Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 2
Tytuł projektu: Modelowanie, symulacja i algorytmizacja wybranych procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych - analiza złożoności, efektywności i zastosowań
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata
Streszczenie: Modelowanie, symulacja i algorytmizacja wybranych procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych - analiza złożoności, efektywności i zastosowań
Słowa kluczowe: modelowanie procesów decyzyjnych, sytuacje kryzysowe i konfliktowe, złożoność algorytmów, symulacja procesów decyzyjnych
Numer ewidencyjny: GW-AD 604
Symbol: GW-AD 16 604/WAT/2008
Kwota projektu: 7,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: gospodarka
Sposób finansowania: GW-AD
Stanowisko kosztów: 16
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 604
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Najważniejsze wyniki szczegółowe, które udało się uzyskać są następujące: • zdefiniowano problem harmonogramowania zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów w postaci dwukryterialnego nieliniowego zadania optymalizacji. Omówiono sposób rozwiązania sformułowanego problemu dwukryterialnego poprzez poszukiwanie rozwiązania leksykograficznego. Zaproponowano dwa algorytmy harmonogramowania oraz opisano ich własności. Sformułowano i udowodniono twierdzenia dotyczące warunków koniecznych i wystarczających umożliwiających otrzymanie rozwiązania optymalnego z algorytmów. Oszacowano złożoności obliczeniowe prezentowanych algorytmów oraz przedyskutowano ich własności; • opracowano ideę oraz model dowodzenia i sterowania związanego z automatem decyzyjnym do marszu na szczeblu batalionu. Rozpatrzono wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne modelowania i optymalizacji procesu planowania marszu, symulacji i sterowania jego przebiegiem. Opisano sposób implementacji automatu oraz wybrane wyniki symulacji w inter-aktywnym rozproszonym systemie wspomagania szkolenia operacyjnego SSWSO „Złocień”; • opracowano sposób wykorzystania metod wyznaczania przepływu w sieciach do rozwiązania specyficznego problemu planowania manewru wojsk. Sformułowano optymalizacyjny problem planowania przegrupowania wielu obiektów z rejonu startowego do rejonu docelowego, z dodatkowym ograniczeniem na roz-łączność dróg. Opisano sposób poszukiwania jednego z rozwiązań dopuszczalnych sformułowanego problemu planowania przegrupowania z użyciem metody znajdowania przepływu maksymalnego oraz metodę poszukiwania rozwiązania optymalnego bazującą na algorytmie znajdowania przepływu zaspokajającego o minimalnym koszcie w pewnej sieci zastępczej. Oszacowano złożoności obliczeniowe prezentowanych algorytmów. • dokonano analizy istniejących modeli wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych i reagowaniu kryzysowym oraz ich zastosowań w praktycznych problemach związanych z zarządzaniem kryzysowym, sformułowano modele optymalizacyjne problemów pokrycia i alokacji zasobów oraz odniesiono się do ich złożoności obliczeniowej. Zaprezentowano przykład liczbowy wykorzystania jednego ze zdefiniowanych modeli w celu optymalnego rozlokowania służb ratowniczych, w oparciu o zbiór zagrożeń będących źródłami hipotetycznych sytuacji kryzysowych w aglomeracji warszawskiej
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-01-01
Data zakończenia realizacji: 2008-12-31