Jesteś tutaj

Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych

Rozpoczęcie seminariów - godz. 14:00, sala 252 A (Wydział Cybernetyki, II piętro, bud.100, wejście od ulicy S. Kaliskiego).
Kierownikiem seminariów jest dr hab. Piotr Kosiuczenko
, prof. WAT.
Kontakt tel.: (22) 261 83 72 84
POMOC - Jak dojechać tutaj - Plan obiektów na terenie WAT tutaj

2019-11-21 14:00
Prelegent (spoza ISI):
dr Marek Sawerwain, Wydział Informatyki, Elektroniki i Automatyki, Uniwersytet Zielonogórski
A. Symulacja obliczeń kwantowych na maszynach klasycznych: - symulacja trajektorii stanów kwantowych, - symulacja stanów opisanych wektorami i macierzami gęstości. B. Wybrane zagadnienia komunikacji kwantowej: - model krótkich łańcuchów spinowych, - kwantowy przełącznik z korekcją błędów, - kwantowy przełącznik ze śledzeniem wartości miary koherencji, - protokół teleportacji wykorzystujący repeatery. C. Przetwarzanie informacji kwantowej w systemach rekomendacyjnych.
2019-07-04 14:00
Prelegent (spoza ISI):
dr inż. Grzegorz Borowik
W czasie seminarium przedstawione zostanie zastosowanie metod i algorytmów wnioskowania boolowskiego do przetwarzania danych. Celem tego przetwarzania jest redukcja danych, klasyfikowanie danych, znajdowanie wzorców w danych, uczenie na podstawie przykładów, czy efektywna realizacja sprzętowa układów cyfrowych. Wiele dotychczasowych rozwiązań zagadnień eksploracji danych może zostać poprawione przez zastosowanie modeli obliczeniowych wykorzystujących procedury syntezy logicznej stosowane dotychczas głównie w technice cyfrowej. Prezentowane algorytmy uwzględniają zarówno metody systematyczne, jak i metody heurystyczne, a otrzymane wyniki są lepsze niż wyniki uzyskane przy użyciu innych znanych systemów. Na bazie eksperymentów zostanie wykazane, że za pomocą zaproponowanych metod można uzyskać znaczne przyspieszenie obliczeń przy jednoczesnej redukcji zasobów pamięciowych.
2019-06-13 14:00
Prelegent (ISI):
Tran Chung
W referacie zostanie przedstawiona idea rekurencyjnej filtracji Pareto z wykorzystaniem różnych algorytmów bazowych takich jak algorytmy z presortingiem i algorytmy inspirowane biologicznie.Omówione zostaną własności algorytmu z presortingiem leksykograficznym.Przedstawione algorytmy mogą znaleźć zastosowanie w tak zwanych procedurach kategoryzacji (klasteryzacji) zbiorów .Przykładem ich zastosowania mogą być procedury kategoryzacji w zakresie danych bibliometrycznych (dotyczących autorów prac naukowych, żródeł bibliograficznych takich jak czasopisma naukowe, monografie , itp. zawartych między innymi w takich portalach jak Scopus, Scimago oraz innych obiektów podlegających kategoryzacji : uczelni,instytutów, itp.
2019-05-30 14:00
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Podsumowanie działalności badawczej oraz ocena aktywności i rozwoju kadry instytutu za rok poprzedni. Przedstawienie wniosków. Zasady nowej punktacji publikacji. Ocena przygotowania studentów do sesji egzaminacyjnej. Omówienie sposobu realizacji obron prac dyplomowych. Przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania prac w tworzeniu nowych planów i programów studiów. Sprawy różne.
2018-11-15 14:00
Prelegent (ISI):
Paweł Ryszawa
W ramach pracy badawczej w obszarze „Zastosowanie obliczeń kwantowych w metodach optymalizacji” stworzony został algorytm będący uogólnieniem inspirowanego kwantowo algorytmu genetycznego 2. rzędu (QIGA rzędu 2) do rozwiązywania binarnych zadań optymalizacyjnych, przedstawionego w pracy doktorskiej p. R. Nowotniaka w 2015 roku. Bodźcem tego uogólnienia była chęć rozwiązania problemu grupowania genów kwantowych niezależnie od numeracji zmiennych zadania, poprzez wykrywanie w trakcie działania korelacji między wartościami tych zmiennych w rozwiązaniach ocenianych jako najlepsze. W ramach badań nad nowym algorytmem pokazane zostały przykłady empiryczne "przegrupowywania" genów dla wybranych funkcji celu, zgodne z intuicją.
2018-11-08 14:00
Prelegent (spoza ISI):
Zbigniew Kokosiński, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska
W ramach seminarium zreferowane zostaną badania prelegenta nad obiektami kombinatorycznymi, ich generacją sekwencyjną, równoległą i populacyjną oraz funkcjami numeracyjnymi (rankingowymi), które odgrywają duże znaczenie w rozwoju narzędzi informatycznych stosowanych w kombinatoryce, optymalizacji dyskretnej, algorytmach randomizowanych oraz w przetwarzaniu równoległym problemów należących do różnych klas złożoności. Celem badań jest konstrukcja nowych algorytmów generacji/numerowania w różnych porządkach liniowych i w kilku modelach obliczeń. Opracowane algorytmy wykorzystywane są m.in. w wyszukiwaniu i testowaniu wyczerpującym, generacji obiektów w modelach niskiego poziomu dla przetwarzania równoległego oraz w metaheurystykach.
2018-10-25 14:00
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Sprawy kadrowe. Podsumowanie obron prac dyplomowych w poprzednim semestrze. Omówienie wyników działalności dydaktycznej instytutu w poprzednim roku akademickim. Omówienie podziału zadań dydaktycznych na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego. Sprawy różne.
2018-06-07 14:00
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
1. Podsumowanie działalności badawczej oraz ocena aktywności i rozwoju kadry instytutu za rok poprzedni. Przedstawienie wniosków. 2. Ocena przygotowania studentów do sesji egzaminacyjnej. 3. Omówienie sposobu realizacji obron prac dyplomowych. 4. Przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania prac w tworzeniu nowych planów i programów studiów. 5. Sprawy różne.
2018-04-26 14:00
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
1. Sprawy kadrowe. 2. Informacja o zmianach organizacyjnych w ISI. 3. Informacja o procedurze zwiększania aktywności publikacyjnej i zmianach z nią związanych. 4. Informacja o wynikach dotychczasowych prac nad planami i programami studiów. 5. Przedstawienie informacji o projektach B+R realizowanych w ISI. 6. Ocena realizacji zadań dydaktycznych przez doktorantów. 7. Podsumowanie obron prac dyplomowych w semestrze poprzednim. 8. Sprawy różne.
2018-04-19 14:00
Prelegent (spoza ISI):
dr Dominik Strzalka, Politechnika Rzeszowska
Przetwarzanie realizowane w systemach komputerowych to transformacja energii w użyteczną pracę (wykonywane obliczenia). Proces ten może być rządzony przez nieekstensywne zależności o charakterze dalekosiężnym zarówno w czasie jak i przestrzeni. Badanie tych uwarunkowań jest w wielu przypadkach możliwe poprzez użycie metod charakterystycznych dla statystyki nieekstensywnej oraz koncepcji teorii systemów złożonych. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną uzyskane wyniki analiz zarówno w odniesieniu do procesu przetwarzania algorytmicznego jak i interakcyjnego.
2018-04-12 14:00
Prelegent (ISI):
dr Stefan Rozmus
W ramach seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia: - przeznaczenie Centrum oraz zakres działań wynikających z Regulaminu organizacyjnego WCY, - krótka historia działań w okresie rocznego funkcjonowania Centrum, - zakres usług możliwych do świadczenia w oparciu o dostępne zasoby Centrum, - zasady świadczenia usług na rzecz nauczycieli akademickich i na rzecz projektów, - eLearnig, - perspektywy usprawnienia zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną Centrum.
2018-03-15 14:00
Prelegent (ISI):
dr inż. Karol Antczak
Obecny przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji jest w dużej mierze spowodowany pojawieniem się metod opartych o tzw. uczenie głębokie. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest budowanie modeli klasyfikacyjnych, takich jak głębokie sieci neuronowe, o niespotykanej wcześniej skuteczności. Jednym z potencjalnych obszarów wykorzystania uczenia głębokiego jest diagnostyka medyczna. Niestety, specyfika tego obszaru sprawia, że wiąże się to z dwoma poważnymi problemami, które w istotnym stopniu hamują postęp w tej dziedzinie. Pierwszy z nich dotyczy sposobu obiektywnej oceny modeli głębokich. Drugi jest związany koniecznością zastosowania bardzo dużych ilości danych wymaganych do treningu klasyfikatorów wykorzystujących uczenie głębokie. Niniejsze seminarium prezentuje rezultaty badań doktoranckich mających na celu wyeliminowanie tych trudności. W ich wyniku opracowano metody porównywania oraz uczenia sieci głębokich oparte o sztucznie generowane przypadki kliniczne.
2018-01-25 14:00
Prelegent (ISI):
mgr inż. Łukasz Matuszelański
W ramach seminarium doktorant przedstawi aktualny stan prac w projekcie badawczym, realizowanym w ramach studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej Informatyka. Omówione zostaną dwa problemy optymalizacji wielokryterialnej: problem alokacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wozie bojowym straży pożarnej oraz problem przemieszczenia wozów bojowych straży pożarnej z jednostek do miejsca zdarzenia. Przedstawione zostaną modele matematyczne ww. dwóch problemów oraz podejście hybrydowe do ich rozwiązań: wykorzystanie jednej z metod optymalizacji wielokryterialnej do wskazania zbioru rozwiązań paretooptymalnych połączone z eksperymentami na dedykowanych symulatorach mającymi na celu znalezienie jednego, najlepszego rozwiązania.
2018-01-18 14:00
Prelegent (ISI):
dr Tomasz Gzik
Na przestrzeni ostatnich lat w obszarze IT oraz szeroko pojętego biznesu - niezależnie od jego sektora, obserwuje się coraz większą praktyczną „obecność” zagadnień: chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing), oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service), platforma jako usługa (ang. Platform as a Service), infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service). Wszystkie z nich oparte są o założenie udostępniania elementów „tradycyjnej” architektury IT poprzez sieć, w szczególności poprzez Internet. Zarządzanie procesami biznesowymi również znajduje implementację oraz praktyczne zastosowanie w przedmiotowym modelu (w tym kontekście określane jako Cloud BPM). Dostępność i popularność takiego podejścia wynika z dojrzałości, dostępności i popularności samego modelu chmury obliczeniowej, podejścia procesowego do zarządzania oraz systemów zarzadzania procesami biznesowymi. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie zastosowania chmury obliczeniowej, w kontekście zarządzania procesami biznesowymi we współczesnych przedsiębiorstwach.
2018-01-11 14:00
Prelegent (ISI):
mgr inż. Adrian Woźniak
W architekturze SOA powstają niezależne od siebie komponenty, które razem biorą udział w realizacji procesów biznesowych. Optymalizacja wdrożenia każdego komponentu z osobna niekoniecznie musi dać rozwiązanie optymalne z punktu widzenia całego procesu biznesowego. Autor proponuje rozwiązanie, które które optymalizuje wdrożenie właśnie z punktu widzenia procesu biznesowego uwzględniając aspekty związane z systemami klasy SOA oraz niezawodnością. Najpierw zostanie poruszona teoria i ogólnie opisany problem. Następnie omówiony zostanie dokonany przegląd literatury oraz sporządzony model problemu i pomysł na jego rozwiązanie.
2017-11-09 14:00
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
1. Sprawy kadrowe. 2. Dyskusja nad propozycją utworzenia "grup przedmiotowych". 3. Podsumowanie obron prac dyplomowych w poprzednim semestrze. 4. Omówienie wyników działalności dydaktycznej instytutu w poprzednim roku akademickim. 5. Omówienie podziału zadań dydaktycznych na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego. 6. Sprawy różne.
2017-06-08 14:00
Prelegent (ISI):
Krzysztof Szkółka
2017-06-01 14:00
Prelegent (spoza ISI):
prof. Andrzej Wąsowski, IT University of Copenhagen
Paulius Juodisius (ITU) Raghava Rao Mukkamala (ITU) Michał Antkiewicz (Waterloo) Krzysztof Czarnecki (Waterloo) Andrzej Wąsowski (Waterloo) W ostatnich czasach zauważamy konwergencję systemów sterowania i systemów przetwarzania danych. Tradycyjne systemy osadzone coraz częściej opierają się na analizie skomplikowanych, wielowymiarowych i ustrukturalizowanych danych (np. w robotyce). Jednocześnie aplikacje biznesowe wychodzą poza duże serwery i funkcjonują na małych urządzeniach elektronicznych (platformy mobilne, Internet Rzeczy). W rezultacie specyfikacja systemów coraz częściej wymaga modelowania zarówno struktury jak i zachowania systemów. Niestety, istniejące języki modelowanie nie integrują dobrze tych dwu perspektyw systemowych, faworyzując jedną ponad drugą, lub postrzegając je jako oddzielne, luźno połączone aspekty (np. UML). Tradycyjnie, języki modelowania systemów osadzonych faworyzują sterowanie dyskretne (np. Simulink) a modelowanie aplikacji biznesowych modelowanie strukturalne (diagramy ER, czy diagramy klas). W tym wykładzie, zaprezentuję Clafer, niewielki język modelowania podejmujący to wyzwanie. Clafer zawiera zarówno rozbudowane konstrukcje do definicji struktur jak i ekspresywny formalizm modelowania dynamiki (dyskretnej). Pokażę, jak Clafer przy wykorzystaniu jednolitej składni i semantyki, pozwala wyrażać tak rożne modele jak specyfikacje konfiguracji cech (ang. feature models), modele komponentów (component models), dyskretne automaty skończenie-stanowe. Clafer pozwala również naturalnie wpleść konfigurowalność do wszystkich tych języków. Język oparty jest na logice pierwszego rzędu (używanej do modelowania struktur) zintegrowanej z linową logiką temporalną LTL (do modelowania dynamiki). Na tej prostej podstawie semantycznej, zbudowana jest prosta składnia i kilka rozszerzeń, które ułatwiają modelowanie systemów hierarchicznych, asocjacji, automatów, scenariuszy, czy zachowań według wzorców właściwości Dwyer'a.
2017-05-25 14:00
Prelegent (ISI):
dr inż. Romuald Hoffmann
Modele wykrywania podatności oprogramowania VDM ( Vulnerability Discovery Models) ilustrują zmiany skuteczności detekcji podatności oprogramowania w jego cyklu życia. Modele te mogą zostać użyte do opracowania metod i zaplanowania minimalizacji ryzyka wykorzystania luk w oprogramowaniu przez atakującego. Pozwalają również menadżerom i projektantom na optymalną alokację zasobów do zaprojektowania lub przygotowania i wykonania łatek w oprogramowaniu. Tego typu modele pozwalają również końcowemu użytkownikowi na szacowanie ryzyka bezpieczeństwa swoich systemów. W ostatniej dekadzie badacze zaproponowali kilka modeli VDM. Modele te bazują na różnych założeniach, stąd też prezentują różne możliwości predykcji procesu wykrywania podatności oprogramowania. Pierwszy to model termodynamiczny Anderson's Thermodynamic. Dwa inne modele to kwadratowy Rescorla Quadratic Model i wykładniczy Rescorla Exponential Model. Czwartym modelem jest tzw. model logistyczny Alhazmi and Malaiya's Logistic Model. Następne modele to model logarytmiczny Logarithmic Poisson Model oraz prosty model liniowy. Na seminarium zostaną przedstawione charakterystyki wybranych modeli z powyższych.
2017-05-11 14:00
Prelegent (ISI):
Michał Zabielski
Zagadnienie ochrony prywatności w Internecie istnieje od dosyć dawna, jednakże wraz z pojawieniem się Internetowych Sieci Społecznych znaczenie tego tematu wzrosło drastycznie. Bierze się to z faktu, że tego typu struktury społeczne zawierają wiele istotnych danych osobowych, których pozyskanie i wykorzystanie w nieodpowiednim celu może skutkować znaczącymi stratami, zarówno w sensie społecznym (utrata poczucia bezpieczeństwa) jak i ekonomicznym (często upublicznienie danych wrażliwych prowadzi do konkretnych strat materialnych firm i osób prywatnych). Jednym z mechanizmów naruszania prywatności jest klonowanie profilu użytkownika w Internetowej Sieci Społecznej. Metoda duplikacji profilu w sieci społecznej polega na podszywaniu się przez osobę postronną pod ofiarę poprzez tworzenie możliwie jak najlepszej kopii jej profilu społecznego. W najprostszym wariancie, sprowadza się to do zawiązywania znajomości i udostępniania danych z profilu w sposób identyczny jak w profilu ofiary z innej sieci społecznej. Na tej podstawie agresor jest w stanie wykraść tożsamość poszkodowanej osoby. W ramach realizowanej pracy zaproponowano podejście oparte o miary podobieństwa, wykorzystywane nie tylko do porównywania wartości atrybutów profilu użytkownika, ale również do badania podobieństwa osób w sieci. Ponadto opracowana została metoda uwzględniająca strukturalne związki między jednostkami w Internetowej Sieci Społecznej. Oprócz tego wprowadzona została technika kontenerów podobieństwa, pozwalająca na grupowanie atrybutów profilu użytkownika ze względu na typ danych oraz ich istotność, pozwalając przy tym na nadanie kontekstu danym, co ostatecznie przekłada się na zwiększenie skuteczności znajdowania profili podobnych.
2017-04-27 14:15
Prelegent (ISI):
Prof. Andrzej Ameljańczyk
Praca dotyczy metodologii budowy algorytmów wspomagania rozwiazywania zadań wielokryterialnej optymalizacji decyzji tak zwanych filtrów Pareto. W pracy przedstawiono też koncepcję wykorzystania punktu idealnego (kresu dolnego zbioru elementów dopuszczalnych) do definiowania specyficznych dla metod heurystycznych , metrycznych wskaźników jakości „rozwiązań suboptymalnych”. Punkt idealny wykorzystano do zdefiniowania uporządkowania wstępnego (presortingu) zbioru co znacznie zmniejsza niezbędną liczbę operacji potrzebną do wyznaczenia Frontu Pareto. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zagadnieniom konstrukcji odpowiednich mechanizmów stopu (kryterium zakończenia obliczeń).Między innymi zdefiniowano tak zwany Adaptacyjne Kryterium Stopu (AKS),pozwalające w sposób istotny zmniejszyć liczbę tak zwanych iteracji pustych. Przedstawiona propozycja filtra Pareto dla zadań ze zbiorem skończonym może być z powodzeniem wykorzystana w rozwiązywaniu klasycznych zadań optymalizacji wielokryterialnej ale również w tak zwanych zagadnieniach kategoryzacji i klasteryzacji obiektów przy wielu kryteriach oceny ich jakości.
2017-03-30 14:15
Prelegent (ISI):
Paweł Wołoszyn
W ramach seminarium doktorant przedstawi informację o wynikach realizacji indywidualnego projektu badawczego, realizowanego w ramach studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej informatyka. Przedstawiona zostanie charakterystyka porównawcza podstawowych algorytmów rankingu sieci złożonych, omówione zostaną zasadnicze problemy związane z ich praktycznym wykorzystywaniem oraz propozycje zwiększenia efektywności obliczeniowej algorytmu PageRank.
2017-02-02 14:00
Prelegent (ISI):
Hubert Ostap
Zaprezentowana zostanie metoda wykrywania botnetów wykorzystująca algorytm klasteryzacji. Obecnie istnieje wiele różnych implementacji botnetów, dlatego też powstało bardzo dużo różnych metod ich wykrywania. Znaczna ich część jest skuteczna wyłącznie wobec określonego typu botnetów, opartych na konkretnym protokole np.: IRC, HTML lub P2P. Prezentowana metoda wykorzystuje synchroniczność działania botów w komunikacji z serwerami sterującymi botnetem. Metoda daje możliwość wykrywania botnetów niezależnie od wykorzystywanego protokołu.
2017-01-26 14:00
Prelegent (ISI):
dr inż. Tomasz Górski
W wystąpieniu prelegent omówi zarządzanie projektem utworzenia Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie. Prelegent był Kierownikiem tego projektu na podstawie pełnomocnictwa nr 241/RKR/P/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w okresie 01.01.2013-31.12.2015. Projekt POIS.13.01.00-00-007/12 finansowany był z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - kwota dofinansowania 37 347 447,00 PLN. W celu realizacji projektu należało skutecznie poradzić sobie m.in. z następującymi zagadnieniami: krótki czas realizacji, innowacyjność i złożoność wdrażanych rozwiązań, potrzeba stosowania procedur unijnych. W trakcie wystąpienia przedstawiony zostanie zakres projektu. Prelegent przybliży ryzyka i zagadnienia projektowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Przedstawione zostaną dobre praktyki, które sprawdziły się podczas realizacji tego projektu inwestycyjnego.
2017-01-12 14:00
Prelegent (spoza ISI):
Jacek Zalewski
W ostatnim czasie następuje wzrost zainteresowania bezmarkerowymi metodami śledzenia obiektów. Jest to bardzo ważny problem, który posiada wiele potencjalnych zastosowań m.in. w: medycynie, systemach bezpieczeństwa, grach komputerowych, systemach rozpoznania i lotnictwie. Największym problemem jest jak najdokładniejsze określenie pozycji śledzonego obiektu. W przedłożonym wystąpieniu zaproponowane zostaną wstępne założenia do projektu naziemnego wizyjnego systemu lądowania. Przedstawione zostaną również założenia dotyczące wykrycia obiektu, śledzenia i określenia parametrów jego lotu w systemie wielokamerowym.
2017-01-05 14:00
Prelegent (ISI):
Jarosław Napiórkowski/ Piotr Adamczyk
W zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji nie ma typowo polskich rozwiązań. Istnieje jednak kilka pozakrajowych standardów utworzonych przez różnego rodzaju organizacje zajmujące się wymienioną problematyką. Jednym z nich jest norma międzynarodowa PN-ISO 31000:2012. Norma ta zawiera zestaw różnych narzędzi wraz z propozycją i oceną ich przydatności na różnych etapach oceny ryzyka. Tylko jedno z przedstawionych narzędzi bazuje na podejściu sieciowym. W wystąpieniu prelegent omówi koncepcję budowy sieciowego modelu bezpieczeństwa oraz jego zastosowania w procesie analizy ryzyka. Omówiona zostanie możliwość zastosowania modeli sieciowych w analizie bezpieczeństwa. Szczególną uwaga poświęcona będzie zastosowaniu opracowanego algorytmu opisującego proces identyfikacji zasobów, podatności oraz zagrożeń w ujęciu kontekstowym.
2016-12-22 14:00
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
2016-12-15 14:00
Prelegent (ISI):
Walid Cherifi
Nowadays, many mathematical theories are available to manage data imperfection in data fusion process. The belief functions theory is acknowledged to be one of the most used theory in this field because of its ability to represent and handle various aspects of imperfection. However, it is claimed that this theory output counter-intuitive results when fusing highly conflicting information using Dempster’s combination rule. In this regard, we will show in this seminar methods to solve this problem by incorporating source reliability degree to the fusion process. We also propose a new model for source reliability degree and propose new methods that allow us to estimate its values under different challenging scenarios (luck of data training, large volume of datasets and streaming datasets).
2016-12-08 14:00
Prelegent (spoza ISI):
płk Jerzy Grzyb
Zagadnienia: 1. Baza danych scenariusza - tworzenie ORBAT w systemie JTLS z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. 2. Gromadzenie danych z użyciem repozytorium danych scenariusza SDR. 3. Wykorzystanie gromadzonych danych przez komórki analityczno-ocenowe w trakcie przebiegu ćwiczenia CAX.
2016-12-01 14:00
Prelegent (spoza ISI):
Piotr Biernacki
Podczas seminarium zostanie omówiona koncepcja tworzenia modeli symulacyjnych w notacji BPMN oraz zaprezentowana metoda weryfikacji pomysłów na usprawnienie procesu poprzez symulację procesu w wersji aktualnej i poprawionej. Podczas omawiania modeli symulacyjnych pokazane będzie znaczenie takich zagadnień jak sposób generowania transakcji, przydzielanie zasobów z określaniem ich kosztów, wpływ harmonogramu dostępności zasobów na realizację procesu oraz metody prezentacji wyników. Seminarium odbędzie się z wykorzystaniem narzędzi od symulacji procesów i zostaną wykonane symulacje „na żywo”.
2016-11-24 14:00
Prelegent (spoza ISI):
płk Grzegorz Kott
1. Proces przygotowania ćwiczeń i praktyczne aspekty jego realizacji. 2. Przedsięwzięcia realizowane w trakcie przebiegu ćwiczenia. 3. Rola, miejsce i zadania personelu Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w trakcie przebiegu ćwiczenia. 4. Omówienie ćwiczenia
2016-11-17 14:00
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Omówienie zasad organizacji seminariów ISI. Podsumowanie obron prac dyplomowych w poprzednim semestrze. Omówienie wyników działalności dydaktycznej instytutu w poprzednim roku akademickim. Omówienie podziału zadań dydaktycznych na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego. Sprawy różne.
2016-10-27 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. Piotr Kosiuczenko
Maszyny stanu języka UML należą do podstawowych środków specyfikacji i modelowanie systemów obiektowo zorientowanych i stanowią przedmiot intensywnych badań naukowych. Jednakże, problem syntezy maszyn stanów ze specyfikacji kontraktowych nie został właściwie zbadany. W naszym wystąpieniu przedstawimy ten problem i sposób jego rozwiązania. W szczególności, zostanie omówiona metoda syntezy maszyn stanów ze specyfikacji kontraktowych. Zaproponowana metoda jest formalnie zdefiniowana, ma dobrze zdefiniowane podstawy matematyczne oraz jest poprawna semantycznie. W naszym wystąpieniu omówimy aspekty formalne zaproponowanej metody, przedstawimy jej własności i przykładowe zastosowanie.
2016-06-30 14:15
Prelegent (ISI):
Damian Dzida
Przedmiotem prezentacji będą problemy modelowania procesów związanych z formowania opinii w sieciach społecznych. Zaprezentowany zostanie nowy model matematyczny i symulacyjny rozpowszechniania opinii, uwzględniający zjawisko agitacji. W modelu wykorzystano podejścia agentowe do modelowania zachowania jednostki. Poszczególne agenty realizują elementarne działania związane z ustalaniem opinii własnej na podstawie opinii otoczenia, komunikacji z innymi agentami oraz zjawiskiem agitacji. Opracowany model pozwala również uwzględniać różne klasy modeli sieci społecznych, a w szczególności sieci złożonych i sieci regularnych. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wyniki dotychczasowych eksperymentów zrealizowanych z wykorzystaniem opracowanego symulatora oraz plany badań dalszych.
2016-06-23 14:15
Prelegent (ISI):
mgr inż. Marcin Paź
W referacie zaprezentowany zostanie aktualny stan prac nad rozprawą doktorska tuż przed otwarciem przewodu doktorskiego. W rozprawie weryfikowana jest następująca teza badawcza: „Opracowanie modeli i metod analizy sieci botnet pozwala na budowę komputerowych narzędzi umożliwiających identyfikację, prognozowanie rozwoju oraz zwalczanie tych sieci.” W celu weryfikacji tej tezy sformułowano następujące zadania badawcze: · Opracowanie modelu cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem występowania zagrożeń typu botnet. · Analiza charakterystyk strukturalnych i ilościowych sieci botnet. · Opracowanie metod identyfikacji sieci botnet z uwzględnieniem „cyklu życia” tych sieci. · Opracowanie metod prognozowania rozwoju sieci botnet. · Opracowanie metod zwalczania sieci botnet (przejmowania nad nimi kontroli). · Konstrukcja prototypu komputerowego narzędzia umożliwiającego identyfikację, prognozowanie rozwoju oraz zwalczanie sieci botnet. · Weryfikacja opracowanych modeli i metod w oparciu o dane historyczne.​
2016-05-12 14:15
Prelegent (ISI):
Cezary Bartosiak
2016-04-07 14:15
Prelegent (spoza ISI):
gen. bryg. rez. dr inż. Adam Sowa, doradca Rektora WAT ds. kosmicznych i satelitarnych
Cele spotkania: 1) Poinformować o działaniach WAT w obszarze satelitarnym, kluczowych polskich programach satelitarnych, elementach i technologiach istotnych dla obronności i bezpieczeństwa Państwa; 2) Przedstawić rolę WAT, propozycje kierunków działania oraz celów strategicznych w obszarze satelitarnym; 3) Uzyskać opinię odnośnie do przedstawionych propozycji oraz ocenę możliwości zaangażowania się Wydziału Cybernetyki w projekty satelitarne; identyfikacja obszarów zainteresowania.
2016-03-10 14:15
Prelegent (ISI):
Piotr Olszewski
W ramach seminarium przedstawione zostaną wyniki prac w zakresie analizy, oceny oraz modelowania procesów związanych z dystrybucją informacji o zaufaniu w heterogenicznym środowisku sieciowym. Na podstawie krótkiego wprowadzenia w w szerszą problematykę zarządzania tożsamością cyfrową i infrastrukturą klucza publicznego zostanie przedstawiona analiza krytyczna obecnie funkcjonujących modeli dystrybucji zaufania wraz z autorskimi propozycjami podstawowych pojęć. Po omówieniu zidentyfikowanych przez prelegenta problemów zarządzania dystrybucją informacji o zaufaniu w środowiskach rozproszonych systemów informatycznych szczebla taktycznego zaprezentowane zostaną propozycje nowego ujęcia modeli zaufania odpowiadające potrzebom i wymaganiom w zakresie współdziałania systemów informatycznych szczebla taktycznego.
2016-03-03 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
1. Przedstawienie informacji o projektach B+R realizowanych w ISI. 2. Ocena realizacji zadań dydaktycznych przez doktorantów. 3. Wnioski z obron prac dyplomowych. 4. Sprawy różne.
2016-01-28 14:15
Prelegent (ISI):
mgr. inż. Grzegorz Pieniążek
Model matematyczny procesu występowania zagrożeń oraz zabezpieczeń w organizacji biznesowej z punktu widzenia jej bezpieczeństwa informacyjnego. Miary jakości stosowania zabezpieczeń. Pojęcie strategii stosowania zabezpieczeń i sformułowanie zadania optymalizacyjnego wyboru strategii. Metoda rozwiązania sformułowanego zadania optymalizacyjnego. Zagadnienie pomocnicze stosowania zabezpieczeń optymalnych przy pełnej informacji o zagrożeniach. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów.
2016-01-14 13:30
Prelegent (ISI):
prof. dr hab. Zbigniew Huzar
Prelegent (spoza ISI):
Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska
Modelowanie konceptualne odgrywa ważną rolę w rozwoju oprogramowania. Modele konceptualne, opracowane w początkowej fazie wytwarzania oprogramowania, budowane w oparciu o wiedzę dziedzinową, powinny one być zgodne z rzeczywistością, do której się odnoszą. Istniejące ontologie, zwłaszcza dziedzinowe, mogą być postrzegane jako cenne źródło wiedzy domenowej. Pierwsza część seminarium jest przeglądem zagadnień związanych z inżynierią ontologii. Druga, zasadnicza część seminarium przedstawia podejście wspierające rozwój modeli konceptualnych na bazie wiedzy reprezentowanej przez ontologie dziedzinowe. Właściwością podejścia jest to, że opracowany model domeny zachowuje spójność z ontologią dziedzinową w kontekście rozwiązywanego problemu dziedzinowego.
2015-11-19 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
1. Szkolenie z zakresu wprowadzania danych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). 2. Sprawy różne
2015-11-12 14:15
Prelegent (spoza ISI):
Piotr Zapert, Instytut Optoelektroniki, WAT
Celem rozprawy jest utworzenie modelu oraz narzędzia programowego do wspomagania podejmowania decyzji przez osoby funkcyjne zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności poprzez optymalizację dyslokacji sił i środków służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dziedzinowe w regionie. Model ogólny rozmieszczania sił i środków umożliwi wyznaczanie rozwiązań dostosowanych do konkretnych problemów, a przez to bardziej efektywnych od tych wyznaczonych przy użyciu aktualnie stosowanych modeli. W odróżnieniu od standardowych modeli pokrycia, składowe wskaźnika oceny rozmieszczeń definiowane są dynamicznie oraz wyznaczane przez dokładne i rozmyte systemy ekspertowe, symulację komputerową, wnioskowanie statystyczne. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie metody rozwiązania do konkretnego problemu, uwzględnienie niepewności i nieokreśloności zagrożeń, a także korzystanie z zalet wybranych, obecnie stosowanych modeli.
2015-11-05 14:15
Prelegent (spoza ISI):
Łukasz Tomczyk, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wystąpienie autora dotyczy doskonalenia skuteczności organizacji i kierowania działaniami z zakresu ratownictwa medycznego po zajściu zdarzenia o charakterze masowym. Z analizy problemu, wynika iż w zdarzeniach masowych najważniejsza jest organizacja i zarządzanie pomocą medyczną, ze względu na upływający czas, w którym zdrowie osób poszkodowanych ulega znacznemu pogorszeniu i w rezultacie w wielu przypadkach grozi utratą życia. W tym celu autor opracował model Sieciocentrycznego Systemu Kierowania Ratownictwem Medycznym w przypadku zdarzenia o charakterze masowym (SSKRM). Rozpatrzono zagadnienie optymalizacji użycia sił i środków ratownictwa medycznego w zdarzeniu masowym.
2015-10-22 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Spotkanie metodyczne ISI.
2015-06-18 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Omówienie nowych programów szczegółowych wprowadzanych w semestrze następnym. Ocena przygotowania studentów do sesji egzaminacyjnej. Omówienie sposobu realizacji obron prac dyplomowych. Informacja o wymogach wprowadzania publikacji do bazy Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania prac w tworzeniu nowych planów i programów studiów. Sprawy różne.
2015-06-11 13:30
Prelegent (spoza ISI):
Przedstawiciele firmy SAS
2015-05-28 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. Jerzy Surma
Prelegent (spoza ISI):
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa
Podstawowym celem seminarium jest przedstawienie wyników projektu badawczego NCN, w ramach którego badano rzeczywiste zachowania, interakcje oraz zarządzanie ustawieniami prywatności przez kilkuset użytkowników serwisu Facebook. Dodatkowo przedstawione zostaną wybrane wyniki badań w zakresie eksperymentów społecznych wielkiej skali w serwisach społecznych on-line i ich implikacje na zastosowania we współczesnym biznesie, obronności i życiu społecznym.
2015-05-07 14:15
Prelegent (ISI):
dr inż. Rafał Ładysz
Prelegent (spoza ISI):
George Mason University, Fairfax, VA (USA)
W wystąpieniu spośród wielu parametrów biometrycznych autor koncentruje się na kardiowaskularnych (największą uwagę przykładając do HRV) do rozpoznawania stresu. W tym celu wykorzystuje metody entropijne (ze szczególnym uwzględnieniem SampEn-triplex) prezentując również inne możliwe podejścia. Autor przedstawia dodatkowo wyniki dotyczące wpływu muzyki na ogólny komfort życia i zdrowie, jak również próbuje odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu bodźce akustyczne pomagają w analizie HRV.
2015-04-02 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Spotkanie przedświąteczne Instytutu.
2015-03-12 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
1. Podsumowanie działalności badawczej oraz ocena aktywności i rozwoju kadry instytutu za rok poprzedni. Przedstawienie wniosków. 2. Przedstawienie informacji o projektach B+R realizowanych w ISI. 3. Ocena realizacji zadań dydaktycznych przez doktorantów. 4. Wnioski z obron prac dyplomowych. 5. Sprawy różne
2015-03-05 22:45
Prelegent (spoza ISI):
dr Marek Szelągowski, dynamic BPM
Celem prezentacji jest pokazanie w jaki sposób rozszerzenie tradycyjnego zarządzania procesowego (BPM) zgodnie z koncepcją dynamic BPM, zapewnia organizacjom codzienną zdolność do tworzenia nowej wiedzy, a także ciągłe działanie mechanizmów weryfikacji posiadanej wiedzy. Możliwość ograniczonego eksperymentowania i pozyskiwania wiedzy w ramach realizowanych procesów biznesowych pozwala na nieprzerwane tworzenie praktycznie przydatnej wiedzy oraz poddawanie posiadanej wiedzy obiektywnej i niezależnej ocenie klientów. Zgodnie z koncepcją Remusa i Schuba prezentacja pokazuje jak można spójnie połączyć dynamic BPM i KM w celu budowania trwałej (nawet w środowisku hiperkonkurencyjnym) przewagi konkurencyjnej na przykładzie procesów decyzyjnych np. szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).
2015-01-29 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
2015-01-08 14:15
Prelegent (spoza ISI):
Albert Ambroziewicz
W ramach referatu zaprezentowane zostanie podejście badawcze zastosowane w rozprawie doktorskiej pt. "Wzorce logiki aplikacji – język opisu, jego implementacja i zastosowania praktyczne". Rozprawa dotyczy zagadnienia powtarzalnych rozwiązań występujących w ramach przepływów logiki aplikacji. Celem pracy było uzasadnienie tezy o możliwym podniesieniu efektywności i jakości pracy analityka systemowego przez wykorzystanie wzorców analitycznych. Referat obejmuje umiejscowienie poruszanej tematyki w ramach przeglądu sposobów realizacji idei wzorców w inżynierii oprogramowania oraz przedstawienie metody wzorców logiki aplikacji wraz z jej implementacją. W ramach seminarium omówiona zostanie zastosowana w pracy metoda badawcza, sposoby walidacji uzyskanych wyników oraz potencjalny rozwoju zaprezentowanej metody.
2014-12-18 13:30
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Odprawa metodyczna połączona ze spotkaniem przedświętecznym pracowników Instytutu.
2014-11-13 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
2014-10-23 14:15
Prelegent (spoza ISI):
mgr inż. Grzegorz Pawiński, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska
Praca dotyczyć będzie optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów dla problemu szeregowania zadań w projektach z ograniczonymi zasobami (RCPSP). Do tego celu zostaną użyte nowe algorytmy ewolucyjne, które pozwolą na znaczne zmniejszenie kosztów projektu wykorzystując w pełni przydzielony czas na jego wykonanie. Proponowany wariant RCPSP polega na dodatkowym ograniczeniu dostępności zasobów, poprzez wstępne przypisanie do nich zadań, które nie mogą być zmieniane w procesie optymalizacji. Rozwiązanie postawionego problemu oparte będzie na dwóch komplementarnych podejściach do procesu ewolucji, a mianowicie na rozwojowym programowaniu genetycznym oraz metaheurystyce sterowanej funkcją zysku. Oba podejścia są relatywnie nowe i jak dotąd stosowano je rozłącznie oraz w ograniczonym zakresie.
2014-07-03 14:15
Prelegent (ISI):
mgr inż. Tomasz Protasowicki
Zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli jest jednym z nadrzędnych interesów narodowych RP. Obecna organizacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP (SBN RP) jest niedostatecznie uregulowana w przepisach prawnych oraz rozproszona. Ponadto SBN RP zawiera elementy redundantne, co czyni go skomplikowanym i nieefektywnym (zarówno w zakresie realizowanych działań, jak również w ujęciu ekonomicznym). Konieczne są zmiany w uregulowaniach prawnych oraz opracowanie metodyki transformacji tego systemu obejmującej zarówno warstwy biznesową i informacyjną, jak również obszar ICT. Jako podstawa tej metodyki została zaproponowana koncepcja architektury korporacyjnej. W ramach wystąpienia przedstawione zostaną: 1. Uwarunkowania transformacji SBN RP; 2.Koncepcja transformacji SBN RP z zastosowaniem architektury korporacyjnej; 3. Założenia integracji z innymi metodykami, narzędziami i technikami.
2014-06-26 14:15
Prelegent (spoza ISI):
Krzysztof J. Stencel, prof UW, MIMUW
MapReduce is a parallel distributed programming model of processing large datasets in computing clusters. It is widely used in practice and has a number of open-source more-or-less mature implementations. Although numerous parallel programming models have been proposed so far, they are mostly theoretical constructs or have severe limitations that push their applications to niches (e.g. GPU). Yet MapReduce is the first model that is (1) practically implementable and (2) almost limitless. The notion of complexity of actual MapReduce algorithms is significantly more difficult to define, measure and research than the complexity of classic algorithms. In the literature, there are partial accounts on this complexity, e.g. the communication complexity measured as the number of tuples resulting from the Map phase. In this talk I will discuss the recently (2013) proposed notion of minimal MapReduce algorithms that is probably the first complete answer to the question of MapReduce complexity. It takes care of all the aspects: the complexity of Map and Reduce functions and the communications complexity. Furthermore, it allows relating the real complexity of a MapReduce algorithm to the corresponding sequential algorithm. Another interesting Google-originated programming paradigm called Pregel is concerned with processing of large graphs. It has similar key attributes as MapReduce: it is parallel, distributed, scalable and, what is most important, implementable. I will also talk on even most recent (2014) so called practical Pregel algorithms (PPA) that are the first holistic approach to the complexity of Pregel computation. PPAs are Pregel counterparts of minimal MapReduce algorithms.
2014-06-05 14:15
Prelegent (spoza ISI):
mgr. Michał Dyk, WCY
Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój sieci sensorowych a w szczególności wywodzącej się z nich koncepcji Internetu Rzeczy. W efekcie jesteśmy otoczeni wciąż rosnącą liczbą różnorodnych urządzeń, do których dostęp, a przede wszystkim do gromadzonych przez nie danych, staje się powszechny i coraz prostszy. Przedstawiona zostanie koncepcja wykorzystania tego faktu w celu rozszerzenia naszej percepcji, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na informacje, których uzyskanie nie byłoby możliwe bez wsparcia sensorów. Podstawą koncepcji jest formalny opis percepcji oraz zapis informacji z wykorzystaniem tzw. infonów.
2014-05-29 14:15
Prelegent (spoza ISI):
dr inż. Bohdan J. Naumienko
Uniwersalne algebry, a zwłaszcza stochastyczne algebry uniwersalne znajdują szerokie zastosowanie w nowoczesnych technologiach i naukach ścisłych, w tym przede wszystkim w bioinformatyce, lub dokładniej w zagadnieniach kodowania i odczytywania kodów zarówno w systemach komunikacyjnych i informacyjnych, jak i w organizmach żywych. Również aparat pojęciowy takich algebr i uzyskane ostatnio wyniki pozwalają na istotne poszerzenie horyzontu poznania w dziedzinach badań podstawowych, dla przykładu w teorii kategorii i półkrat, logik kwantowych, czy w teorii optymalizacji na zbiorach wypukłych. Z uwagi na krytyczny problem nieadekwatności modelu bramek NOR i NAND do wyjaśniania zjawisk powstawania i leczenia chorób dziedzicznych, w niniejszej prezentacji uniwersalne algebry stochastyczne są wykorzystywane do modelowania zagadnienia przenoszenia kodu genetycznego, od DNA poprzez transkrypcję do RNA i dalej, przez translację, do białka.
2014-05-15 14:15
Prelegent (ISI):
dr inż. Wiesław Barcikowski
W ramach prezentacji tematu "Zarządzanie usługami informatycznymi - wprowadzenie" zostaną poruszone nw. zagadnienia: - problemy współpracy: biznes - IT, - wyzwania zarządzania usługami informatycznymi, - definicja i budowa usługi informatycznej, - standardy wspierające zarządzanie usługami informatycznymi, - krótkie przedstawienie standardu ITIL (Information Technology Infrastructure Library), - krótkie omówienie wybranych procesów zarządzania usługami informatycznymi: zarządzanie incydentem, problemem, zmianą, konfiguracją, pojemnością, dostępnością, poziomem usług, - informacja o systemach i narzędziach wspierających zarządzanie usługami informatycznymi, - wybrane aspekty wdrażania systemów zarządzania usługami informatycznymi w organizacjach.
2014-05-08 14:15
Prelegent (spoza ISI):
dr inż. Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski
Obecny dynamiczny rozwój technik obliczeniowych umożliwia istotne przyspieszenie obliczeń odnoszących się do problemów numerycznych jakie obecnie napotyka się w obszarach optyki kwantowej, a także informatyki kwantowej. W trakcie seminarium omówiony zostanie zestaw metod numerycznych który min. charakteryzuje się lepszym wykorzystaniem nowych możliwości obliczeniowych w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań jak „Quantum Optics Toolbox for Matlab” czy też QuTIP. Zaprezentowane zostaną przykładowe obliczenia odnoszące się do symulowania układu kwantowego, którego dynamikę można opisać za pomocą tzw. hamiltonianu trójlinowego, przy zastosowaniu metody kwantowych trajektorii oraz metody dyfuzji stanu kwantowego.
2014-04-10 14:15
Prelegent (ISI):
Zbigniew Wesołowski
Jednym z wyzwań współczesnej nauki jest badanie i modelowanie zjawisk zachodzących w strukturach fizycznych złożonych z wielu pozostających w interakcji elementów. Na podstawie wyników dotychczasowych badań złożonych systemów fizycznych (np. przepływy turbulentne, trzęsienia ziemi, lawiny), systemów biologicznych (np. kolonie mrówek, organizmy żywe), sieci socjalnych (np. systemy transportowe, systemy gospodarcze, sieci społecznościowe), systemów informacyjnych (np. sieci komputerowe, systemy obliczeń równoległych i rozproszonych), pozwalają na stwierdzenie, iż nikt nie rozumie zachodzących w nich zjawisk i procesów. Konsekwencją tego faktu jest między innymi to, iż dotychczas nie opracowano wiarygodnych metod modelowania matematycznego tych fenomenów świata fizycznego. Oznacza to, iż za otwarte należy uznać między innymi zagadnienia predykcji, oceny efektywności, czy też sterowania systemami o dostatecznie dużej złożoności. Celem seminarium jest prezentacja metody badania efektywności systemów rozproszonych opartych na przesyłaniu komunikatów. Metoda ta wykorzystuje symulację stochastyczną procesu przesyłania komunikatów przez wiele rozproszonych procesów obliczeniowych. Przedstawiony zostanie algorytm symulacji oraz przykładowe wyniki.
2014-03-13 14:15
Prelegent (spoza ISI):
dr Wojciech Kempa Instytut Matematyki, Wydział Matematyki Stosowanej, Politechnika Śląska
W ramach prezentacji przedstawione będą: 1. Klasyczne systemy ze skończoną i nieskończoną pojemnością bufora. 2. Systemy z jednokrotnym i wielokrotnym zawieszaniem obsługi pakietów. 3. Modele z mieszanymi procedurami zawieszania obsługi pakietów. 4. Systemy z aktywnym zarządzaniem kolejką pakietów. (Temat i abstrakt są sformułowane przez pana profesora Mariana Chudego)
2014-03-13 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
1. Podsumowanie działalności badawczej instytutu za rok poprzedni. Przedstawienie wniosków; 2. Przedstawienie informacji o projektach B+R realizowanych w ISI w latach 2013-2014; 3. Ocena stopnia wykorzystania doktorantów w procesie dydaktycznym; 4. Ocena stanu przygotowania tematów prac dyplomowych na 2015 rok; 5. Sprawy różne.
2014-01-16 14:15
Prelegent (spoza ISI):
mgr inż. Karol Tomaszewski (WCY)
W ramach projektu badawczego rozpoznane zostały metody poprawy wydajności obiektowych baz danych. Zaproponowana została metoda klasteryzacji, bazująca na analizie otoczenia obiektów. Do badania wydajności wybranych metod klasteryzacji opracowany został symulator dyskretnozdarzeniowy, sumulujący działanie procesu materializacji w SZBD. Celem eksperymetu symulacyjnego jest również dobranie właściwych parametrów metod klasteryzacji.
2014-01-09 14:15
Prelegent (spoza ISI):
Robert Kosla, Dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności na Region Europy Środkowej i Wschodniej, Microsoft, CEE HQ Monachium
Treść wystąpienia dotyczy zdefiniowania obszarów, w których sektor prywatny ma strategiczne znaczenie dla sił zbrojnych przy budowie systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych we wsparciu zarówno klasycznych działań kinetycznych (m.in. w ramach zdolności C4ISR) jak i operacji w cyberprzestrzeni. Zaprezentowane zostaną poziomy dojrzałości systemów teleinformatycznych pod kątem ich gotowości do bezpiecznego i efektywnego przetwarzania informacji z pola walki oraz informacji wywiadowczych. Omówione zostaną dotychczasowe projekty realizowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) bazujące na technologiach Microsoft, a także planowane projekty Agencji NCIA na rzecz NATO i państw członkowskich. Dodatkowo, przedstawione zostaną informacje dotyczące prowadzonych od roku 2010 przez Microsoft globalnych operacji identyfikacji, zakłócania i wyłączania sieci typu Botnet, wykorzystywanych przez grupy przestępcze do ukierunkowanych ataków sieciowych, często z wykorzystaniem niechcianej korespondencji.
2013-12-19 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Prowadzący: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
2013-11-28 14:15
Prelegent (spoza ISI):
mgr inż. Marta Lignowska
Modelowanie rzeczywistości jest obecnie nieodłącznym elementem większości badań i analiz złożonych systemów, organizacji, czy procesów. W prezentacji zostanie omówiona istota modelowania ścieżek klinicznych oraz ich badania z wykorzystaniem symulatora procesów biznesowych. Dodatkowo zostanie zaprezentowana metoda podejmowania decyzji w celu optymalizacji parametrów ścieżek klinicznych, która oparta jest o metody interaktywne, a także algorytmy genetyczne oraz optymalizację wielokryterialną.
2013-11-21 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
2013-11-14 14:15
Prelegent (spoza ISI):
mgr inż. Maciej Brzozowski (Politechnika Białostocka)
Największym zagrożeniem dla projektów zarówno programowych, jak i sprzętowych, jest inżynieria wsteczna, czyli proces badania produktu w celu ustalenia zasady jego działania. Jedną z metod ochrony własności intelektualnej jest obfuskacja - proces przekształcania kodu źródłowego, podczas którego projekt zachowuje pełną funkcjonalność, przy równoczesnym utrudnieniu analizy i rozumienia jego działania. Podczas prezentacji zostanie przeanalizowany wpływ opisu projektu na jego parametry techniczne oraz zostaną zaproponowane ekwiwalentne rozwiązania opisu sprzętu, które pozwolą w efektywny sposób zabezpieczyć własność intelektualną do projektów sprzętowych.
2013-11-07 14:15
Prelegent (spoza ISI):
mgr inż. Bartosz Jasiul (Wojskowy Instytut Łączności)
2013-10-31 14:15
Prelegent (spoza ISI):
mgr inż. Kamil Komański (Wydział Cybernetyki WAT)
Prezentacja zawiera krótkie wprowadzenie w proces testowania, jego rolę w procesie wytwarzania oprogramowania. Pokazuje typy i poziomy testów. Wyjaśnia różnice pomiędzy przypadkami wysokopoziomowymi i niskopoziomowymi. Następnie opisuje propozycję metody projektowania przypadków testowych w oparciu o specyfikację wymagań. Wprowadzony zostanie model opisujący system informatyczny z punktu widzenia atrybutów wejściowych aplikacji oraz związków, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Na jego podstawie zaproponowany zostanie model przypadku testowego wysokiego poziomu. Model przypadku jest podstawą zaproponowanej metody projektowania przypadków testowych wysokiego poziomu. Częścią metody jest algorytm, który na podstawie zaproponowanej struktury opisującej przypadek testowy generuje zbiór gotowych do wykorzystania przez testera (bądź automat testowy) przypadków testowych niskiego poziomu, czyli zestawów danych testowych.
2013-10-10 14:15
Prelegent (ISI):
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Prowadzący: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT