Jesteś tutaj

Zakład Inżynierii Oprogramowania

Zakład Inżynierii Oprogramowania (ZIO) powstał 1 czerwca 2000r. Stanowi on jeden z pięciu zakładów w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT.

Do jego podstawowych zadań należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, a także podstaw baz danych.

Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów w Wydziale Cybernetyki WAT i poza nim.

W skład zakładu wchodzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu:

 • algorytmiki
 • technik progrogramowania
 • systemów baz danychh
 • systemów operacyjnych
 • przetwarzania rozproszonego
 • sieci komputerowych
 • bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
 • wspomagania decyzji
 • informatycznych technologii dla Internetu
 • oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.

Prowadzą oni w tym zakresie zajęcia dydaktyczne, aktywną działalność naukowo-badawczą, jak również prace w biznesie informatycznym, gdzie również są cenionymi fachowcami.

Nasze zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • języki i techniki programowania (strukturalnego, obiektowego, współbieżnego)
 • systemy baz danych (obiektowych, temporalnych, rozproszonych)
 • mechanizmy systemów w serwerach danych
 • techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych
 • metody badania jakości programów współbieżnych
 • konstrukcje oprogramowania systemowego
 • technologie sieci rozległych i sieci Internet
 • projektowania i integracja systemów rozproszonych
 • projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych
 • projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacja procesów biznesowych
 • technologia elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych
 • polityka ochrony danych w systemach informatycznych
 • systemy wspomagania decyzji
 • sieci semantyczne i sztuczna inteligencja.

Przedstawiona powyżej tematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach doktorskich, artykułach w prasie fachowej, referatach na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także w postaci monografii. Pracownicy zakładu uczestniczą ponadto w seminariach Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie biorą czynny udział w seminariach IPI PAN.

ZIO odpowiada za kształcenie w następujących grupach przedmiotów:

Nazwa przedmiotu
Charakterystyka
Wprowadzenie do programowania

Podstawowe techniki programowania strukturalnego: implementacja algorytmów i struktur danych w języku Pascal.

Programowanie współbieżne

Podstawowe techniki programowania współbieżnego. Teoria i praktyka programowania współbieżnego i rozproszonego. Narzędzia do komunikacji i synchronizacji zadań. Realizacja w środowisku Delphi Pascal, Modula2, Ada.

Programowanie obiektowe

Podstawy teorii programowania i projektowania obiektowego i zorientowanego obiektowo: notacje, techniki, narzędzia. Podstawy obiektowości w środowiskach Delphi Pascal, C++, Modula2, Java.

Pracownia problemowa technik programowania

Samodzielna implementacja programów strukturalnych w środowisku Borland Pascal/Delphi Pascal.
Samodzielna realizacja programów współbieżnych w środowisku Modula2/Delphi Pascal (C++).

Wstęp do bazy danych
i algorytmów

Podstawy bazy danych, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy i post-relacyjny model danych. Elementy projektowania baz danych. Język SQL i OQL.

Pracownia problemowa baz danych

Samodzielna realizacja oprogramowania przetwarzania danych w środowisku SYNON, DB2, Oracle.

Elementy systemów operacyjnych

Wprowadzenie do systemów operacyjnych: historia, podstawowe definicje, struktury (prosta, warstwowa, mikrojądro). Realizacja oprogramowania systemowego w środowisku Windows NT.

Systemy operacyjne
Systemowe mechanizmy zarządzania zasobami: przydział procesora, zarządzanie PAO, urządzeniami zewnętrznymi. System operacyjny UNIX i Solaris.
Oprogramowanie sieci komputerowych
Podstawy sieci komputerowych: Architektura, protokoły komunikacyjne, planowanie sieci. Organizacja i użytkowanie sieci Intranet/Internet. Konfiguracja usug sieciowych, użytkowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie systemami Windows NT, 9.x. oraz Linux i Novell NetWare.
Systemy przetwarzania rozproszonego Teoretyczne i praktyczne podstawy architektury i funkcjonowania systemów rozproszonych. System operacyjny QNX (technologia 3-warstwowa), systemy klient-serwer oraz technologie środowisk rozproszonych i obiektowych (CORBA, COM/DCOM, COM+, EJB).
Pracownia problemowa systemów przetwarzania rozproszonego Projekt i implementacja systemu przetwarzania rozproszonego na platformie CORBA, COM+.
Systemy pracy grupowej Techniczne aspekty organizacji i zarządzania systemami pracy grupowej. Przykłady systemów Lotus Notes i Novell Group Wise.
Systemy elektronicznej wymiany informacji
Organizacja systemów klasy EDI. Podstwowe mechanizmy zarządzania przepływem prac w systemach pracy grupowej. Przykłady systemów klasy EDI.
Ochrona i bezpieczństwo danych w systemach informatycznych Techniczne aspekty ochrony danych w systemach informatycznych. Systemowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa danych w SZD: DB2, SYNON i Oracle. Systemowe mechanizmy bezpieczeństwa w SO: UNIX, Windows NT i Solaris.
Systemy uwarunkowane czasowo Podstawy oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Przegląd systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Przykład systemu operacyjnego QNX.
Systemy operacyjne i język C (kryptologia) Podstawy teorii i praktyki systemów operacyjnych. Systemowe mechanizmy zarządzania zasobami: przydział procesora, zarządzanie PAO, urządzeniami zewnętrznymi. System operacyjny UNIX i Solaris. Oprogramowanie warstwy systemowej 
w języku C.
Ochrona bazy danych (kryptologia) Techniczne aspekty ochrony baz danych. Systemowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa danych w SZD: DB2, SYNON i Oracle.
Bazy danych (kryptologia) Projektowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych. Administracja bazą danych - język SQL. Zapoznaie z systemami DB2, SYNON, Oracle.
   

 

 Wykaz przedmiotów w poszczególnych grupach jest następujący:

Nazwa grupy przedmiotu
Nazwy przedmiotów
Podstawy programowania dla nieinformatyków (PP)
Podstawy informatyki (Inf)
Podstawy Informatyki (WPTW)Informatyka (ZiM)
Techniki programowania (TP)
Algorytmika (Inf - um)
Wstęp do programowania (Inf)
Programowanie obiektowe (Inf)
Programowanie współbieżne (Inf)
Techniki Programowania (Inf, Inf-um, WPTW)
Technologie ochrony danych (TOD) Ochrona i bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych (Inf)
Ochrona baz danych (Inf, Krypt)
Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych (PSSI)
Bezpieczeństwo danych w sieciach informatycznych (WPTW)
Podstawy baz danych (PBD) Wstęp do baz danych i algorytmów (Inf)
Bazy danych (Inf, Krypt)
Bazy danych (Inf, Ele)
Podstawy systemów rozproszonych (PSR) Systemy przetwarzania rozproszonego (Inf)
Przetwarzanie rozproszone (ZiM)
Systemy przetwarzania rozproszonego (PSSI)
Technologie sieciowego oprogramowania użytkowego (TSOU) Organizacja i projektowanie witryn internetowych (TPSA)
Systemy pracy grupowej (Inf)
Systemy elektronicznej wymiany informacji (Inf)
Użytkowe oprogramowanie sieci (PSSI)
Podstawy systemów operacyjnych (PSO) Elementy systemów operacyjnych  (Inf)
Elementy systemów operacyjnych  (Inf, Krypt)
Systemy operacyjne (Inf)
Systemy operacyjne i język C (Krypt)
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego (Inf, Ele)
Podstawy sieci komputerowych (PSK) Oprogramowanie sieci komputerowych (Inf)
Sieci komputerowe (ZiM)
Oprogramowanie sieci komputerowych (PSSI)
Organizacja i administrowanie systemami klient-serwer (TPSA)

Inf - Informatyka,
ZiM -Zarządzanie i Marketing,
Krypt -kryptologia,
Ele - studia na Wydziale Elektroniki,
PSSI - podyplomowe studium systemów informatycznych,
WPTW - podyplomowe studium wybranych problemów techniki wojskowej,
TPSA - podyplomowe studium dedykowane dla TP S.A.

 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów są dostępne w Dziekanacie Wydziału Cybernetyki WAT, tel. +48 22 6837150.
 
