07/2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14

PBZ-MNiSW-01/I/2007

Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli

dr hab. inż. Najgebauer Andrzej

24/04/2007

18/10/2010

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15

PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007

Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych

dr hab. inż. Antkiewicz Ryszard

18/07/2006

23/09/2010

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16

PBZ-MIN/011/013/2004

Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy

dr hab. inż. Najgebauer Andrzej

29/06/2006

30/06/2009

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Realizowane były również następujące prace badawcze statutowe ze środków MNiSW:

 1. PBS 23-666/2012/WAT pt.: Modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby obronności państwa i gospodarki narodowej (kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata);
 2. PBS 23-806/2010/WAT pt.: Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych (kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata);
 3. PBS 23-788/2008/WAT pt.: Obliczenia równoległe i rozproszone w analizie sytuacji sieciocentrycznej (kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak).

 W ramach grantów wewnętrznych WAT realizowane były następujące prace badawcze:

 1. RMN 08-999/2011 pt. Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji (kierownik: dr inż. Mariusz Chmielewski);
 2. RMN 08-697/2012/WAT pt. Modele numeryczne propagacji elektromagnetycznej w hiperspektralnych sprzęgaczach fotonicznych (kierownik: mgr inż. Paweł Moszczyński);
 3. RMN 08-698/2012/WAT pt. Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji (kierownik: dr inż. Joanna Wiśniewska);
 4. RMN 651/2011 pt. Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym w systemach sieciowych (kierownik: dr inż. Rafał Kasprzyk);
 5. RMN 652/2011 pt. Modelowanie symulacja i badanie zachowania tłumu w aglomeracji (kierownik: mgr inż. Michał Kapałka);
 6. PBW 661/2010 pt. Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji (kierownik: dr inż. Joanna Wiśniewska);
 7. PBW (GD) 508/2010 pt.: Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych szeregów czasowych (dr inż. Zbigniew Wesołowski);
 8. PBW (GD) 13-930/2010 pt.: Zorientowana na usługi magistrala wymiany informacji w systemach symulacyjnych wspomagających reagowanie kryzysowe i konfliktowe (kierownik: dr inż. Dariusz Pierzchała);
 9. PBW (GW-AD) 16-858/2010 pt.: Algorytmizacja i symulacja procesów decyzyjnych w systemach klasy DSS, CMS i symulacyjnych: analiza złożoności i efektywności (kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata);
 10. PBW GD-675/2009 pt.: Metoda wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA (kierownik: dr inż. Dariusz Pierzchała).

Publikacje naukowe oraz organizacja konferencji naukowych

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Systemów Informatycznych w latach 2009-2012 byli autorami 251 publikacji naukowych, wśród nich:

 • 22 - w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 93 - w innych czasopismach recenzowanych wymienionych w części B wykazu MNiSW;
 • 13 - w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science;
 • 2 - monografii naukowych w języku angielskim;
 • 5 - monografii naukowych w języku polskim;
 • 31 - rozdziałów w monografiach naukowych w języku angielskim;
 • 85 - rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim;
 • 7 - redakcji naukowych monografii.

Zgodnie z kalendarzem wydawniczym, opublikowano osiem kolejnych numerów Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych - czasopisma naukowego, w którym publikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych. Biuletyn jest recenzowanym czasopismem, punktowanym przez MNiSW (lista B, 3 pkt.), indeksowanym w BazTech i IndexCopernicus (wskaźnik ICV dla naszego Biuletynu za 2011r. wynosi 2.81). Instytut organizował lub współorganizował dwie naukowe konferencje międzynarodowe (Military Communications and Information Systems Conference (MCC 2010), VI Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu (TPO 2010)) oraz pięć konferencji krajowych (XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej (PTSK 2010), II Konferencja "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" (TIAPISZ 10), XVI Forum Teleinformatyki 2010, XVIII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej (PTSK 2011), Systems Engineering 2012). Od wielu lat Instytut Systemów Informatycznych wspólnie z Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania UW) i Katedrą Informatyki Gospodarczej (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH) prowadzi Ogólnopolskie Seminarium Międzyuczelniane pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. Kierownikiem organizacyjnym i naukowym tego seminarium jest dr hab. inż. B. Szafrański, prof. WAT. W dniach 11-14.10.2010r. zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT uczestniczył w Warsztatach Łączności i Informatyki ASTER’10, które odbyły się w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, a w dniach 15-16.10.2010r. w pokazach w ramach ćwiczeń „STOKROTKA’10” w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Zespół z Instytutu uczestniczący w ćwiczeniach prezentował i testował demonstrator aplikacji do wspomagania planowania i rozważenia (symulacji) wariantów działań wojsk lądowych SWD-T (CAVaRS), która powstała w ramach realizacji projektów rozwojowych. Aplikacja ta w 2011 roku została wdrożona w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON do szkolenia dowódców i kursantów.


Dr hab. inż. Zbigniew Tarapata oraz dr inż. Roman Wantoch-Rekowski przy plakacie prezentującym aplikację wspomagającą planowanie i rozważanie wariantów działania na ćwiczeniach „Stokrotka’2010” w Sieradzu.

W Instytucie regularnie odbywały się cotygodniowe seminaria naukowe, w których udział brali przedstawiciele świata nauki z całego kraju, jak również doktoranci i pracownicy Instytutu. Kierownikiem seminariów był dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT (do czerwca 2012 roku), a obecnie dr hab. Piotr Kosiuczenko, prof. WAT.

 

Pracownicy Instytutu podnosili również swoje kwalifikacje.

 • W 2011 roku dr hab. inż. Andrzej Walczak otrzymał tytuł profesora zwyczajnego oraz odebrał nominację profesorską w Belwederze.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskali:

 • w 2011 roku dr Piotr Kosiuczenko za rozprawę habilitacyjną pt.: Term Rewriting as a Unifying Basis for Graphical Modellin of Object-Oriented Systems;
 • w 2012 roku dr inż. Zbigniew Tarapata za rozprawę habilitacyjną pt.: Models and Algorithms for Knowledge-Based Decision Support and Simulation in Defence and Transport Applications.

Stopnie naukowe doktora nauk technicznych otrzymało czterech pracowników Instytutu:

 1. mgr inż. M. Chmielewski (praca doktorska pt. Ontology-based indirect association assessment method using graph and logic reasoning techniques);
 2. mgr inż. R. Kasprzyk (praca doktorska pt. Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych);
 3. mgr inż. R. Waszkowski (praca doktorska pt. Metody i narzędzia informatycznego wspomagania oceny produktywności zespołu w projektach informatycznych);
 4. mgr inż. J. Wiśniewska (praca doktorska pt. Algorytm wspomagający podejmowanie decyzji wraz z koncepcją zastosowania adekwatnych obliczeń kwantowych).

O wysokim poziomie merytorycznym prac świadczą nagrody i wyróżnienia, które otrzymali ich autorzy:

 • praca habilitacyjna dr hab. inż. Zbigniewa Tarapaty zdobyła I miejsce w XIV edycji konkursu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny „Transport” oraz I miejsce w konkursie Rektora WAT, w roku akademickim 2011/2012;
 • praca habilitacyjna dr. hab. Piotra Kosiuczenko oraz praca doktorska dr. inż. Rafała Kasprzyka zdobyły nagrody Rektora WAT w konkursach na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.

 

W analizowanym okresie pracownicy Instytutu odnieśli szereg sukcesów w różnych kategoriach. W dniu 31.07.2012r. prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Walczakowi (jako współautorowi) został udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patent nr 212034 na wynalazek: Sposób i urządzenie do spektralno-polaryzacyjnej akwizycji obrazu.

W wyniku realizacji projektów i prac badawczych powstało szereg ciekawych wyników. Najważniejsze z nich to:

 • Symulator wariantów działań taktycznych SWD-T (CAVaRS) - jest symulacyjnym narzędziem do weryfikacji i analizy sytuacji i działań bojowych. Wykorzystuje mechanizm symulacji krokowej. Symulator składa się z następujących zasadniczych komponentów: edytor wariantów działań, edytor bazy parametrów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, edytor bazy parametrów środków bojowych i materiałowych, edytor bazy parametrów środków ogniowych, edytor danych terenowych, moduł symulacji walki (moduł przemieszczania, moduł rozpoznania, moduł oddziaływania ogniowego (strzelanie ogniem bezpośrednim oraz ogniem pośrednim)), moduł zobrazowania przebiegu symulacji oraz wyników symulacji, moduł migracji danych z systemów klasy C3/C4 ISR wykorzystujący standard MIP DEM JC3 IEDM. Opracowane narzędzie jest intensywnie wykorzystywane w procesie nauki i szkolenia dowódców w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON;
 • System SARNA (System Agregacji Raportów – Narzędzie Analityczne) wdrożono w 2009r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Objął Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego i około 600 placówek medycznych. Jest to wieloszczeblowy system do codziennego raportowania danych o pacjentach i zasobach szpitali dla przypadków zachorowań na grypę i grypopodobnych a także prognozowania na czas kilku dni. System ma możliwość rozbudowania o inne komponenty monitorowania sytuacji epidemicznej, a w perspektywie długofalowej innych zdarzeń kryzysowych. System jest adaptowalny do różnej klasy zagrożeń dzięki zastosowaniu redefiniowalnego przez użytkownika metamodelu danych, na podstawie którego generowane mogą być specjalizowane interfejsy użytkownika i struktury bazy danych. Użytkownicy RCB oraz WCZK mogą wspomagać decyzje z wykorzystaniem prognoz i analiz statystycznych w wymiarze czasowo-przestrzennym;
 •  Projekt SAPER jest aplikacją mobilną wykorzystywaną do identyfikacji ukrytych improwizowanych ładunków wybuchowych i min - poprzez detekcję zaburzeń pola magnetycznego. SAPER zmienia smartphon'a w osobisty podręczny detektor niebezpiecznych ładunków wybuchowych i skaner gleby, który może być wykorzystywany w doraźnych zastosowaniach cywilnych. Twórcami tego innowacyjnego rozwiązania są: dr inż. M. Chmielewski, M. Kukiełka, J. Kędzior, A. Pabiś, W. Ślusarska i R. Wołoszyn;
 • Pakiet systemów informatycznych na urządzenia mobilne służących ochronie zdrowia (kierownikami zespołów byli: dr inż. M. Chmielewski, dr inż. R. Kasprzyk): Projekt SENSE (Sensor Engineered Neurological Seizure Environment) - system ratownictwa ludzi cierpiących na epilepsję. Synergia platformy mobilnej i sensorów biomedycznych wspiera natychmiastowe i niezawodne wzywanie pomocy w przypadku nagłych ataków tej choroby. Projekty CARE i CARE2 (Creative Application to Remedy Epidemics) - aplikacja jest propozycją narzędzia do analiz epidemiologicznych, może również posłużyć jako prototyp systemu dla służb medycznych i centrów zarządzania kryzysowego. Projekt THEIA (The Handy Eye-Internation Adapter) - umożliwia interakcję człowieka z komputerem za pomocą jedynie wzroku, co pozwala na korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym. Projekt PULSE (Pocket Usage Life Sensing Environment) - umożliwia stałe monitorowanie pracy serca oraz informowanie użytkownika i operatora-lekarza o zagrożeniach dla zdrowia. Projekt BodyGUARD – fuzja danych sensorycznych w monitoringu i identyfikacji schorzeń metabolicznych. Jako wynik projektu powstał wielowarstwowy system teleinformatyczny składający się ze sprzętowych sensorów, oprogramowania mobilnego na platformę Windows Mobile 6 oraz aplikacja serwerowa oferująca usługi raportowania danych i diagnozowania schorzeń metabolicznych pacjentów-użytkowników.

Za działalność wynalazczą pracownicy Instytutu uzyskali szereg nagród, wyróżnień i medali:

 • Nagroda specjalna w dziedzinie "Medical-Health Care" od Technopol Moscow, za projekt CARE na 58. Miedzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels INNOVA 2009"; A. Najgebauer, T. Tarnawski, R. Kasprzyk, B. Lipiński, K. Wilkos, M. Wilkos, C. Bartosiak; 2009
 • Srebrny medal zespołowy za projekt „Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania Decyzji - System Ekspercki pk. GURU” na jubileuszowych 109 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „CONCOURS LEPINE” w Paryżu; R. Antkiewicz, M. Chmielewski, R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer, T. Nowicki, D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch-Rekowski; 2010
 • M. Chmielewski z zespołem studentów za projekt "PULSE":
  • brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie IENA 2010 w Norymberdze;
  • srebrny medal oraz wyróżnienie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rumunii na 59. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brusseels INNOVA 2010";
  • złoty medal na IV International Warsaw Invention Show – IWIS, Warszawa 2010;
 •  M. Chmielewski z zespołem studentów za projekt "SAPER":
  • nagroda specjalna AIA (Asia Invention Association) na VI International Warsaw Invention Show – IWIS 2012;
  • wyróżnienie na Międzynarodowych Targach IENA 2012 od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rumunii;
  • złoty medal na wystawie IENA 2012 w Norymberdze;
  • złoty medal na VI International Warsaw Invention Show – IWIS, Warszawa 2012;
 •  M. Chmielewski z zespołem studentów za projekt "SENSE":
  • specjalna nagroda TIA oraz złoty medal na VII Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF 2011 w Seulu;
  • złoty medal na wystawie IENA 2012 w Norymberdze;
  • złoty medal na VI International Warsaw Invention Show – IWIS, Warszawa 2012;
 •  R. Kasprzyk z zespołem studentów za projekt "THEIA":
  • srebrny medal na IV International Warsaw Invention Show – IWIS 2010;
  • specjalne wyróżnienie od State Office of Industrial Property of the Republic of Macedonia za „THEIA” na Międzynarodowym Salonie "Pomysły-Innowacje-Nowe Produkty" - IENA 2010 Norymberga;
  • srebrny medal na 59. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - Brussels INNOVA 2010;
  • srebrny medal na Międzynarodowym Salonie "Pomysły-Innowacje-Nowe Produkty" - IENA 2010 Norymberga;
 •  R. Kasprzyk z zespołem studentów za projekty "CARE" oraz "CARE2":
  • specjalne wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rumunii na 59. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - Brussels INNOVA 2010;
  • srebrny medal na Światowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Technicznych w Seulu - SIIF 2011;
  • złoty medal za „CARE2” na 59. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - Brussels INNOVA 2010;
 • R. Kasprzyk, A. Najgebauer, T. Tarnawski za projekty "CARE" oraz "CARE2":
  • srebrny medal na IV International Warsaw Invention Show – IWIS 2010;
  • wyróżnienie na 59. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik – "Brusseels INNOVA 2010" od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rumunii;
  • złoty medal z wyróżnieniem na 58. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brusseels INNOVA 2009".

Mjr dr inż. Mariusz Chmielewski z zespołem studentów na stoisku VI International Warsaw Invention Show – IWIS'2012 w Warszawie ze złotym medalem za system SAPER

Studenci pod kierunkiem trzech nauczycieli z ISI (M. Chmielewskiego, R. Kasprzyka, T. Tarnawskiego) zdobywali czołowe miejsca w finałach krajowych oraz światowych prestiżowego konkursu technologicznego Microsoft ImagineCup:

 • w 2009 roku za system CARE drużyna NosoiFighters pod opieką R. Kasprzyka uzyskała III miejsce z wyróżnieniem, w kategorii Projektowanie Oprogramowania;
 • W 2011 r. zespoły - Farsighters i Eradicators, pod opieką naukową R. Kasprzyka, zakwalifikowały się do grona najlepszych drużyn w Polsce, w kategorii Projektowanie Oprogramowania, a zespół WCY_TEAM pod opieką mentora T. Tarnawskiego, wygrał finały krajowe i zajął miejsce w ścisłej czołówce światowych finałów tego konkursu w Nowym Jorku, w kategorii Projektowanie Systemów Wbudowanych;
 • w 2012 roku w krajowych finałach konkursu w najbardziej prestiżowej kategorii – Projektowanie Oprogramowania – zespoły pod kierunkiem M. Chmielewskiego zajęły I i II miejsce oraz zakwalifikowały się do II etapu konkursu zorganizowanego w Sydney.

Miejsce w europejskiej czołówce zajął też inny zespół z WCY WAT pod kierownictwem R. Kasprzyka. Nasi młodzi naukowcy podczas V edycji międzynarodowego konkursu Google Online Marketing Challenge znaleźli się wśród piętnastu najlepszych zespołów Europy. Zadaniem uczestników konkursu było przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie z wykorzystaniem narzędzi Google AdWords dla dowolnie wybranego przedsiębiorstwa.

Zwycięskie zespoły: ARMED i InnoWATors w krajowych finałach konkursu Imagine Cup 2012. Opiekunem naukowym obu zespołów był mjr dr inż. Mariusz Chmielewski

Zespół z WAT biorący udział w konkursie Google Online Marketing Challenge (opiekun mjr dr inż. Rafał Kasprzyk)

W czerwcu 2010 r. na międzynarodowej konferencji CERC 2010 zorganizowanej w Bukareszcie (Rumunia) zespół studentów pod opieką naukową R. Kasprzyka zaprezentował projekt The G.A.M.E. (Gamesmanship Against Many Epidemics). Praca została nagrodzona trzecim miejscem.

Pracownicy ISI za działalność dydaktyczną i naukową otrzymali również szereg innych wyróżnień:

 1. za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny "Transport" nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej otrzymał Z. Tarapata;
 2. za osiągnięcia naukowe, wyróżnienie indywidualną Nagrodą Rektorską otrzymali: M. Chudy, P. Kosiuczenko, A. Walczak, Z. Tarapata, R. Kasprzyk;
 3. za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego, wyróżnienie zespołowe Nagrodą Rektorską otrzymali: M. Chmielewski (dwukrotnie), R. Kasprzyk (dwukrotnie) i T. Tarnawski;
 4. tytuł i odznakę „Zasłużony nauczyciel akademicki WAT” otrzymali: G. Bliźniuk, D. Pierzchała, J. Rulka, M. Kiedrowicz i J. Koszela;
 5. medal „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT” otrzymał T. Nowicki;
 6. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał R. Antkiewicz, a Brązowy Krzyż Zasługi - M. Chmielewski;
 7. za wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymali:
 • medal złoty – M. Deutsch, W. Kulas, M. Kiedrowicz i K. Worwa
 • medale srebrne – G. Bliźniuk, R. Wantoch-Rekowski, J. Koszela, D. Pierzchała, J. Rulka i B. Fedyna
 • medale brązowe – M. Mazurek, M. Chmielewski i R. Kasprzyk.
 • w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP, medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali:
  • medale złote – W. Kulas, M. Kiedrowicz, Z. Tarapata i R. Wantoch-Rekowski
  • medal srebrny – G. Bliźniuk, T. Górski
  • medal brązowy – J. Wiśniewska, T. Drozdowski, M. Mazurek, R. Kasprzyk, M. Chmielewski.