Jesteś tutaj

Zakład Inżynierii Oprogramowania

Zakład Inżynierii Oprogramowania (ZIO) powstał 1 czerwca 2000r. Stanowi on jeden z pięciu zakładów w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT.

Do jego podstawowych zadań należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, a także podstaw baz danych.

Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów w Wydziale Cybernetyki WAT i poza nim.

W skład zakładu wchodzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu:

 • algorytmiki
 • technik progrogramowania
 • systemów baz danychh
 • systemów operacyjnych
 • przetwarzania rozproszonego
 • sieci komputerowych
 • bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
 • wspomagania decyzji
 • informatycznych technologii dla Internetu
 • oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.

Prowadzą oni w tym zakresie zajęcia dydaktyczne, aktywną działalność naukowo-badawczą, jak również prace w biznesie informatycznym, gdzie również są cenionymi fachowcami.

Nasze zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • języki i techniki programowania (strukturalnego, obiektowego, współbieżnego)
 • systemy baz danych (obiektowych, temporalnych, rozproszonych)
 • mechanizmy systemów w serwerach danych
 • techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych
 • metody badania jakości programów współbieżnych
 • konstrukcje oprogramowania systemowego
 • technologie sieci rozległych i sieci Internet
 • projektowania i integracja systemów rozproszonych
 • projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych
 • projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacja procesów biznesowych
 • technologia elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych
 • polityka ochrony danych w systemach informatycznych
 • systemy wspomagania decyzji
 • sieci semantyczne i sztuczna inteligencja.

Przedstawiona powyżej tematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach doktorskich, artykułach w prasie fachowej, referatach na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także w postaci monografii. Pracownicy zakładu uczestniczą ponadto w seminariach Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie biorą czynny udział w seminariach IPI PAN.

ZIO odpowiada za kształcenie w następujących grupach przedmiotów:

Nazwa przedmiotu
Charakterystyka
Wprowadzenie do programowania

Podstawowe techniki programowania strukturalnego: implementacja algorytmów i struktur danych w języku Pascal.

Programowanie współbieżne

Podstawowe techniki programowania współbieżnego. Teoria i praktyka programowania współbieżnego i rozproszonego. Narzędzia do komunikacji i synchronizacji zadań. Realizacja w środowisku Delphi Pascal, Modula2, Ada.

Programowanie obiektowe

Podstawy teorii programowania i projektowania obiektowego i zorientowanego obiektowo: notacje, techniki, narzędzia. Podstawy obiektowości w środowiskach Delphi Pascal, C++, Modula2, Java.

Pracownia problemowa technik programowania

Samodzielna implementacja programów strukturalnych w środowisku Borland Pascal/Delphi Pascal.
Samodzielna realizacja programów współbieżnych w środowisku Modula2/Delphi Pascal (C++).

Wstęp do bazy danych
i algorytmów

Podstawy bazy danych, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy i post-relacyjny model danych. Elementy projektowania baz danych. Język SQL i OQL.

Pracownia problemowa baz danych

Samodzielna realizacja oprogramowania przetwarzania danych w środowisku SYNON, DB2, Oracle.

Elementy systemów operacyjnych

Wprowadzenie do systemów operacyjnych: historia, podstawowe definicje, struktury (prosta, warstwowa, mikrojądro). Realizacja oprogramowania systemowego w środowisku Windows NT.