Materiały dydaktyczne do niektórych przedmiotów prowadzonych przez pracowników ZIO są dostępne 
w trybie public domain w internecie. Bez ograniczeń można je wykorzystywać wyłącznie w działalności edukacyjnej na różnych jej płaszczyznach.
Nasi koledzy z ZIO mają również swój współudział w prowadzeniu zajęć na uczelniach poza WAT na kierunkach informatycznych i ekonomicznych, jak również w powstaniu materiałów do wielu różnych wykładów. Polecamy między innymi interesujące wykłady z inżynierii oprogramowania, których można wysłuchać w PJWSTK w Warszawie.
Profesura
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Andrzej Walczak nauki techniczne 19-01-2011
Habilitacja
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Kazimierz Worwa Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 10-05-2005
Andrzej Walczak Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych nauki techniczne inżynieria materiałowa fizyka ciekłych kryształów 18-11-1999
Doktorat
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Karol Antczak Generative Models for Training and Evaluation of Deep neural Networks in Medicine: Selected Applications nauki techniczne informatyka 07-06-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Paweł Moszczyński Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ - półprzewodnik nauki techniczne Elektronika 27-06-2017 Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Andrzej Walczak Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych nauki techniczne fizyka i mechanika ciała stałego 28-01-1987 Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
Kazimierz Worwa Optymalizacja procesu testowania oprogramowania systemów informatycznych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 03-07-1984

Karol Antczak - "Uczenie głębokie w diagnostyce medycznej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(3-4), 83-88, -, 2018

Karol Antczak, Łukasz Liberadzki - "Stenosis Detection with Deep Convolutional Neural Networks", -, 210, 1-6, -, 2018

Kazimierz Worwa - "OPTIMIZING THE STRUCTURE OF SOFTWARE SYSTEMS SUPPORTING LOGISTICS AT THE DESIGN STAGE OPTYMALIZACJA STRUKTURY OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO LOGISTYKĘ NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA", LogForum, 14 (2), 209-219, -, 2018

Kazimierz Worwa - "OPTIMIZING THE MODULE STRUCTURE OF THE PROGRAM ON THE STAGE OF ITS DESIGN", Research in Logistics & Production, 8(1), 91-102, -, 2018

Kazimierz Worwa, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Evaluating the impact of testing document management system with RFID tags software on the level of its reliability", -, 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 252-258, IEEE, -, 2018

Kazimierz Worwa, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz - "Method for Determining the Reliability Parameters of Software for Complex Decision Support Systems", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Kazimierz Worwa, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz - "Method for determining the reliability parameters of software for complex decision support systems", -, 210, 1-8, -, 2018

Maciej Kiedrowicz, Andrzej Walczak - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC'18: Systems and Technology for Personal and Information Security (Part I)", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Markov chain for heart failure diagnostic decision model with irregular Thoracic Fluid Content measurements", -, 210, 1-6, -, 2018

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Procesy Markowa w kardiografii impedancyjnej (ICG) ", -, XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Customer service processes automation in administrative office with RFID tagged documents", -, 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 234-243, IEEE, -, 2018

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Access control management in administrative office with RFID tagged documents", -, 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 244-251, IEEE, -, 2018

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Corporate Efficiency Improvement with Business Process Automation", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Corporate efficiency improvement with business process automation", -, 210, 1-8, -, 2018

Alina Jóźwikowska, Krzysztof Jóźwikowski, Michał Nietopiel, Paweł Moszczyński, Mariusz Suligowski - "The method for calculation of carrier concentration in narrow-gap n-type doped Hg1−xCdxTe structures", OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS, 49(3):121, 1-8, -, 2017

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk - "Network model of risk analysis in the technical structures", -, 125, 1-8, -, 2017

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk - "Sieciowy model analizy ryzyka w strukturach technicznych ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 33-46, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Andrzej Walczak, Karol Antczak, Michał Paczkowski - "Evaluation of diagnostic classifiers using artificial clinical cases", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Andrzej Walczak, Maciej Kiedrowicz - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC 2017: Systems and Technology for Personal and Information Security - Part II", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Zagadnienie optymalizacji rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów;, referaty konferencji, 27-32, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Simulation method of reliability evaluation for RFID based restricted access administrative office", 2017 IEEE International Conference on RFID Technology and Application (RFID-TA), 89-94, IEEE, Nowy Jork, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Programy i metodyki badań systemu informatycznego w kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 93-110, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Optymalizacja problemu rozmieszczania w szafach kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 141-150, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Symulacyjna metoda badania własności SI w kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 151-166, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk, Jarosław Napiórkowski, Andrzej Walczak - "Sieciowy model systemu bezpieczeństwa", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 9-24, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Jarosław Napiórkowski, Baltazar Bieniek, Tomasz Derski, Michał Paczkowski, Andrzej Walczak, Piotr Adamczyk - "Model kancelarii niejawnej z wykorzystaniem technologii znaczników RFID ", Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 135-174, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Kazimierz Worwa - "Using a software reliability-growth model for planning program testing process", Applications of information technologies – theory and practice, A. Jastriebow, K. Worwa (red.), seria wydawnicza COMPUTER SCIENCE IN THE XXI CENTURY, 187-196, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2015

Piotr Adamczyk - "Prawne aspekty ochrony informacji niejawnych z uwzględnieniem technik znakowania RFID", Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 9-17, Wojskowa Akademia Naukowa, Warszawa, 2015

Piotr Marciniak - "Przegląd wybranych cech technologii RFID ", Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 37-42, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Modele probabilistyczne elementów infrastruktury technicznej i komponentów programowych systemu informatycznego wspomagającego pracę kancelarii tajnej ", Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 93-118, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Estymacja miar niezawodności elementów infrastruktury technicznej i komponentów programowych systemu informatycznego wspomagającego pracę kancelarii tajnej ", Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 119-134, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Andrzej Walczak, Baltazar Bieniek - "Fuzja klasyfikatorów w diagnostyce chorób skóry", Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 143-152, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja w technologii fotonicznej ", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 119-132, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Predicting the number of errors encountered during program testing", Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce, 147-160, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, -, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki, Robert Waszkowski - "Ogólna charakterystyka procesu testowania oprogramowania", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 277-295, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki, Robert Waszkowski - "Strategia testowania systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 297-313, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski, Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Testowanie systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 315-375, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Modele i metody oceny niezawodności systemów informatycznych ", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 81-94, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Gaj, Andrzej Walczak - "Dane medyczne – postać i specyfikacja eksplorowania. Wybrane metody matematyczne eksploracji ", Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, 5-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Andrzej Walczak - "Zastosowanie IT w diagnostyce guzów płuca ", Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, 23-56, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2013

Kazimierz Worwa, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Evaluating the impact of testing document management system with RIFID tags software on the level of its reliability", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Simulation method of reliability evaluation for RFID based restricted access administrative office", 8th Annual IEEE International Conference on RIFID Technology and Applications, -, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulator funkcjonowania kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", PTSK 2017, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Andrzej Walczak - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC 2017: Systems and Technology for Personal and Information Security - Part I", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulacyjna metoda badania własności systemu w kancelarii z dokumentami RFID", PTSK 2017, -, 2017

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ – półprzewodnik", PTSK 2017, -, 2017

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja numeryczna efektu fotorefrakcyjnego w jednorodnie oświetlonej, niesymetrycznej komórce hybrydowej", PTSK 2017, -, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Customer service processes automation in administrative office with RIFID tagged documents", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Access control management in administrative office with RIFID tagged documents", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RIFID tags", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tomasz Pałys, Artur Arciuch, Andrzej Walczak, Krzysztof Murawski - "Method of Laser Beam Coding for Control Systems", INTEGRATED OPTICS - SENSORS, SENSING STRUCTURES and METHODS - 12th , Szczyrk, 2017

Tomasz Pałys, Krzysztof Murawski, Artur Arciuch, Andrzej Walczak - "Optical Driving for a Computer System with Augmented Reality Features", Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, Praga, 2017

Andrzej Walczak, Karol Antczak - "Patient Safety versus Computer Diagnosis", CSCC 2016, -, 2016

Karol Antczak - "Uczenie Głębokie w diagnostyce medycznej.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Optimization of the Document Placement in the RFID Cabinet", CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Method for assessing software reliability of the document management system using the RFID technology", CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Software simulator for property investigation of document management system with RFID tags", CSCC 2016, -, 2016

Paweł Moszczyński, Piotr Marciniak, Tomasz Derski - "Modelowanie numeryczne detektorów podczerwieni.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk, Jarosław Napiórkowski, Andrzej Walczak - "Network model of security system", CSCC 2016, -, 2016

Piotr Marciniak, Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja strojonego filtra interferencyjnego", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "System verification architecture of the input information into the information system", Zeszyty Naukowe, 4(54), 77-88, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Badanie charakterystyk procesów obiegu dokumentów ze znacznikami RFID w administracji państwowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 169-182, Warszawa, 2016

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Coupled electric fields in photorefractive driven liquid crystal hybrid cells – theory and numerical simulation", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 24, issue 4, 163-168, Warszawa, 2016

Paweł Moszczyński, Piotr Marciniak - "Nonlinear optimization approach to determine optical dispersion in liquid crystals", OPTICA APPLICATA, 46(4), 619-628, -, 2016

Jarosław Wróbel, Paweł Moszczyński, Antoni Rogalski - "Investigation of a near mid-gap trap energy level in mid-wavelength infrared InAs/GaSb type-II superlattices", SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 30, No. 11, -, 2015

Kazimierz Worwa - "Comparison of selected strategies of statistical quality control ", Research in Logistics & Production, Vol. 5, No. 4, 337-346, -, 2015

Kazimierz Worwa - "Logistyczne aspekty procesu testowania oprogramowania", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10/2015, 30-37, -, 2015

Kazimierz Worwa - "Modelowanie procesu testowania oprogramowania", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 6/2014, 359-375, Warszawa, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Analysis and model of the photorefractive-like effect in non-conductive asymmetric liquid crystal hybrid cell", Photonics Letters of Poland, 7(3), 72-74, Warszawa, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2, 115-124, -, 2015

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja filtra interferencyjnego dla zakresu terahercowego", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, vol. 6, Nr 2, 105-114, -, 2015

Andrzej Walczak - "Automatic Building of a Semantic Model of Disease Symptoms Based on Text Corpus", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 14/2014, 25-34, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Analytical method for choosing the best software supplier", Zeszyty Naukowe, 4(46)/2014, 177-194, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Analiza porównawcza wybranych strategii statycznej kontroli jakości wyrobów", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 77-83, -, 2014

Kazimierz Worwa - "Modelling the software testing process", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Rok 4 Nr 6, 359-375, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "A case study in school transportation logistics", Research in Logistics & Production, Vol. 4, Nr 1, 45-54, Poznań, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Analysis of the PageRank algorithm ", Zeszyty Naukowe, 46, 195-209, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Studium przypadku zarządzania transportem szkolnym", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 83-88, Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Evaluation of the PageRank algorithm effectiveness", Information Systems in Management, 2, 73-84, Warszawa, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model for simulation of photo-induced charges inside the hybrid LC cells", Photonics Letters of Poland, Vol. 5 (1), 11-13, -, 2013

Kazimierz Worwa - "Modelling the software testing process", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Rok 4 Nr 6, 359-375, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "A case study in school transportation logistics", Research in Logistics & Production, Vol. 4, Nr 1, 45-54, Poznań, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Analysis of the PageRank algorithm ", Zeszyty Naukowe, 46, 195-209, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Studium przypadku zarządzania transportem szkolnym", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 83-88, Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Evaluation of the PageRank algorithm effectiveness", Information Systems in Management, 2, 73-84, Warszawa, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model for simulation of photo-induced charges inside the hybrid LC cells", Photonics Letters of Poland, Vol. 5 (1), 11-13, -, 2013

Andrzej Walczak - "Automatyczna budowa semantycznego modelu objawów chorobowych na bazie korpusu słownego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 35-43, Warszawa, 2012

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12/2012, Poznań, 2012

Kazimierz Worwa - "Formalna metoda wyznaczania najlepszego producenta oprogramowania", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, 60-63, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 69-76, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Modelowanie jakości webowych systemów informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 77-86, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "On Some Challenges in Web Information Retrieval", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 165-182, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 53-57, Warszawa, 2009

Andrzej Walczak - "Przetwarzanie obrazów spolaryzowanych", ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (ELEKTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING), 9, 21-23, -, 2008

Kierownik: Karol Antczak
Okres realizacji:: 2018-09-10 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Karol Antczak
Okres realizacji:: 2017-06-06 / 2017-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2017-05-01 / 2020-04-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Karol Antczak
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2016-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2019-01-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Drozdowski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2014-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-11-05 / 2012-07-04
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -