Jesteś tutaj

System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego pk. „Złocień”

Nr porządkowy: 12
Tytuł projektu: System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego SSWSO pk. Złocień
Kierownik projektu: Marian Chudy
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Dariusz Pierzchała, Roman Wantoch-Rekowski, Tomasz Tarnawski, Wojciech Kulas, Jarosław Koszela, Marian Chudy, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak
Streszczenie: System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego SSWSO pk. Złocień
Słowa kluczowe: symulacja działań bojowych, symulacja stochastyczna
Symbol: PBU-MON Złocień
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: MON
Sposób finansowania: PBU-MON
Stanowisko kosztów: 32
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 366
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wykonanie systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego umożliwiającego szkolenie dowództw na szczeblu brygady, dywizji i korpusu, spełniającego funkcje: - wspomagania procesu planowania i kierowania wojskami realizowanego przez sztaby - symulowania działania podległych wojsk zgodnie z zadaniami postawionymi przez sztaby i uwzględniające przy tym możliwości tych wojsk oraz warunki działania - jako narzędzie badawcze w celu optymalizacji struktur wojsk oraz sposobu ich użycia w operacjach
Data rozpoczęcia realizacji: 2000-01-01
Data zakończenia realizacji: 2003-01-01

System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego pk. „Złocień”

 

System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego pk. „Złocień” przeznaczony jest do prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo. System zapewnia wspomaganie ćwiczeń CAX na wszystkich jego etapach: przygotowanie scenariusza, rozegranie miniCAX, przeprowadzenie ćwiczeń oraz analizę wyników symulacji i wspomagania oceny ćwiczących. System służy do szkolenia dowódców różnych szczebli poprzez symulację działań jednostek wojskowych uwzględniając możliwości tych wojsk oraz warunki, w jakich działają. System uwzględnia także oddziaływanie ogniowe oraz oddziaływanie radioelektroniczne. System w szczególności przeznaczony jest do ćwiczeń brygadowych z elementami wsparcia wyższych szczebli.

 

 

Przykład wariantu ćwiczenia

 

Modele walki stosowane w systemie uwzględniają struktury i wyposażenia jednostek obu stron walczących, odwzorowują ubywanie sił i środków w wyniku walki, uwzględniają opóźnienia decyzyjne; bojowe i logistyczne zabezpieczenie działań; własności terenu, opisanego za pomocą mapy cyfrowej oraz wpływ warunków atmosferycznych na działania jednostek stron walczących; skutki rozpoznania lub jego braku; odzwierciedlają warunki niepewności; stan systemu łączności i dowodzenia oraz uwzględniają wartości parametrów uzbrojenia oraz wyszkolenie żołnierzy. W systemie zastosowano symulację stochastyczną z uwzględnieniem interakcji użytkownika w trakcie ćwiczeń.


Podstawowe funkcje systemu

 • Przygotowanie ćwiczenia:
  •  Definiowanie zgrupowań ćwiczących stron
  • Przygotowanie początkowych (wyjściowych) scenariuszy ćwiczeń
  • Definiowanie warunków działań dla zgrupowań
 • Prowadzenie ćwiczenia:
  • Zobrazowanie bieżącej sytuacji w obszarze działań
  • Kierownictwo 
  • Zespoły podgrywające przeciwnika
  • Udostępnienie stosownych informacji o bieżącej sytuacji operacyjno-taktycznej;
  • Dokumentowanie zadań stawianych wojskom w czasie przebiegu ćwiczenia;
 • Ocena ćwiczenia:
  • Dokumentowanie zadań ćwiczących;
  • Dostęp do charakterystyk ilościowych działania wojsk podległych ćwiczącym sztabom;
  • stopień realizacji zadania 
  • stopień ukompletowanie wojsk;
  • wielkość zadanych strat;
  • odtwarzanie przebiegu ćwiczeń


Podstawowe zastosowania systemu

 • Symulowanie działania podległych wojsk zgodnie z zadaniami postawionymi przez sztaby, uwzględniające możliwości wojsk oraz warunki działania
 • Wspomaganie procesu planowania i kierowania wojskami realizowanego przez sztaby na podstawie analizy wyników symulowanych konfliktów
 • Narzędzie badawcze do optymalizacji struktur wojsk oraz sposobu ich użycia


Charakterystyka modeli symulacyjnych

 • Modele stochastyczne
 • Przemieszczania: na przełaj i po drogach
 • Wykrywania elementów pola walki
 • Strzelania: ogień bezpośredni i pośredni
 • Łączności, wykrywania i zakłócania
 • Rozpoznania
 • Zwijania / rozwijania
 • Zaopatrywania i zabezpieczenia działań
 • Symulacja zdarzeniowa (możliwość zmiany tempa upływu czasu)

 

 

Model strzelania ogniem bezpośrednim 

 

 

Model  strzelania ogniem pośrednim


Dwuwarstwowy model terenu

 • Sieć kwadratów - teren podzielony jest na kwadraty o romiarach ok 200m na 200m. Dla każdego kwadratu wyznaczane są charakterystyki:
  • wysokość
  • % zalesienia
  • % wody
  • % zabudowy
  • bagna
  • przeszkody wodne

 

 

 

 

 • Sieć drogowa

 

Zakres modelowania

 • Model pola walki:
  • model stron konfliktu,
  • model otoczenia pola walki.
 • Modele i algorytmy działań jednostek podstawowych z odwzorowaniem wpływu  warunków otoczenia:
  • jednostki podstawowej (zunifikowany model),
  • jednostek walczących,
  • jednostek dowodzenia i łączności,
  • jednostek artylerii,
  • jednostek artylerii przeciwlotniczej,
  • jednostek WRE, jednostek rozpoznania,
  • jednostek lotnictwa wojsk lądowych,
  • jednostek zabezpieczenia materiałowego,
  • jednostek zabezpieczenia technicznego,
  • jednostek zabezpieczenia inżynieryjnego,
  • jednostek zabezpieczenia przeciwchemicznego,
  • jednostek zabezpieczenia medycznego,
  • oddziaływania ogniowego marynarki wojennej,
 • Warunki atmosferyczne, pora roku, pora dnia
 • Modele jednostek złożonych i algorytmy ich funkcjonowania:
  • złożonych jednostek walczących (z automatem decyzyjnym)
  • złożonych jednostek wspierających,
  • złożonych jednostek zabezpieczenia działań bojowych.

Model podstawowej jednostki walczącej

Stan jednostek zawiera aktualne informacje o:

 • Stanie osobowym jednostki;
 • Położeniu;
 • Prędkości;
 • Poziomie morale;
 • Poziomie wyszkolenia;
 • Realizowanym zadaniu – rodzaj działań, liczba ŚW w sektorze, obiekty oddziaływania;
 • Aktualnym stanie UiSW, ŚBiM
 • Dane wykrytych jednostek podstawowych


Architektura systemu

 

 

Bazy danych operacyjnych 
Osadzona jest na serwerze bazy danych Oracle9.2.0i (klasa OLTP – ang. Online Transaction Processing). Model danych bazy zdefiniowany został z wykorzystaniem techniki ORM (ang. Object Relational Mapping) na potrzeby modelu obiektowego struktury informacyjnej systemu Złocień. Baza zawiera definicje wszystkich gotowych scenariuszy wraz ze wszystkimi związanymi z nimi elementami. Elementami związanymi są: opis ćwiczenia rozgrywanego na bazie scenariusza wraz z definicją ról grających, słowniki UiSW i ŚBiM wraz ze wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia procesu symulacji parametrami. Baza operacyjna zawiera również elementy związane z rozegraniem ćwiczenia zgodnie ze scenariuszem. Należą do nich: opisy zadań stawianych w trakcie rozgrywki, składane meldunki i wykonywane okresowo lub zdarzeniowo zapisy stanów elementów symulowanych.

Bazy danych SCENA 
osadzona jest na serwerze bazy danych MySQL ver.4.0.18. Służy do przechowywania danych niezbędnych przy konstrukcji scenariuszy, jak również danych opisujących już zbudowane scenariusze.

Serwer Zobrazowania 
aplikacja działająca na platformie Windows PC, której podstawowym zadaniem jest obrazowanie sytuacji operacji-taktycznej z użyciem zdefiniowanych w bazie znaków taktycznych (odpowiadających bazie znaków PGO2004 oraz bazującej na standardzie APP-6(A)). Podkład mapowy stanowią dane formatu CADRG (ang.), które mogą być dodawane i uaktualniane – w wersji podstawowej odwzorowano obszar Polski w skali od 1:25000 do 1:1000000. Podstawowy zakres funkcjonalny serwera zobrazowania obejmuje następujące usługi: skalowanie obrazu, zarządzanie warstwami, wyznaczanie odległości, przekroje wysokościowe terenu, gazeter, przeliczanie współrzędnych pomiędzy różnymi układami.

Edytor Scenariuszy SCENA 
został wykonany w technologii WWW. Obsługa formularzy aplikacji wymaga wykorzystania przeglądarki internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji to: wprowadzenie parametrów scenariusza, wprowadzanie informacji o stronach konfliktu, wprowadzenie informacji o strukturach i wyposażeniu stron walczących, wprowadzanie informacji o stawianych zadaniach, wprowadzanie informacji o elementach pola walki.

Mapnik 
aplikacja działająca na platformie Windows PC, przeznaczona do: odwzorowania hierarchii ugrupowań jednostek stron walczących w postaci struktury drzewiastej (z podziałem na wojska własne i przeciwnika), obiektów terenowych, elementów opisujących sytuację taktyczną (np. rejony, rubieże itd.), obrazowania na Serwerze Zobrazowania sytuacji operacyjno-taktycznej, zarządzania danymi z przebiegu symulacji (na stanowisku Kierownika, Analityka i Scenarzysty) oraz odwzorowywania zadań stawianych jednostkom podległych ćwiczącemu i obrazowania meldunków (na stanowisku Ćwiczących i Podgrywki).  Na stanowisku Scenarzysty wykorzystywana jest aplikacja Mapnik w wersji dla Scenarzysty.  

 


 

Użytkownicy systemu:

 

Ćwiczące zespoły sztabów

 • Zespół badawczy
  • scenarzysta
  • analitycy

Kierownictwo ćwiczenia

 • Kierownik

Administrator systemu

 • administrator systemu oraz bazy danych
 • administrator eksperymentu

 

 


Edytor do budowy scenariuszy

Edytor posiada następujące funkcje:

 • tworzenie bazy słownikowej sprzętu,
 • uzbrojenia oraz środków materiałowych i bojowych,
 • tworzenie szablonów jednostek dla różnych rodzajów jednostek,
 • tworzenie szablonów struktur,
 • budowy łańcucha dowodzenia stron konfliktu,
 • tworzenia sieci łączności
 • określenia warunków pogodowych.  

Edytor scenariuszy umożliwia tworzenie scenariusza, który składa się z następujących elementów:

 • parametry jednostek,
 • położenie jednostek,
 • zadania początkowe jednostek,
 • wykaz UiSW i ŚBiM jednostek,
 • łańcuch dowodzenia.

Budowa scenariusza składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest przygotowanie opisu szablonu jednostek i stanowisk dowodzenia. Opis ten zawiera informacje o istotnych parametrach działania danej jednostki oraz wykaz UiSW oraz ŚBiM. 
Edytor scenariusza umożliwia przygotowanie opisu paramentów różnego rodzaju broni (środka walki). Każdy środek walki jest opisywany m. in. przez: potencjał, maksymalną prędkość poruszania się, prędkość poruszania się na wodzie, kaliber, parametry strzelania, rodzaj podwozia, rodzaj paliwa, liczbę członków załogi i inne parametry.


 

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW)

 

 

 Przykłady UISW

 

Kolejnym krokiem przygotowania bazy scenariuszy jest przygotowania opisu szablonów jednostek (np.: jednostki pancerne, zmotoryzowane, zaopatrzenia, zabezpieczenia technicznego, zabezpieczenia medycznego, sił powietrznych, inżynieryjnych itp.). Każda jednostka jest opisywana przez następujący zestaw parametrów: nazwa, rodzaj, wyposażenie, środki walki, liczbę żołnierzy, długość kolumny marszowej, szczebel i inne. Stanowiska dowodzenia opisywane są podobnym zestawem paramentów.

 

 

 

Bibliotek szablonów jednostek

 

 

Biblioteka stanowisk dowodzenia

Jednym z głównym elementów bazy scenariuszy jest możliwość definiowania szablonów struktur. Edytor scenariuszy posiada funkcje umożliwiające budowę szablonów dowolnych łańcuchów dowodzenia. Poniższy rysunek przedstawia dwa przykłady szablonów łańcuchów dowodzenia: batalionu czołgów “bcz” na czołgach PT91 (łańcuch zawiera cztery kompanie pancerne, stanowisko dowodzenia, pluton zaopatrzenia i pluton remontowy) i szablon łańcucha dowodzenia kompanii rozpoznawczej „krozp” (łańcuch zawiera stanowisko dowodzenia i trzy plutony rozpoznawcze).

 


 

Szablony jednostek złożonych (przykład 1)

Każdy środek walki opisywany jest opisywany jest specyficznymi parametrami związanymi z realizacją strzelania. Ponieważ w systemie zaimplementowano stochastyczne modele walki wymagane jest utworzenie bazy zawierającej wartości prawdopodobieństw zniszczenia UiSW tzw. „kill probability”. Poniższy rysunek przedstawia wycinek tablicy zawierające wartości „kill probability”. Tablica ta zawiera prawdopodobieństwo zniszczenia UiSW przez konkretną amunicję wystrzeliwaną z danego środka ogniowego. Prawdopodobieństwo zniszczenia definiowane jest wyłącznie dla środków walki strzelających ogniem bezpośrednim tzn. do celów będących w zasięgu widoczności optycznej (np.: karabiny, czołgi). Dla broni strzelającej ogniem pośrednim jak artyleria, moździerze wymagane jest zdefiniowanie stref rażenia


 

Tablica prawdopodobieństw zniszczenia

 

 

Tablica stref rażenia


Główną funkcją systemu jest przygotowanie łańcucha dowodzenia dla stron walczących. Poniższy rysunek przedstawia główne okno edytora scenariuszy. Każdy scenariusz składa się z następujących elementów: jednostki (wyposażenie, amunicja, położenia), zadania początkowe, łańcuch dowodzenia i inne dane. 

 

Główne okno edytora scenariuszy


W trakcie przygotowania scenariusza istnieje możliwość wykorzystania aplikacji “Mapnik”. Aplikacja ta umożliwia określenie pozycji jednostek zawartych w scenariuszu oraz zobrazowanie łańcucha dowodzenia na podkładzie mapowym.

 

 Przykład zobrazowania z wykorzystaniem aplikacji Mapnik


 

Przykład łańcucha dowodzenia dla przeciwnika


Ostatnim etapem przygotowania scenariusza jest opracowanie zadań początkowych dla poszczególnych jednostek. Edytor scenariuszy umożliwia przygotowania następujących zadań: atak, marsz, obrona, zaopatrzenie, rozpoznanie, ostrzał artyleryjski, zabezpieczenie techniczne, zabezpieczenie medyczne, walka radioelektroniczna, atak powietrzny, atak chemiczny, rozpoznanie chemiczne, zadania inżynieryjne i inne.

Poniższe rysunki przedstawiają elementy zadania do marszu: rejon wyjściowy, rejon docelowy, punkt początkowy marszu, punkty pośrednie trasy marszu oraz zobrazowanie zadania na podkładzie mapowym.


 

 

Przykład zobrazowania zadania do marszu

 

 

Przykłady zobrazowania przebiegu symulacji

 

 

Wykaz meldunków na stacji ćwiczącego

 

 

Ekran ćwiczącegoz wykazem stanu własnych jednostek

 Narzędzia do analizy wyników symulacji;

Zestaw aplikacji umożliwiający analizę przebiegu walki po przeprowadzonej symulacji. Analizie podlega między innymi tempo ubywania i odtwarzania UiSW, ŚBiM  wybranych jednostek, przebieg rozpoznania oraz stopień realizacji postawionych zadań. 

Grupa charakterystyk STANY
Grupa tych charakterystyk opisuje stany jednostek dotyczące: uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków bojowych i materiałów, personelu, potencjału bojowego.


Stan UiSW jednostek
Charakterystyka ta dotyczy stanu UiSW jednostek . Aby określić stan uisw należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj UiSW, Nazwa jedn., Nr uruch. scen., Czas operacyjny, Nazwa UiSW. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: sumaryczny stan wybranych typów uisw (kolumna Suma końcowa);
 • dla każdej jednostki, każdego numeru uruchomienia scenariusza i każdego typu uisw: średnia (wiersz 1 Średnia), maksymalna (wiersz 1 Maksimum) i minimalna (wiersz 1 Minimum) wartość stanu uisw po wszystkich chwilach z wybranego przedziału czasu operacyjnego;
 • dla każdej jednostki i każdego typu uisw: średnia (wiersz 221kz Średnia), odchylenie standardowe (wiersz 221kz OdchStd) stanu uisw po wszystkich uruchomieniach scenariusza.


 

Okno stanu UiSW jednostek

 

Stan ŚBiM jednostek
Charakterystyka ta dotyczy stanu ŚBiM jednostek. Aby określić stan Śbim należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj ŚBiM,  Nazwa jednostki, Nr uruch. scen., Czas operacyjny, Nazwa Bim (typ). Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: średni stan wybranych rodzajów i typów śbim (kolumna Średnia);
 • dla każdej jednostki, każdego numeru uruchomienia scenariusza i każdego typu ŚBiM: średnia (wiersz 2006.06-07-15:52:47 Średnia) wartość stanu śbim po wszystkich chwilach z wybranego przedziału czasu operacyjnego;
 • dla każdej jednostki i każdego typu śbim: średnia (wiersz 301kz Średnia) stanu ŚBiM po wszystkich uruchomieniach scenariusza .

 

Stan personelu jednostek

Charakterystyka ta dotyczy stanu personelu jednostek. Aby określić stan personelu należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nazwa scenariusza, Nazwa strony, Nazwa jedn., Nr uruch. scen., Czas operacyjny. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdego numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: sumaryczny stan personelu wybranych jednostek (kolumna Suma końcowa);
 • dla każdej jednostki oraz każdego numeru uruchomienia scenariusza: średnia (wiersz 1 Średnia, wiersz 18228 Średnia), maksymalna (wiersz 1 Maksimum, wiersz 18228 Maksimum) i minimalna (wiersz 1 Minimum, wiersz 18228 Minimum) wartość stanu personelu po wszystkich chwilach z wybranego przedziału czasu operacyjnego;

 

Stan potencjału jednostek

Charakterystyka ta dotyczy stanu potencjału jednostek. Aby określić stan potencjału należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Nazwa jednostki., Nr uruch. scen., Czas operacyjny, Dane (Maksimu z Potencjał, Minimum z Potencjał, Średnia z Potencjał). Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusza, każdej chwili: minimalna, maksymalna oraz średnia wartość potencjału;

 

Grupa charakterystyk STRATY
Grupa tych charakterystyk opisuje straty jednostek dotyczące: uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków bojowych i materiałów, personelu, potencjału bojowego. Straty te przedstawiane są w kilku przekrojach:

 • strukturalno-czasowym,
 • czasowym 
 • strukturalnym.


Rozkład strukturalno-czasowy strat UiSW jednostek
Charakterystyka ta dotyczy rozkładu strukturalno-czasowego strat UiSW jednostek. Aby określić rozkład strukturalno-czasowy strat uisw należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj UiSW, Nazwa JW., Nr uruch. scen., Czas operacyjny, Nazwa UiSW. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: sumaryczne straty wybranych typów uisw (kolumna Suma końcowa);
 • dla każdej jednostki, każdego numeru uruchomienia scenariusza i każdego typu uisw: maksymalna (wiersz 1 Maksimum) wartość strat uisw po wszystkich chwilach z wybranego przedziału czasu operacyjnego;
 • dla każdej jednostki i każdego typu uisw: średnia (wiersz 221kz Średnia) strat uisw po wszystkich uruchomieniach scenariusza.

 

Rozkład strukturalny strat UiSW jednostek
Charakterystyka ta dotyczy rozkładu strukturalnego strat UiSW jednostek. Aby określić rozkład strukturalny strat uisw należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj UiSW, Nazwa JW., Nr uruch. scen., Czas operacyjny, Nazwa UiSW. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusza oraz wybranej chwili: sumaryczne straty wybranych typów uisw (kolumna Suma końcowa);
 • dla każdej jednostki, każdego typu uisw oraz wybranej chwili: maksymalna (wiersz 221kz Maksimum, wiersz 222kz Maksimum, wiersz 223kz Maksimum),  minimalna (wiersz 221kz Minimum, wiersz 222kz Minimum, wiersz 223kz Minimum) oraz średnia (wiersz 221kz Średnia, wiersz 222kz Średnia, wiersz 223kz Średnia) wartość strat uisw po wszystkich uruchomieniach wybranego scenariusza;

 

Rozkład czasowy strat UiSW jednostek
Charakterystyka ta dotyczy rozkładu czasowego strat UiSW jednostek. Aby określić rozkład czasowy strat uisw należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj UiSW, Nazwa JW., Nr uruch. scen., Czas operacyjny, Nazwa UiSW. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusz, rodzaju i nazwy UiSW: maksymalne straty wybranych typów uisw (kolumna suma końcowa);
 • dla każdej jednostki, każdego numeru uruchomienia scenariusza, każdego typu uisw i każdej chwili: maksymalna (wiersz 221kz Maksimum, wiersz 222kz Maksimum, wiersz 223kz Maksimum) oraz minimalna (221kz Minimum, wiersz 222kz Minimum, wiersz 223kz Minimum) wartość strat uisw; 

 

Straty UiSW zadane przeciwnikowi przez jednostki
Charakterystyka ta dotyczy strat UiSW zadanych przeciwnikowi przez jednostki. Aby określić straty UiSW zadane przeciwnikowi przez jednostki należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj UiSW, Nazwa jednostki, Nr uruchom. scen., Czas operacyj., Nazwa UiSW. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: sumaryczne straty wybranych typów uisw (kolumna Suma końcowa);
 • dla każdej jednostki, każdego numeru uruchomienia scenariusza i każdego typu uisw: maksymalna (wiersz 1 Maksimum, wiersz 18228 Maksimum) wartość strat uisw zadanych przeciwnikowi po wszystkich chwilach z wybranego przedziału czasu operacyjnego;
 • dla każdej jednostki i każdego typu uisw: średnia (wiersz 121kcz Średnia) oraz odchylenie standardowe (wiersz 121kcz OdchStd) strat uisw po wszystkich uruchomieniach scenariusza (w naszym przykładzie: 1a).

 

Rozkład strukturalno-czasowy strat personelu jednostek
Charakterystyka ta dotyczy rozkładu strukturalno-czasowego strat personelu jednostek. Aby określić rozkład strukturalno-czasowy strat personelu należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nazwa scenar., Nazwa strony, Nazwa jedn., Nr uruch. scenar., Czas operacyjny. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdego numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: sumaryczne straty personelu wybranych jednostek (kolumna Suma);
 • dla każdej jednostki oraz każdego numeru uruchomienia scenariusza: maksymalna (wiersz 1 Maksimum, wiersz 18228 Maksimum) wartość strat personelu po wszystkich chwilach z wybranego przedziału czasu operacyjnego;

 

Rozkład zużycia ŚBiM jednostek
Charakterystyka ta dotyczy zużycia ŚBiM jednostek. Aby określić zużycie ŚBiM jednostek należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj ŚBiM, Nazwa jednostk., Nr uruchom. scen., Czas operacyjny, Nazwa ŚBiM. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki, numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: średnie zużycie wybranych rodzajów ŚBiM (kolumna Średnia);


 

Grupa charakterystyk ROZPOZNANE
Grupa tych charakterystyk opisuje: statystyki dotyczące jednostek przeciwnika rozpoznanych prze wybraną jednostkę, statystyki dotyczące obiektów rozpoznanych (namierzonych) przez jednostki walki elektronicznej.

Jednostki rozpoznane
Charakterystyka ta dotyczy jednostek przeciwnika rozpoznanych przez podane jednostki. Aby określić jednostki przeciwnika rozpoznane przez podane jednostki należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nr scenariusza, Nazwa strony, Rodzaj rozpoznanej jedn., Nazwa rozpoznającej  jednostki, Nr uruchom. scen., Czas operacyjny. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki rozpoznającej, numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: sumaryczna liczba rozpoznanych jednostek określonego rodzaju (kolumna Suma końcowa) w przedziale czasu między poprzednią chwilą i chwilą obecną;
 • dla każdej jednostki rozpoznającej, numeru uruchomienia scenariusza: sumaryczna liczba rozpoznanych jednostek określonego rodzaju (wiersz 2006.06.01-17:57:18 Licznik);

 

Obiekty rozpoznane
Charakterystyka ta dotyczy obiektów przeciwnika rozpoznanych przez jednostki walki elektronicznej. Aby określić obiekty rozpoznane przez podane jednostki walki elektronicznej należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry: Nazwa_scenar, Nazwa strony, Rodzaj obiektu, Nr uruchom. scen., Czas operacyjny, Nazwa rozpoznającej jedn. Statystyki, które są wyliczane to:

 • dla każdej jednostki rozpoznającej, numeru uruchomienia scenariusza oraz każdej chwili: sumaryczna liczba rozpoznanych obiektów określonego rodzaju (kolumna Suma końcowa) w przedziale czasu między poprzednią chwilą i chwilą obecną;

 

Grupa charakterystyk INNE
Grupa tych charakterystyk opisuje: kalkulację rzeczywistego tempa natarcia przez wybraną jednostkę, kalkulacją relacji rzeczywistego tempa natarcia do normatywnego, kalkulację stopnia realizacji zadania prze wybraną jednostkę.

Rzeczywiste tempo natarcia
Charakterystyka ta dotyczy rzeczywistego średniego tempa natarcia określonej jednostki. Aby wyliczyć rzeczywiste średnie tempo natarcia określonej jednostki należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry w tabeli Podaj dane: Nazwa scenariusza, Nr_uruchom_Scenar.,  Nazwa strony, Nazwa_JW (nazwa jednostki). Statystyki, które są wyliczane to rzeczywiste tempo natarcia jednostki wyliczane na podstawie: jej położenia początkowego i końcowego, czasu osiągnięcia położenia końcowego (różnicy między chwilą dotarcia do położenia końcowego a chwilą wyruszenia z położenia początkowego). Dane w lewej części tabeli Informacja są odczytywane z bazy danych po podaniu w/w parametrów, a w prawej części tej tabeli wyświetlane jest wyliczone tempo natarcia (w km/h). Podając czas operacyjny CZAS_OPER  z przedziału obliczymy średnie tempo natarcia w tym przedziale czasu.

 

Relacja tempa natarcia do tempa normatywnego
Charakterystyka ta dotyczy relacji rzeczywistego średniego tempa natarcia określonej jednostki do tempa normatywnego. Aby wyliczyć relację rzeczywistego średniego tempa natarcia określonej jednostki do tempa normatywnego należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry w tabeli Podaj dane ogólne: Nazwa scenariusza, Nr_uruchom_Scenar.,  Nazwa strony, Nazwa_JW (nazwa jednostki). Dane te posłużą do wyliczenia rzeczywistego średniego tempa natarcia.

Aby wyliczyć normatywne tempo natarcia należy podać w tabeli PODAJ DANE DO WYLICZENIA NORMATYWNEGO TEMPA NATARCIA następujące parametry wybierane z list rozwijanych: Rodzaj terenu (GO, SLOW GO, NO GO), Potencjał przeciwnika (można w tym celu skorzystać z charakterystyki Stan potencjału jednostek w menu głównym aplikacji), Potencjał własny (można w tym celu skorzystać z charakterystyki Stan potencjału jednostek w menu głównym aplikacji), Rodzaj obrony (Przygotowana, Dorazna).

Po podaniu tych parametrów wyliczane jest normatywne tempo natarcia jednostki. Następnie wyliczany jest iloraz tempa rzeczywistego do normatywnego i prezentowanego w centralnej, prawej części okna.

Dodatkowo podając czas operacyjny CZAS_OPER  z przedziału obliczymy relację  średniego tempa natarcia do tempa normatywnego w tym przedziale czasu.

 

Stopień realizacji zadania
Charakterystyka ta dotyczy stopnia realizacji zadania określonej jednostki. Aby wyliczyć stopień realizacji zadania określonej jednostki należy wybrać z listy rozwijanej następujące parametry w tabeli Podaj dane: Nazwa scenariusza, Nr_uruchom_Scenar. Nazwa strony, Nazwa_JW (nazwa jednostki). Dane te posłużą do wyliczenia rzeczywistego średniego tempa natarcia. Następnie w tabeli Podaj wymagania do realizacji zadania należy podać następujące parametry: Końcowe położ. X (pożądane końcowe położenie (współrzędna X) jednostki),  Końcowe położ. Y (pożądane końcowe położenie (współrzędna Y) jednostki),  Stan potencjału (pożądany końcowy stan potencjału jednostki), Stan osobowy (pożądany końcowy stan osobowy jednostki), Próg wartości (próg podawany w procentach, który określa procent wartości każdego z wymagań do realizacji zadania którego osiągnięcie lub przekroczenie powoduje, że uznaje się to wymaganie za zrealizowane).

Stopień realizacji każdego z wymagań znajduje się w prawym dolnym rogu okna. Przy każdym z wymagań zapisano stopień jego realizacji (w procentach) jeżeli ten stopień jest nie mniejszy od parametru Próg wartości wówczas z prawej strony pojawia się napis „zrealizowane” (w przeciwnym przypadku „niezrealizowane”).

 Dla przykładu końcowy stan potencjału (tabela Informacje pomocnicze 1) wynosi 336.25, a wymagany (pożądany) stan końcowy potencjału wynosi 200. Ponieważ stan aktualny jest 1.68 razy większy od pożądanego zatem wymaganie to zrealizowano w 168% i uznajemy je za zrealizowane.

 Dane w tabelach Informacje pomocnicze 1 oraz Informacje pomocnicze 2 są jedynie pomocnicze i wyświetlane w celu wstępnej analizy poprawności (sensowności) wyliczanej charakterystyki.
 Dodatkowo podając czas operacyjny CZAS_OPER  z przedziału obliczymy stopień realizacji zadania w tym przedziale czasu.

 


System posiada możliwość wprowadzenia procedur obsługi ćwiczeń obowiązujących w NATO i pozwala na sprzęganie z innymi systemami symulacyjnymi, spełniającymi standardy HLA oraz do wysyłania wybranych komunikatów zgodnych ze standardem ADatP-3

System funkcjonuje w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej i jest w trakcie eksploatacji nadzorowanej. Składa się z 27 stanowisk w tym 24 stanowiska dla operatorów systemy i po jednym stanowisku dla administratora, kierownika oraz analityka.