Systemy operacyjne
Systemowe mechanizmy zarządzania zasobami: przydział procesora, zarządzanie PAO, urządzeniami zewnętrznymi. System operacyjny UNIX i Solaris.
Oprogramowanie sieci komputerowych
Podstawy sieci komputerowych: Architektura, protokoły komunikacyjne, planowanie sieci. Organizacja i użytkowanie sieci Intranet/Internet. Konfiguracja usug sieciowych, użytkowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie systemami Windows NT, 9.x. oraz Linux i Novell NetWare.
Systemy przetwarzania rozproszonego Teoretyczne i praktyczne podstawy architektury i funkcjonowania systemów rozproszonych. System operacyjny QNX (technologia 3-warstwowa), systemy klient-serwer oraz technologie środowisk rozproszonych i obiektowych (CORBA, COM/DCOM, COM+, EJB).
Pracownia problemowa systemów przetwarzania rozproszonego Projekt i implementacja systemu przetwarzania rozproszonego na platformie CORBA, COM+.
Systemy pracy grupowej Techniczne aspekty organizacji i zarządzania systemami pracy grupowej. Przykłady systemów Lotus Notes i Novell Group Wise.
Systemy elektronicznej wymiany informacji
Organizacja systemów klasy EDI. Podstwowe mechanizmy zarządzania przepływem prac w systemach pracy grupowej. Przykłady systemów klasy EDI.
Ochrona i bezpieczństwo danych w systemach informatycznych Techniczne aspekty ochrony danych w systemach informatycznych. Systemowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa danych w SZD: DB2, SYNON i Oracle. Systemowe mechanizmy bezpieczeństwa w SO: UNIX, Windows NT i Solaris.
Systemy uwarunkowane czasowo Podstawy oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Przegląd systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Przykład systemu operacyjnego QNX.
Systemy operacyjne i język C (kryptologia) Podstawy teorii i praktyki systemów operacyjnych. Systemowe mechanizmy zarządzania zasobami: przydział procesora, zarządzanie PAO, urządzeniami zewnętrznymi. System operacyjny UNIX i Solaris. Oprogramowanie warstwy systemowej 
w języku C.
Ochrona bazy danych (kryptologia) Techniczne aspekty ochrony baz danych. Systemowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa danych w SZD: DB2, SYNON i Oracle.
Bazy danych (kryptologia) Projektowanie logicznego i fizycznego modelu bazy danych. Administracja bazą danych - język SQL. Zapoznaie z systemami DB2, SYNON, Oracle.
   

 

 Wykaz przedmiotów w poszczególnych grupach jest następujący:

Nazwa grupy przedmiotu
Nazwy przedmiotów
Podstawy programowania dla nieinformatyków (PP)
Podstawy informatyki (Inf)
Podstawy Informatyki (WPTW)Informatyka (ZiM)
Techniki programowania (TP)
Algorytmika (Inf - um)
Wstęp do programowania (Inf)
Programowanie obiektowe (Inf)
Programowanie współbieżne (Inf)
Techniki Programowania (Inf, Inf-um, WPTW)
Technologie ochrony danych (TOD) Ochrona i bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych (Inf)
Ochrona baz danych (Inf, Krypt)
Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych (PSSI)
Bezpieczeństwo danych w sieciach informatycznych (WPTW)
Podstawy baz danych (PBD) Wstęp do baz danych i algorytmów (Inf)
Bazy danych (Inf, Krypt)
Bazy danych (Inf, Ele)
Podstawy systemów rozproszonych (PSR) Systemy przetwarzania rozproszonego (Inf)
Przetwarzanie rozproszone (ZiM)
Systemy przetwarzania rozproszonego (PSSI)
Technologie sieciowego oprogramowania użytkowego (TSOU) Organizacja i projektowanie witryn internetowych (TPSA)
Systemy pracy grupowej (Inf)
Systemy elektronicznej wymiany informacji (Inf)
Użytkowe oprogramowanie sieci (PSSI)
Podstawy systemów operacyjnych (PSO) Elementy systemów operacyjnych  (Inf)
Elementy systemów operacyjnych  (Inf, Krypt)
Systemy operacyjne (Inf)
Systemy operacyjne i język C (Krypt)
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego (Inf, Ele)
Podstawy sieci komputerowych (PSK) Oprogramowanie sieci komputerowych (Inf)
Sieci komputerowe (ZiM)
Oprogramowanie sieci komputerowych (PSSI)
Organizacja i administrowanie systemami klient-serwer (TPSA)

Inf - Informatyka,
ZiM -Zarządzanie i Marketing,
Krypt -kryptologia,
Ele - studia na Wydziale Elektroniki,
PSSI - podyplomowe studium systemów informatycznych,
WPTW - podyplomowe studium wybranych problemów techniki wojskowej,
TPSA - podyplomowe studium dedykowane dla TP S.A.

 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów są dostępne w Dziekanacie Wydziału Cybernetyki WAT, tel. +48 22 6837150.
 
Materiały dydaktyczne do niektórych przedmiotów prowadzonych przez pracowników ZIO są dostępne 
w trybie public domain w internecie. Bez ograniczeń można je wykorzystywać wyłącznie w działalności edukacyjnej na różnych jej płaszczyznach.
Nasi koledzy z ZIO mają również swój współudział w prowadzeniu zajęć na uczelniach poza WAT na kierunkach informatycznych i ekonomicznych, jak również w powstaniu materiałów do wielu różnych wykładów. Polecamy między innymi interesujące wykłady z inżynierii oprogramowania, których można wysłuchać w PJWSTK w Warszawie.
Profesura
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Andrzej Walczak nauki techniczne 19-01-2011
Habilitacja
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Kazimierz Worwa Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 10-05-2005
Andrzej Walczak Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych nauki techniczne inżynieria materiałowa fizyka ciekłych kryształów 18-11-1999
Doktorat
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Karol Antczak Generative Models for Training and Evaluation of Deep neural Networks in Medicine: Selected Applications nauki techniczne informatyka 07-06-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Paweł Moszczyński Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ - półprzewodnik nauki techniczne Elektronika 27-06-2017 Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Andrzej Walczak Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych nauki techniczne fizyka i mechanika ciała stałego 28-01-1987 Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
Kazimierz Worwa Optymalizacja procesu testowania oprogramowania systemów informatycznych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 03-07-1984

Karol Antczak - "Representation Learning for Diagnostic Data", -, Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 197-207, Springer, -, 2020

Karol Antczak - "Representation Learning for Diagnostic Data", -, CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Monitoring personnel presence and displacement in production facilities using RFID technology", -, Advances in Social and Occupational Ergonomics, Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 24–28, 2019, Washington D.C., USA, Advance in Intelligent Systems and Computing 970, 206-213, Springer Nature Switzerland AG, -, 2020

Andrzej Walczak - "Systemy informatyczne w diagnozowaniu medycznym - wybrane zagadnienia", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski - "Application of network characteristics to identify vulnerability elements of technical structures (IRAS_103)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki - "Modern approach to the safetyvalidation of the components of technical devices (IRAS_104)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Paweł Krzesiński - "Jednowymiarowe błądzenie losowe w ewolucji objawów choroby", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 153-163, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Kazimierz Worwa - "Vector model of the engineering infrastructure risk (IRAS_101)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Karol Antczak - "On regularization properties of artificial datasets for deep learning", 9, 13-18, Warszawa, 2019

Kazimierz Worwa - "Projektowanie zbioru przypadków testowych w procesie testowania oprogramowania", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 155-173, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Kazimierz Worwa - "Projektowanie zbioru przypadków testowych w procesie testowania oprogramowania", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Maciej Kiedrowicz, Kazimierz Worwa - "Rozdział IX. „Charakterystyka procesu testowania narzędzi programowych wspomagających zwalczanie przestępczości finansowej"", -, Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 177-196, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Maciej Kiedrowicz, Kazimierz Worwa - "Rozdział VIII. „Przykładowe wymagania dla narzędzi informatycznych wykorzystywanych w analizie wybranych danych finansowych"", -, Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 153-175, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Paweł Krzesiński - "Łańcuch Markowa w diagnostyce medycznej dla pacjentów z niewydolnością serca", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 89-96, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Monitoring Personnel Presence and Displacement in Production Facilities Using RFID Technology", -, AHFE 2019 (International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics), -, 2019

Andrzej Walczak - "Patient Treatment Prediction by Continuous Time Random Walk Inside Complex System", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Andrzej Walczak - "Patient treatment prediction by continuous time random walk inside complex system", -, 210, 1-6, -, 2018

Andrzej Walczak - "Rozdział 5. Predykcja stanu pacjenta w medycynie w ujęciu błądzenia przypadkowego w systemach złożonych", -, Komplementarność informatyki i nauk społecznych, 91-101, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018

Andrzej Walczak, Maciej Kiedrowicz - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC'18: Systems and Technology for Personal and Information Security (Part II)", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Karol Antczak - "Stenosis Detection with Deep Convolutional Neural Networks", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Kazimierz Worwa, Aleksander Jastriebow - Applications of information technologies – theory and practice, A. Jastriebow, K. Worwa (red.), seria wydawnicza COMPUTER SCIENCE IN THE XXI CENTURY, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2015

Kazimierz Worwa, Aleksander Jastriebow, Piotr Adamczyk - Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2014

Andrzej Walczak - Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Andrzej Walczak - Ciekłe kryształy w optycznej transmisji informacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Kazimierz Worwa - Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2005

Karol Antczak - "Representation Learning for Diagnostic Data", Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 197-207, Springer, -, 2020

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Monitoring personnel presence and displacement in production facilities using RFID technology", Advances in Social and Occupational Ergonomics, Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 24–28, 2019, Washington D.C., USA, Advance in Intelligent Systems and Computing 970, 206-213, Springer Nature Switzerland AG, -, 2020

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Paweł Krzesiński - "Jednowymiarowe błądzenie losowe w ewolucji objawów choroby", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 153-163, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Kazimierz Worwa - "Projektowanie zbioru przypadków testowych w procesie testowania oprogramowania", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 155-173, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Maciej Kiedrowicz, Kazimierz Worwa - "Rozdział IX. „Charakterystyka procesu testowania narzędzi programowych wspomagających zwalczanie przestępczości finansowej"", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 177-196, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Maciej Kiedrowicz, Kazimierz Worwa - "Rozdział VIII. „Przykładowe wymagania dla narzędzi informatycznych wykorzystywanych w analizie wybranych danych finansowych"", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 153-175, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Paweł Krzesiński - "Łańcuch Markowa w diagnostyce medycznej dla pacjentów z niewydolnością serca", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 89-96, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Andrzej Walczak - "Rozdział 5. Predykcja stanu pacjenta w medycynie w ujęciu błądzenia przypadkowego w systemach złożonych", Komplementarność informatyki i nauk społecznych, 91-101, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018

Kazimierz Worwa, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Evaluating the impact of testing document management system with RFID tags software on the level of its reliability", 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 252-258, IEEE, -, 2018

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Customer service processes automation in administrative office with RFID tagged documents", 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 234-243, IEEE, -, 2018

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Access control management in administrative office with RFID tagged documents", 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 244-251, IEEE, -, 2018

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk - "Sieciowy model analizy ryzyka w strukturach technicznych ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 33-46, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Zagadnienie optymalizacji rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów;, referaty konferencji, 27-32, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2017

Jarosław Napiórkowski, Grzegorz Kiryk, Piotr Adamczyk, Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Schemat i metody budowania testów akceptacyjnych alfa dla modelu kancelarii niejawnej na wybranych przykładach ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 97-114, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulator do testowania sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 137-155, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Opracowanie modeli i miar wydajności odnoszących się do elementów sprzętowych systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 27-38, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Opracowanie modeli i miar wydajności oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 39-54, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Opracowanie metodyk badania niezawodności i wydajności sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 55-72, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Analiza istotnych zdarzeń i ich obsługi w systemie kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 119-136, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Wyniki badania niezawodności i wydajności sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 73-129, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Karol Antczak - "Representation Learning for Diagnostic Data", CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Andrzej Walczak - "Systemy informatyczne w diagnozowaniu medycznym - wybrane zagadnienia", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski - "Application of network characteristics to identify vulnerability elements of technical structures (IRAS_103)", IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki - "Modern approach to the safetyvalidation of the components of technical devices (IRAS_104)", IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Kazimierz Worwa - "Vector model of the engineering infrastructure risk (IRAS_101)", IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Kazimierz Worwa - "Projektowanie zbioru przypadków testowych w procesie testowania oprogramowania", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Monitoring Personnel Presence and Displacement in Production Facilities Using RFID Technology", AHFE 2019 (International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics), -, 2019

Andrzej Walczak - "Patient Treatment Prediction by Continuous Time Random Walk Inside Complex System", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Andrzej Walczak, Maciej Kiedrowicz - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC'18: Systems and Technology for Personal and Information Security (Part II)", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Karol Antczak - "Stenosis Detection with Deep Convolutional Neural Networks", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Kazimierz Worwa, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz - "Method for Determining the Reliability Parameters of Software for Complex Decision Support Systems", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Maciej Kiedrowicz, Andrzej Walczak - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC'18: Systems and Technology for Personal and Information Security (Part I)", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Procesy Markowa w kardiografii impedancyjnej (ICG) ", XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Corporate Efficiency Improvement with Business Process Automation", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Andrzej Walczak, Karol Antczak, Michał Paczkowski - "Evaluation of diagnostic classifiers using artificial clinical cases", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Andrzej Walczak, Maciej Kiedrowicz - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC 2017: Systems and Technology for Personal and Information Security - Part II", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Zagadnienie optymalizacjirozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", Konferencja Naukowa pt. Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów, Kraków, 2017

Jarosław Napiórkowski, Piotr Adamczyk, Andrzej Walczak, Grzegorz Kiryk - "Network model of risk analysis in the technical structures", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Kazimierz Worwa - "Optimizing the module structure of the program on the stage of its design", XII Konferencja Naukowa „Oszczędność i Efektywność – Współczesne Rozwiązania w Logistyce i Produkcji”, -, 2017

Kazimierz Worwa, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Evaluating the Impact of Testing Document Management System with RFID Tags Software on the Level of its Reliability", MCSI 2017 (Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry, -, 2017

Karol Antczak - "On regularization properties of artificial datasets for deep learning", 9, 13-18, Warszawa, 2019

Andrzej Walczak - "Patient treatment prediction by continuous time random walk inside complex system", -, 210, 1-6, -, 2018

Karol Antczak - "Uczenie głębokie w diagnostyce medycznej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(3-4), 83-88, -, 2018

Karol Antczak, Łukasz Liberadzki - "Stenosis Detection with Deep Convolutional Neural Networks", -, 210, 1-6, -, 2018

Kazimierz Worwa - "OPTIMIZING THE STRUCTURE OF SOFTWARE SYSTEMS SUPPORTING LOGISTICS AT THE DESIGN STAGE OPTYMALIZACJA STRUKTURY OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO LOGISTYKĘ NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA", LogForum, 14 (2), 209-219, -, 2018

Kazimierz Worwa - "OPTIMIZING THE MODULE STRUCTURE OF THE PROGRAM ON THE STAGE OF ITS DESIGN", Research in Logistics & Production, 8(1), 91-102, -, 2018

Kazimierz Worwa, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz - "Method for determining the reliability parameters of software for complex decision support systems", -, 210, 1-8, -, 2018

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Markov chain for heart failure diagnostic decision model with irregular Thoracic Fluid Content measurements", -, 210, 1-6, -, 2018

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Corporate efficiency improvement with business process automation", -, 210, 1-8, -, 2018

Alina Jóźwikowska, Krzysztof Jóźwikowski, Michał Nietopiel, Paweł Moszczyński, Mariusz Suligowski - "The method for calculation of carrier concentration in narrow-gap n-type doped Hg1−xCdxTe structures", OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS, 49(3):121, 1-8, -, 2017

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk - "Network model of risk analysis in the technical structures", -, 125, 1-8, -, 2017

Karol Antczak, Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Evaluation of diagnostic classifiers using artificial clinical cases", -, 125, 1-6, -, 2017

Kazimierz Worwa - "Minimization of Number of Buses in the School Bus Routing Problem", Research in Logistics & Production, 7(2), 127-141, -, 2017

Kazimierz Worwa - "Minimalizacja liczby przystanków autobusowych w problemie zarządzania transportem szkolnym", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 72, 229-243, Poznań, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RFID tags", -, 125, 1-7, -, 2017

Tomasz Pałys, Artur Arciuch, Andrzej Walczak, Krzysztof Murawski - "Method of laser beam coding for control systems", -, 10455, 1-4, -, 2017

Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Medical data preprocessing for increased selectivity of diagnosis", Bio-Algorithms and Med-Systems, vol. 12, nr 1, 39-43, -, 2016

Karol Antczak - "Progowanie rang dla zespołów klasyfikatorów w diagnostyce medycznej ", Computer Science and Mathematical Modelling, 3, 5-11, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa - "Analysis of the main stages of the software testing process", Zeszyty Naukowe, 4(54), 173-186, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa - "Logistical aspects of the software testing process", Research in Logistics & Production, 6(2), 155-164, Poznań, 2016

Alina Jóźwikowska, Krzysztof Jóźwikowski, Michał Nietopiel, Paweł Moszczyński, Mariusz Suligowski - "The method for calculation of carrier concentration in narrow-gap n-type doped Hg1−xCdxTe structures", OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS, 49(3):121, 1-8, -, 2017

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Coupled electric fields in photorefractive driven liquid crystal hybrid cells – theory and numerical simulation", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 24, issue 4, 163-168, Warszawa, 2016

Paweł Moszczyński, Piotr Marciniak - "Nonlinear optimization approach to determine optical dispersion in liquid crystals", OPTICA APPLICATA, 46(4), 619-628, -, 2016

Jarosław Wróbel, Paweł Moszczyński, Antoni Rogalski - "Investigation of a near mid-gap trap energy level in mid-wavelength infrared InAs/GaSb type-II superlattices", SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 30, No. 11, -, 2015

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor-LC Layer Boundary and Photonic Structures", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 559, 186-193, -, 2012

Andrzej Walczak - "Ciekłokrystaliczne mono i nano warstwy kowalencyjnie wiązane do podłoża krzemowego", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, Volume 526, 18-27, -, 2010

Andrzej Walczak - "Polarization difference image analysis with LC filter", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 17(1), 53-58, Warszawa, 2009

Andrzej Walczak - "Polarization difference imaging system with LC filter (2008)", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 495, 51-59, -, 2008

Andrzej Walczak - "Waveguide couplers induced optically over organic junction", OPTICAL ENGINEERING, 47, 1-6, -, 2008

Andrzej Walczak - "Adaptive edge detection method for images", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 16, 60-67, Warszawa, 2008

Kazimierz Worwa - "Formal Model of the Software Testing Process", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 17, 114-117, -, 2008

Kazimierz Worwa - "A discrete-time software reliability-growth model and its application for predicting the number of errors encountered during program testing", CONTROL AND CYBERNETICS, 34, -, 2005

Karol Antczak - "Uczenie głębokie w diagnostyce medycznej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(3-4), 83-88, -, 2018

Kazimierz Worwa - "OPTIMIZING THE STRUCTURE OF SOFTWARE SYSTEMS SUPPORTING LOGISTICS AT THE DESIGN STAGE OPTYMALIZACJA STRUKTURY OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO LOGISTYKĘ NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA", LogForum, 14 (2), 209-219, -, 2018

Kazimierz Worwa - "OPTIMIZING THE MODULE STRUCTURE OF THE PROGRAM ON THE STAGE OF ITS DESIGN", Research in Logistics & Production, 8(1), 91-102, -, 2018

Kazimierz Worwa - "Minimization of Number of Buses in the School Bus Routing Problem", Research in Logistics & Production, 7(2), 127-141, -, 2017

Kazimierz Worwa - "Minimalizacja liczby przystanków autobusowych w problemie zarządzania transportem szkolnym", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 72, 229-243, Poznań, 2017

Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Medical data preprocessing for increased selectivity of diagnosis", Bio-Algorithms and Med-Systems, vol. 12, nr 1, 39-43, -, 2016

Karol Antczak - "Progowanie rang dla zespołów klasyfikatorów w diagnostyce medycznej ", Computer Science and Mathematical Modelling, 3, 5-11, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa - "Analysis of the main stages of the software testing process", Zeszyty Naukowe, 4(54), 173-186, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa - "Logistical aspects of the software testing process", Research in Logistics & Production, 6(2), 155-164, Poznań, 2016

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "System verification architecture of the input information into the information system", Zeszyty Naukowe, 4(54), 77-88, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Badanie charakterystyk procesów obiegu dokumentów ze znacznikami RFID w administracji państwowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 169-182, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa - "Comparison of selected strategies of statistical quality control ", Research in Logistics & Production, Vol. 5, No. 4, 337-346, -, 2015

Kazimierz Worwa - "Logistyczne aspekty procesu testowania oprogramowania", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10/2015, 30-37, -, 2015

Kazimierz Worwa - "Modelowanie procesu testowania oprogramowania", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 6/2014, 359-375, Warszawa, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Analysis and model of the photorefractive-like effect in non-conductive asymmetric liquid crystal hybrid cell", Photonics Letters of Poland, 7(3), 72-74, Warszawa, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2, 115-124, -, 2015

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja filtra interferencyjnego dla zakresu terahercowego", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, vol. 6, Nr 2, 105-114, -, 2015

Andrzej Walczak - "Automatic Building of a Semantic Model of Disease Symptoms Based on Text Corpus", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 14/2014, 25-34, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Analytical method for choosing the best software supplier", Zeszyty Naukowe, 4(46)/2014, 177-194, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Analiza porównawcza wybranych strategii statycznej kontroli jakości wyrobów", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 77-83, -, 2014

Kierownik: Karol Antczak
Okres realizacji:: 2018-09-10 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Karol Antczak
Okres realizacji:: 2017-06-06 / 2017-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2017-05-01 / 2020-04-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Karol Antczak
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2016-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2019-01-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Drozdowski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2014-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-11-05 / 2012-07-04
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -